Yhtymäkokoukset vuonna 2021, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL

HEL 2021-005219
More recent handlings
§ 4

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän yhtymäkokous

Helsinki Mayor

Päätös

Pormestari kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut
-yksikköä edustamaan kaupunkia Helsingin seudun liikenne
-kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokouksessa 18.1.2022.
Samalla pormestari kehottaa yhtymäkokousedustajaa
kannattamaan hallituksen esitystä, että yhtymäkokous päättää:

 • hyväksyä liitteenä 2 esitetyn HSL:n strategian vuosille 2022–2025,
 • hyväksyä HSL:n hallintosäännön liitteen 3 mukaisena. Uusi hallintosääntö tulee voimaan 1.2.2022 alkaen,
 • merkitä sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.

Lisäksi pormestari kehottaa yhtymäkokousedustajaa esittämään, että yhtymäkokous päättää kehottaa kuntayhtymän hallitusta laatimaan suunnitelman siitä, miten PKS-omistajaohjaustavoitteiden mukaiset kuntakohtaiset subventiotasot saavutetaan. Suunnitelman tulee kytkeytyä vuosien 2022–2024 talous- ja toimintasuunnitelman mukaisesti laadittavaan ja toimeenpantavaan tuottavuusohjelmaan ja sen on esitettävä liiketoiminnallisia keinoja joukkoliikenteen houkuttelevuuden ja asiakastyytyväisyyden kasvattamiseksi muuttuneissa olosuhteissa esimerkiksi lipputuotteita kehittämällä

Päätöksen perustelut

Yhtymäkokous

HSL:n yhtymäkokous pidetään tiistaina 18.1.2022 klo 11.00. Yhtymäkokouksessa käsitellään kuntayhtymän strategia vuosille 2022–2025 ja hallintosäännön päivittäminen 1.2.2022 alkaen sekä sidonnaisuusilmoitukset.

Strategia

HSL:n perussopimuksen 10 §:n mukaan yhtymäkokous hyväksyy hallituskausittain toiminnan kehittämistä ohjaavan strategian. Koronapandemian aiheuttama merkittävä muutos HSL:n toimintaympäristössä ja ihmisten liikkumisessa asettaa suuria vaatimuksia uudelle strategialle. Strategia määrittelee HSL:n toiminnan keskeiset tavoitteet ja painotukset tuleville vuosille ja se toimii johtamisen perustana.

Strategiakokonaisuus muodostuu perussopimuksessa määritetyistä elementeistä, jotka täydentävät toisiaan. Prosessin aikana on tehty valintoja siitä, mitä asioita halutaan painottaa ja missä kohtaa ja valinnat on tuotu strategian eri tasoille näkyviksi.

Strategian keskiönä ovat selkeästi määritellyt ja ymmärrettävät strategiset tavoitteet vuodelle 2025. Tavoitteissa onnistuminen edellyttää panostamista erityisesti strategisiin menestystekijöihin. Visio on määritetty vuodelle 2030. Kaiken pohjana ovat perustehtävä ja arvot. Strategiaa läpileikkaavia asioita ovat matkustusmäärien saaminen uuteen kasvuun, muuttuvaan liikkumiseen vastaaminen, talouden vahvistaminen sekä tiedon hyödyntäminen kustannustehokkuuden lisäämiseksi. Myös päästöjen vähentäminen ja ilmastotavoitteet ovat keskeisiä nostoja strategiassa

Visio 2030

Visio on sanoitettu tahtotila siitä, mitä HSL haluaa olla vuonna 2030. Visiossa korostuu johtava rooli kestävässä liikkumisessa ja liikenteen ekosysteemissä. Visiolla tavoitellaan myös asiakkaiden sujuvampaa liikkumista ja eri toimijoiden yhteistyöstä syntyviä matkaketjuja, seudun elinvoiman lisääntymistä ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia alueen toimijoille, kykyä parempaan tuottavuuteen sekä tuloksia ilmastotavoitteisiin.

Tavoitteet

Keskeiset strategiset tavoitteet vuodelle 2025 ovat:

- Kohti päästötöntä joukkoliikennettä,
- Joukkoliikenteen käyttö ennätyslukemissa,
- Kustannustehokas joukkoliikenne,
- Tasapainoinen talous.

Strategisilla tavoitteilla on tarkoitus palauttaa seudun joukkoliikenne taloudellisesti kestävälle pohjalle. Päästötavoitteella tuetaan jäsenkuntien ilmastotavoitteiden saavuttamista. Kullekin tavoitteelle on määritetty selkeä ja ymmärrettävä numeraalinen tavoitetaso vuodelle 2025. Tavoitetasot ovat erittäin kunnianhimoisia, mutta saavutettavia. Tavoitteiden etenemistä seurataan säännöllisesti.

Strategisissa menestystekijöissä on keskeistä onnistua, jotta keskeiset strategiset tavoitteet voidaan saavuttaa ja että HSL etenee kohti visiota 2030. Strategisia menestystekijöitä on määritetty kolme ja ne ovat:

- Kasvu asiakasymmärryksellä,
- Sujuvat matkaketju,
- Tieto ja osaaminen.

Strategiset menestystekijät edistävät keskeisten strategisten tavoitteiden saavuttamista. Strategisten tavoitteiden toteutumista seurataan myös menestystekijöiden oman mittariston avulla.

Strategisena menestystekijänä kasvu asiakasymmärryksellä tarkoittaa, että kasvatamme tyytyväisten ja uskollisten asiakkaidemme määrää houkuttelevilla palveluilla. Sujuvilla matkaketjuilla varmistamme yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa asiakkaillemme saumattoman ja kestävän liikkumisen. Strategisella menestystekijällä tieto ja osaaminen hyödynnämme oikea-aikaista, laadukasta tietoa ja korkeaa asiantuntemustamme asiakasarvomme ja tuottavuutemme vahvistamiseksi.

Perustehtävä

HSL:n perustehtävä kertoo, miksi HSL on olemassa. Perustehtävä on strategian osista pysyvin, mutta aiempaan verrattuna perustehtävässä on korostettu myös HSL:n roolia seudun kasvun mahdollistajana: Tarjoamme houkuttelevan ja tehokkaan joukkoliikenteen sekä vahvistamme seudun elinvoimaisuutta ja kasvua.

Arvot

Keskeisiksi arvoiksi määritettiin strategiaprosessin aikana seuraavat:

- Olemme luottamuksen arvoisia,
- Uudistamme rohkeasti,
- Onnistumme yhdessä.

Strategia jatkuva arviointi

Strategiaa arvioidaan jatkuvasti osana toiminnan onnistumisen arviointia. Jotta strategia ohjaa toimintaa mahdollisimman hyvin, voi hallitus tarvittaessa tehdä strategiaan pieniä täsmennyksiä. Mikäli toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia, jotka edellyttävät strategian osa-alueiden laajempaa uudelleenmäärittelyä, tuodaan strategia hallituksen valmistelun kautta yhtymäkokouksen käsittelyyn. Strategia näkyy jatkossa mm. tuloskortissa, organisaatiorakenteessa sekä toiminta- ja taloussuunnitelman tavoiteasetannassa.

Hallintosäännön päivittäminen

HSL:n voimassaoleva hallintosääntö on tullut voimaan 1.2.2018. Hallintosäännön päivitystä on valmisteltu syksyllä 2021 siten, että muutokset tulevat voimaan 1.2.2022 alkaen. Hallintosääntömuutosten tavoitteena on selkeyttää hallituksen ja toimitusjohtajan toimivaltaa kuntayhtymän operatiivisessa toiminnassa, mahdollistaa toimintaorganisaation muutokset hallituksen päätöksillä, tuoda luottamushenkilöiden palkkiosääntö osaksi hallintosääntöä sekä päivittää muutoin lain edellyttämät asiat hallintosääntöön sekä tehdä teknisluontoisia korjauksia sääntöön

This decision was published on 14.01.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi

Decisionmaker

Juhana Vartiainen
pormestari
Sami Sarvilinna
kansliapäällikkö

Attachments

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.