Vuokraus, lisätila päiväkoti käyttöön, Maistraatinportti 2, Erikoissijoitusrahasto eQ Hoivakiinteistöt / Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2021-005373
More recent handlings
§ 17

Vuokraus, lisätila päiväkoti käyttöön, Maistraatinportti 2, Erikoissijoitusrahasto eQ Hoivakiinteistöt / Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Tilapäällikkö

Päätös

Tilapäällikkö päätti hyväksyä Erikoissijoitusrahasto eQ hoivakiinteistöt omistaman, osoitteessa Maistraatinportti 2 sijaitsevan 410,5 htm2 laajuisen päiväkodin lisätilan vuokrauksen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön liitteenä olevan hankesuunnitelman mukaan siten, että viiden vuoden vuokra-ajalta maksettava arvonlisäveroton, elinkustannusindeksillä tarkistettava pääomavuokra on yhteensä 529 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Tarve

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 18.3.21 päivätyn tarvekuvauksen mukaan kasvavalla Pasilaan alueella tarvitaan päiväkodille lisätilaa 50 lapselle, kunnes alueen pysyvät ratkaisut valmistuvat 2024 (08/2021 – 7/2024).

Kasvatuksen ja koulutuksen varhaiskasvatusjohtaja on tehnyt 16.4.21 päätöksen HEL2020-008511T100600 noin 50 hoitopaikan lisäämisestä varhaiskasvatus- ja esiopetusalueelle 3 (varhaiskasvatusyksikkö Hertta-Susannan yhteyteen, osoitteeseen Maistraatinportti 2.

Vuokraus ulkoiselta toimijalta

Tarvittavat tilat järjestetään vuokraamalla osoitteessa Maistraatinportti 2 sijaitsevan kiinteistön 1. kerroksesta 410,5 htm2 päiväkotikäyttöön. Tila on aiemmin ollut yksityisen päiväkodin käytössä.

Kiinteistön omistaa Erikoissijoitusrahasta eQ hoivakiinteistöt, jolta tila vuokrataan viideksi vuodeksi.

Rakennuksen pääomavuokra on 21,44 euroa/htm²/kk ja ylläpitovuokra sopimuksen alkaessa 3,99 euroa/htm²/kk, yhteensä 25,43 €/htm2/kk, 10 437,90 €/kk ja 125 254,80 €/v (alv 0%). Vuokra-ala on 410,5 htm².

Arvonlisäverotonta pääomavuokraa tarkistetaan elinkustannusindeksillä.

Pääomavuokra sisältää toiminnan kannalta välttämättömät, pienehköt muutostyöt. Ne liittyvät mm. turva- ja lukitusjärjestelmien parantamiseen, ikkunateippauksiin, akustiikan parantamiseen ja kiinnityspintojen järjestämiseen ryhmätiloissa.

Ylläpitovuokra muodostuu kiinteistön kunnossapidosta, huollosta ja välttämättömistä korjaustöistä, kiinteistöveroista, kiinteistön vakuutuksista, jätehuollosta, lämmitys- ja jäähdytyskustannuksista sekä vesi- ja viemärimaksuista. Kiinteistön omistajalla on vastuu kiinteistön hoito- ja ylläpitopalvelujen järjestämisestä hankinta- ja vastuunraja-taulukon mukaan. Ylläpitovuokra tarkistetaan vuosittain toteutuneiden kustannusten mukaan.

Vuokrasopimus ei käsitä leikkipihaa, vaan päiväkotilasten ulkoilu järjestetään leikkipuisto Sannan alueella.

Tilakustannus käyttäjälle eli kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

Tilakustannus käyttäjälle muodostuu kaupunkiympäristön toimialan kiinteistön omistajalle maksamista vuokrista sekä kaupunkiympäristön toimialan hallintokuluista.

Tilan 410,5 htm2 tilakustannus koostuu pääomavuokrasta, joka on 21,44 euroa/m²/kk, ylläpitovuokrasta, joka on arviolta 3,99 euroa/m²/kk ja kaupunkiympäristön toimialan perimästä hallintokulusta 0,50 euroa/m²/kk. Tilakustannus käyttäjälle on 25,93 €/htm2/, 10 644,27 euroa/kk ja 127 731 euroa/vuosi.

Ylläpitovuokran suuruus määräytyy vuodeksi kerrallaan toteutuneiden kustannusten perusteella, siten, että ylläpitokulujen yli- tai alijäämä otetaan huomioon seuraavan vuoden ylläpitovuokran määrässä.

Tilojen käyttöönottoaikataulu

Tavoitteena on, että tila otetaan käyttöön elokuussa 2021.

Rahoitus ja toteutus

Ulosmaksettava vuokra rahoitetaan kaupunkiympäristön toimialan käyttötalousmäärärahoista.

Tilamuutostyöt toteuttaa kiinteistön omistaja.

This decision was published on 30.04.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Harriet Andersson, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32429

harriet.andersson@hel.fi

Päivi Etelämäki, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 31871

paivi.etelamaki@hel.fi

Decisionmaker

Sari Hilden
tilapäällikkö

Attachments

2. Maistraatinportti 2 -hankesuunnitelman työryhmä
3. Maistraatinportti 2 päiväkoti vuokrasopimusluonnos

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.