Vuokraus, tilavuokra, Viikinkaari 2a, sosiaali- ja terveystoimiala

HEL 2021-005551
More recent handlings
§ 5

Vuokraus, tilavuokra, Viikinkaari 2a, sosiaali- ja terveystoimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti osoitteesta Viikinkaari 2a sijaitsevan 3. kerroksen 1 230,5 m² sekä 4. kerroksen 1 236,5 m² suuruisten tilojen vuokrauksen sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön 53 336,54 euroa/kk arvonlisäverottamasta kokonaishinnasta. Vuokraan lisätään kaupunkiympäristön toimialan perimä hallintokulu, joka on suuruudeltaan 0,5 euroa/m²/kk.

Sähköenergiasta laskutetaan erikseen toteutuneiden kustannusten mukaan.

Sopimukset tehdään määräajoiksi seuraavasti:

- 3. kerroksen määräaikainen vuokrasopimus tehdään ajalle 1.3.-15.6.2021, 27 218,66 euroa/kk.
- 4. kerroksen määräaikainen vuokrasopimus tehdään ajalle 1.3.-30.4.2021, 27 351,38 euroa/kk.

Päätöksen perustelut

Oy Apotti Ab on tuottanut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle Apotti-potilastietojärjestelmän, jonka testausta suoritetaan ammattitaitoisesti ennen järjestelmän käyttöönottoa. Potilastietojärjestelmän testaus tarvitsee tuekseen testausta edesauttavat tilat, joihin Viikin Ympäristötalo luo edellytyksiin sopivat olosuhteet.

Toimitilaksi Apotti-järjestelmän koulutuskäytön käynnistämiseksi esitetään vuokrattavaksi Viikinkaari 2a 3. ja 4. kerroksen tilat, jotka ovat suotuisat järjestelmän koulutuskäyttöön. Tilat ovat yhteensä 2 467,0 m².

Kokonaisvuokra toimistotiloista on 54 570,04 euroa/m²/kk sisältäen ylläpidon.

Vuokrasopimuksen yhden (1) vuoden pääomitettu vuokra on 524 286,84 euroa (alv 0 %).

This decision was published on 06.05.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Miika Mäkelä, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 35490

miika.makela@hel.fi

Decisionmaker

Johannes Möttönen
yksikön päällikkö