Lyhytaikaisten vuokrausten vähäinen muuttaminen, Leimasinkatu 1 ja Leimasinkatu 9

HEL 2021-005140
More recent handlings
§ 70

Asuntotonttien (AK) lyhytaikaisten vuokrausten vähäinen muuttaminen (Pasila, Postipuisto, tontit 17122/5 ja 17122/6)

Tiimipäällikkö

Päätös

A

Asuntotontit-tiimin tiimipäällikkö päätti muuttaa 05.03.2021 (36 §) tekemäänsä päätöstä asuntotontin lyhytaikaisesta vuokrauksesta Asunto Oy Helsingin Postiljooninkatu 13:lle (Y-tunnus 3177989-7) vuokratun Helsingin kaupungin 17. Kaupunginosan (Pasila) korttelin 17122 tontin 5 osalta seuraavasti:

Vuokralaiseksi muutetaan Fira Oy (Y-tunnus 2764139-3) perustettavan yhtiön lukuun.

Muilta osin noudatetaan entisiä ehtoja

(A1117-197)

B

Asuntotontit-tiimin tiimipäällikkö päätti muuttaa 05.03.2021 (35 §) tekemäänsä päätöstä asuntotontin lyhytaikaisesta vuokrauksesta Asunto Oy Helsingin Kustinpolku 14:lle (Y-tunnus 3177983-8) vuokratun Helsingin kaupungin 17. Kaupunginosan (Pasila) korttelin 17122 asuntotontin 6 osalta seuraavasti:

Vuokralaiseksi muutetaan Fira Oy (2764139-3) perustettavan yhtiön lukuun.

Muilta osin noudatetaan entisiä ehtoja.

(A1117-198)

Lopuksi tiimipäällikkö totesi, ettei kaupunki vastaa vuokralaiselle aiheutuvista kustannuksista ja mahdollisista vahingoista, kuten suunnittelu- ja muista kuluista, joita vuokralaiselle saattaa aiheutua esimerkiksi siitä, että tämä päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai sen lainvoimaistuminen viivästyy.

Päätöksen perustelut

Tonttien 17122/5 ja 6 toteutus on hyväksytty muutettavaksi Fira Oy:n esityksestä ryhmärakennuttamishankkeiksi. Tällöin tonttien 17122/5 ja 6 vuokralaisiksi tulevat perustajaosakkaiden perustamat asunto-osake yhtiöt, joita ei ole vielä tonttien lyhytaikaisen vuokrauksen alkaessa perustettu. Näin ollen po. tonttien lyhytaikaiset vuokraukset muutetaan Fira Oy:n nimiin perustettavan yhtiön lukuun rakennusluvan hakemista varten.

Hallintosäännön 16 luvun 1 §:n 2 momentin 1 - 9 -kohtien mukaista kaupunkiympäristölautakunnan erityistä toimivaltaa toimielinten päättämien sopimusten ehtojen vähäisistä muutoksista ja lisäyksistä on kaupunkiympäristölautakunta päätöksellään 15.5.2018 (247 §) delegoinut muun muassa maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun asuntotonttitiimin tiimipäällikölle. Asuntotonttitiimin tiimipäällikkö on siten toimivaltainen päättämään maanvuokrasopimuksen vähäisestä muuttamisesta ja ehtojen lisäämisestä.

This decision was published on 06.05.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Elena Lukkarinen, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 28998

elena.lukkarinen@hel.fi

Decisionmaker

Miia Pasuri
tiimipäällikkö