Toivomusponsi, Katajanokanlaiturin asemakaavassa risteilijälaituri säilytettävä mahdollisimman pitkään matkailun turvaamiseksi

HEL 2021-005700
More recent handlings
Case 9. / 38 §

Valtuutettu Matti Parpalan toivomusponsi Katajanokan risteilijälaiturin säilyttämisestä mahdollisimman pitkään matkailun turvaamiseksi

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 5.5.2021 § 102 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

Käsittely

Esteelliset: Wille Rydman ja Tuula Saxholm
Esteellisyyden syy: yhteisöjäävi (hallintolaki 28.1 § kohta 5)

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Hyväksyessään 5.5.2021 Katajanokanlaituri 4:n asemakaavan ja asemakaavan muutoksen kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta sille, että matkailun edellytysten turvaamiseksi kaava-alueella oleva risteilijälaituri pysyisi nykyisessä käytössään mahdollisimman pitkään. Ensisijaisesti selvitetään mahdollisuutta säilyttää risteilijälaituri käytössä siihen asti, kunnes Tukholman liikenne on siirtynyt Eteläsatamasta Katajanokalle ja risteilijäkapasiteettia vapautuu Eteläsatamaan; toissijaisesti vähintään siihen asti, kunnes kaava-alueelle osoitettu rakennus on valmis.

Ponnesta on saatu Helsingin Satama Oy:n ja kaupunkiympäristölautakunnan ja lausunnot. Helsingin Satama Oy toteaa lausunnossaan 3.8.2021 mm., että ponnessa esitetty näkökanta on hyvä, koska alue on Helsingin yleiskaavassa osoitettu satama-alueeksi ja koska laadittavana oleva satama-alueiden kehittämisohjelma käsittää myös Katajanokan sataman alueen. Katajanokanlaituri 4:n alue on yksi osatekijä sataman toimintojen kehittämisessä ja samalla kaupungin keskustan kehittämisessä, joten siitäkin näkökulmasta on tarkoituksenmukaista pitää laiturialue satamakäytössä mahdollisimman pitkään. Matkailun ja satamatoimintojen turvaaminen on tärkeää myös koronapandemiasta palautumisen näkökulmasta.

Lautakunta toteaa lausunnossaan 2.11.2021 mm., että Katajanokanlaituri 4:n asemakaava ja asemakaavan muutos on laadittu yhteistyössä Helsingin Sataman kanssa ja kaavan valmistelussa on otettu huomioon alueen nykyisen risteilijälaiturin toiminta. Kaava-alue voidaan toteuttaa vaiheittain ja kaavan mahdollistama uudisrakennus voidaan ottaa käyttöön nykyisen risteilijätoiminnan aikana.

Alueen rakentaminen on jo alkanut ja varastorakennuksen purkutöiden jälkeen alkaa pääkonttori- ja hotellirakennuksen rakentaminen. Rakennussuunnittelussa on otettu huomioon alueen nykyinen käyttö ja risteilijätoiminnan aiheuttamat ympäristöhäiriöt, erityisesti satamatoiminnan aiheuttama melu, joten rakennus voidaan ottaa käyttöön risteilijälaiturin toiminnan jatkuessa.

Uudisrakennuksen lähiympäristö rakennetaan valmiiksi rakentamisen yhteydessä kuitenkin niin, että meren puolella yleisen jalankulun reitti ja ulkoalueet rakennettaneen ensin väliaikaisina kevyinä ratkaisuina. Risteilijälaiturin kohdalla ranta-alueen maanpinnan korotus ja rantamuurin mahdollinen uusiminen tehdään vasta rakennuksen käyttöönoton jälkeen. Ranta-alueen muutostyöt liittyvät laajempaan alueelliseen tulvasuojausratkaisuun, jonka aikatauluista, toteuttamistavoista ja vastuista päätetään erikseen.

Satamatoimintojen edellytyksistä huolehtiminen on Helsingille tärkeää ja myös risteilyalusten laiturikapasiteetti on pyrittävä varmistamaan. Helsingin kaupungin näkökulmasta on tavoiteltavaa säilyttää kaava-alueella oleva risteilijälaituri nykyisessä käytössään siihen saakka kunnes Katajanokan ranta-alueiden rakentaminen on ajankohtaista.

Esitys on saatujen lausuntojen mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi muille valtuutetuille.

Close

Kaupunkiympäristölautakunta 02.11.2021 § 598

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Katajanokanlaituri 4:n asemakaava ja asemakaavan muutos on laadittu yhteistyössä Helsingin Sataman kanssa ja kaavan valmistelussa on otettu huomioon alueen nykyisen risteilijälaiturin toiminta. Kaava-alue voidaan toteuttaa vaiheittain ja kaavan mahdollistama uudisrakennus voidaan ottaa käyttöön nykyisen risteilijätoiminnan aikana.

Alueen rakentaminen on jo alkanut paikalla olevan varastorakennuksen purkutöillä. Purkutöiden jälkeen alkaa pääkonttori- ja hotellirakennuksen rakentaminen. Rakennussuunnittelussa on otettu huomioon alueen nykyinen käyttö ja risteilijätoiminnan aiheuttamat ympäristöhäiriöt, erityisesti satamatoiminnan aiheuttama melu, joten rakennus voidaan ottaa käyttöön risteilijälaiturin toiminnan jatkuessa.

Uuden rakennuksen lähiympäristö rakennetaan valmiiksi rakennuksen rakentamisen yhteydessä. Meren puolella yleisen jalankulun reitti ja ulkoalueet saatetaan rakentaa ensin väliaikaisina kevyinä ratkaisuina. Risteilijälaiturin kohdalle rakennettavan ranta-alueen maanpinnan korotus ja rantamuurin mahdollinen uusiminen tapahtuu vasta rakennuksen käyttöönoton jälkeen. Ranta-alueen muutostyöt liittyvät laajempaan alueelliseen tulvasuojausratkaisuun, jonka aikatauluista, toteuttamistavoista ja vastuista päätetään erikseen.

Satamatoimintojen edellytyksistä huolehtiminen on Helsingille tärkeää ja myös risteilyalusten laiturikapasiteetti on pyrittävä varmistamaan. Helsingin kaupungin näkökulmasta on tavoiteltavaa säilyttää kaava-alueella oleva risteilijälaituri nykyisessä käytössään siihen saakka kunnes Katajanokan ranta-alueiden rakentaminen on ajankohtaista.

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot

Salla Hoppu, johtava arkkitehti, puhelin: 310 37240

salla.hoppu@hel.fi
Close

This decision was published on 01.02.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi