Asemakaavan muutos, sähkönsiirtoalue, Viikinranta, Viikki

HEL 2021-005277
More recent handlings
Case 4. / 216 §

V 26.4.2023, Viikinrannan energiakorttelin asemakaavan muutos (nro 12806)

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 36. kaupunginosan (Viikki, Viikinranta) korttelin 36003 tontin 13 osan ja puisto- ja katualueen asemakaavan muutoksen 24.1.2023 päivätyn piirustuksen nro 12806 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein (muodostuu uusi kortteli 36283).

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevaa korttelia 36003 sekä sen itäpuolella olevaa kallioaluetta, joka sijaitsee Viikinrannassa.

Tavoitteena on rakentaa uusi katuyhteys ja kaapeliyhteys ja turvata korttelin lisärakentamisella Helsingin sähkönjakeluverkon tarpeet. Fingrid Oyj:n 400 kilovoltin kaapeliyhteydet on suunniteltu tuotavan Vantaan Länsisalmesta Viikinrantaan, suunnittelualueelle rakennettavalle sähköasemalle. Fingridin kaapelihankkeella mahdollistetaan Helen Sähköverkko Oy:n 110 kilovoltin verkkomuutokset Pitäjänmäellä Vihdintien ympäristössä ja sitä kautta vapautetaan Helsingin kaupungille maata Läntisen Bulevardikaupungin rakentamiseen. Samalla turvataan Helsingin kaupungin ja Helen-konsernin hiilineutraaliustavoitteiden mukaisen energiatuotannon ja sähkönsiirtoverkon kehittämisedellytykset.

Energiakortteli täydentyy uudisrakennuksilla ja kortteliin muodostetaan neljä tonttia. Uuden rakentamisen määrä on 19 157 k-m2. Tonttien keskimääräinen tehokkuusluku on e=0.58.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 7334), jonka mukaan uusi ajoyhteys energiakortteliin rakennetaan Hernepellontieltä. Nykyinen ajoneuvoliittymä energiakortteliin Sahamyllyntieltä muutetaan pyörätieksi.

Helen Oy hyödyntää energiakortteliin rakennettavien palvelinkeskusten hukkalämpöä helsinkiläiskotien lämmityksessä, mikä vähentää Helenin energiatuotannon hiilidioksidipäästöjä merkittävästi. Pelkästään korttelin hukkalämmöillä on mahdollista lämmittää jatkossa yli 10 000 kerrostalokaksiota vuosittain. Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että sillä turvataan energiantuotannon ja sähkönsiirtoverkon kehittämisedellytykset.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alue sijaitsee kallioselänteellä Lahdenväylän ja Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualueen välissä, lounaassa aluetta rajaa Vantaanjoki. Yhdyskuntateknisen huollon korttelialueella sijaitsee nykyisin sähkönsiirtoalueen rakenteita ja rakennuksia, Equinix Oy:n palvelinkeskus, ilmajohtoja sekä DNA:n masto. Energiakorttelin alueelta on tällä hetkellä katuyhteys Sahamyllyntien ja Pornaistentien kautta Viikintielle.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Osalla kaava-aluetta on voimassa Helsingin yleiskaava 2016. Siinä alue on kantakaupunkialuetta C2, mikä tarkoittaa toiminnallisesti sekoittuneena asumisen, kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilojen, hallinnon, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä kaupunkikulttuurin alueena kehitettävää aluetta. Kaikille yleiskaavan alueille saa sijoittaa yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia tiloja ja laitteita. Kantakaupungissa saa sijaita myös suuria energiantuotantoon liittyviä laitoksia. Rakennettavien ja rakennettujen alueiden aluevarauksiin sisältyvät seudulliset energia- ja vesihuoltoverkostot ja -laitokset suoja-alueineen. Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan 2016 mukainen.

Osalla suunnittelualuetta Helsingin yleiskaava 2016 on kumottu korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä. Kumotuilla alueilla (Lahdenväylän varsi) on voimassa Yleiskaava 2002 (tullut voimaan 19.1.2007), jossa alue on merkitty kerrostalovaltaiseksi alueeksi, asuminen/toimitila ja Lahdenväylän eteläpuolelle on osoitettu Viira (nyk. Viima), nopean raitiotien varaus. Nyt laadittu kaavaratkaisu on Yleiskaava 2002:n mukainen.

Helsingin maanalaisessa yleiskaavassa 2021 alueelle on osoitettu nykyisiä rakennettuja ja suunniteltuja maanalaisia tiloja. Yleiskaavan yhdyskuntateknistä huoltoa koskevassa teemakartassa on esitetty Helen Sähköverkko Oy:n ja Fingrid Oyj:n Viikinmäen kytkinasema sekä korkeajännitteisten 110 kV ja 400 kV sähkökaapeleiden johtokäytävät. Kaavassa on osoitettu Viikinmäen laajennuksen uusi viemäritunneli alueen länsireunalla sekä teknisen huollon tunneli alueen eteläpuolella. Asemakaava-alueen itäpuolella maanalaisessa yleiskaavassa on varaus Viikinmäen puhdistamon tulevaisuuden luolatilaa varten. Rakennetut tunnelit on merkitty ohjeellisina kaavakartalle. Kaavaratkaisu on maanalaisen yleiskaavan mukainen.

Viikinrannan−Lahdenväylän alueella on vireillä osayleiskaavan laatiminen. Kaava käsittää alueen Vanhastakaupungista Kehä I:lle. Kaavalla ratkaistaan maankäytön päälinjat tulevan Viikin−Malmin pikaraitiotien varrella erityisesti Viikinrannassa. Osayleiskaavalla vahvistetaan Viikin keskustan kehittämisedellytyksiä ja parannetaan kulkuyhteyksiä Viikin, Pihlajiston ja Pihlajamäen välillä. Lahdenväylän estevaikutusta ja ympäristöhäiriöitä pyritään vähentämään. Osayleiskaava tukee Helsingin yleiskaavan 2016 ja kaupunkistrategian tavoitteita kantakaupungin laajentamisesta.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista edistämällä hiilineutraalisuustavoitteiden toteutumista ja modernia ilmastovastuuta.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja (vuosilta 1970–2005).

Helsingin kaupunki omistaa alueen. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin aloitteesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman arvonlisäveroa noin 1,4 miljoonaa euroa. Investointi koostuu Sahamyllynrinne -nimisen kadun rakentamisesta.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaavan valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallisten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien tahojen kanssa:

 • Fingrid Oyj
 • Helen Oy
 • Helen Sähköverkko Oy
 • Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) vesihuolto

Kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat kaavan tavoitteisiin sekä tietoliikennekaapeleiden huomioimiseen. Ne on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että suunnittelua on jatkettu tiiviissä yhteistyössä em. tahojen kanssa ja mahdollisiin kaapelisiirtoihin varaudutaan jatkosuunnittelussa.

Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat alueen luonto- ja maisema-arvoihin, virkistykseen, vaikutusten arviointiin, liikenneturvallisuuteen, liikenteen sujuvuuteen, louhinnan määrään ja haittavaikutuksiin sekä työmaalogistiikkaan. Mielipiteissä on esitetty vaihtoehtoinen suunnitelma, jossa kulku energiakortteliin on järjestetty uuden liittymän kautta suoraan Lahdenväylältä.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että uudisrakentamisen näkyvyyttä maisemassa ja sopivuutta ympäristöön on tutkittu huolellisesti ja suunnitelmaa on tarkennettu ja kuvattu selostuksessa.

Kirjallisia mielipiteitä saapui 4 kpl, joista yhden oli allekirjoittanut 10 alueen asukkaita ja toimijoita edustavaa henkilöä.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §)

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 26.9.– 25.10.2022, mistä on ilmoitettu maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla.

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 • Fingrid Oyj
 • Helen Sähköverkko Oy
 • HSY
 • Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
 • kaupunginmuseo

Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat meluvaikutuksiin, viheralueen kaavamääräykseen, liikennejärjestelmään kohdistuviin vaikutuksiin, hulevesiin liittyviin kaavamääräyksiin ja -merkintöihin, pilaantuneita maita koskeviin määräyksiin, liito-oravan liikkumisreitteihin, maanalaisen jäteveden käsittelylaitoksen tilavaraukseen ja suunnittelun reunaehtoihin, Sahamyllynrinteen katualueen leveyteen ja rakenteisiin sekä kaapelireittien ja sähkölinjojen kaavamerkintöihin.

Lisäksi seuraavat tahot ilmoittivat, ettei niillä ole lausuttavaa: Museovirasto ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Kaava-alueen rajausta on muutettu Sahamyllynrinteen katualueen levennyksen johdosta. Katualueen leveys (12 m) on tarkistettu asemakaavaan siten, että myös kallioleikkaus (1,5 m) mahtuu katualueelle. Katualueen leveys on muutettu 13,5 m–16 m leveäksi.

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta saaduista viranomaisten ja muiden tahojen lausunnoista sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu tehdyt muutokset -liitteeseen.

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu asianomaisten tahojen kanssa.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

Jatkotoimenpiteet

Kaava-alueeseen liittyy toteuttamissopimusmenettely Helsingin kaupungin, Helen Sähköverkko Oy:n ja Fingrid Oyj:n kesken, mutta sopimuksen hyväksyminen ja lainvoimaisuus eivät ole kaavan hyväksymisen edellytyksenä.

Close

Kaupunkiympäristölautakunta 24.01.2023 § 44

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 • 24.1.2023 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12806 (liite nro 3) hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 36. kaupunginosan (Viikki, Viikinranta) osaa korttelin 36003 tonttia 13 ja puisto- ja katualuetta (muodostuu uusi kortteli 36283).

Lisäksi lautakunta päätti

 • ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.
 • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävilläoloaikana saatuihin lausuntoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
Käsittely

Kaupunkiympäristölautakunta päätti todeta, ettei Ville Lehmuskoski esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

Esteelliset: Ville Lehmuskoski (hallintolain 28 §:n 1 momentin 5 kohta)

Asian aikana kuultavana oli tiimipäällikkö Kaisa Jama. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot

Kaisa Jama, tiimipäällikkö (asemakaavoitus), puhelin: 310 22980

kaisa.jama@hel.fi

Pekka Leivo, yksikön päällikkö (teknistaloudelliset asiat), puhelin: 310 37388

pekka.leivo@hel.fi

Hang Tran , liikenneinsinööri (liikennesuunnittelu), puhelin: 310 42183

hang.tran@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 07.09.2022 § 50

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12806 pohjakartan kaupunginosassa 36 Viikki. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12806
Kaupunginosa: 36 Viikki
Kartoituksen työnumero: 9/2022
Pohjakartta valmistunut: 1.7.2022
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro@hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki@hel.fi

Nimistötoimikunta 13.04.2022 § 22

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavan uuden nimen:

Sahamyllynrinne – Sågkvarnsbrinken

(katu)

Perustelu: Liitynnäinen, Sahamyllyntien mukaan. Nimi viittaa kosken alueella 1700-luvulla sijainneeseen vesisahaan eli sahamyllyyn.

Vuonna 1735 haminalaiset Jakob Johan Tesche (1697–1758) ja Carl Clayhills (1699–1740) rakennuttivat itäkosken eteläpäähän uutta teknologiaa käyttäneen kaksiraamisen ja 20-teräisen sahan. (Heikkinen, Markku: Vaasa-ajan kaupungit 1: Helsinki. Helsingin kaupunginmuseo 1989.)

16.03.2022 Pöydälle

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi
Close

This decision was published on 13.04.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi