Vuokraus, päiväkotitila kasvatuksen- ja koulutuksen toimiala, varhaiskasvatus, Livornonkatu 6 sekä hankesuunnitelman hyväksyminen

HEL 2021-005737
More recent handlings
Case 11. / 754 §

Päiväkotitilojen vuokraaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön Jätkäsaaresta

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi liitteenä olevan 7.5.2021 päivätyn hankesuunnitelman mukaisten noin 1 225 htm² laajuisten päiväkotitilojen vuokraamisen siten, että 20 vuoden vuokra-ajalta maksettavien arvonlisäverottomien vuokrien ja investointikustannuksen kokonaissumma on enintään 8 470 00 euroa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Tarve

Vuokraus koskee Jätkäsaaressa osoitteessa Livornonkatu 6 sijaitsevaa noin 1 225 htm² laajuista päiväkotitilaa.

Jätkäsaaren Melkinlaiturin koulun ja päiväkodin on arvioitu valmistuvan vuonna 2025. Alueen nykyiset päiväkotitilat eivät riitä lähivuosien palvelutarpeeseen. Päiväkotipaikkojen tarpeeseen oli varauduttu muun muassa sillä, että alueelle suunniteltu yksityinen päiväkoti osaltaan turvaa alueen varhaiskasvatuksen palvelutarpeen kasvua. Yksityisenä päiväkotina toteutettavaksi suunniteltu hanke ei kuitenkaan toteudu. Kaupunkiympäristön toimiala on selvittänyt kyseiselle yksityiselle päiväkodille jo toteutettujen, käyttämättömäksi jääneiden tilojen vuokraamista kaupungin käyttöön.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 7.9.2020 § 218 päättänyt Jätkäsaareen osoitteeseen Livornonkatu 6 vuokrahankkeena toteutettavien päiväkotitilojen tarveselvityksestä sekä päiväkodin perustamisesta.

Vuokrattavat tilat

Tarvittavat tilat järjestetään vuokraamalla yksityiseen päiväkotikäyttöön toteutettu, vuonna 2020 valmistunut uudisrakennus osoitteessa Livornonkatu 6. Rakennuksen omistaa Erikoissijoitusrahastot eQ Hoivakiinteistö (Kiinteistö Oy Helsingin Livornonkatu 6).

Vuorattavien tilojen laajuus on noin 1 225 htm². Päiväkodin yhteydessä oleva korttelipiha (noin 2 370 m²) on päiväkodin aukioloaikoina päiväkodin käytössä. Tiloissa on mahdollista järjestää toimintaa noin 150 lapselle.

Tiloissa on tehty muutostöitä keittiön varustelun ja ilmanvaihdon sekä tilojen turvajärjestelyjen osalta. Tilat vastaavat kaupungin päiväkotitilojen laatutasoa ja luovat hyvät edellytykset varhaiskasvatuksen toiminnalle.

Hankesuunnitelma on liitteenä 1. Vuokrasopimus on liitteenä 2.

Vuokra- ja investointikustannukset

Arvonlisäveroton pääomavuokra on 22,04 euroa/htm² kuukaudessa ja ylläpitovuokra 6,42 euroa/htm² kuukaudessa. Arvonlisäveroton pääomavuokra on noin 27 000 euroa kuukaudessa ja arvonlisäveroton ylläpitovuokra on noin 7 865 euroa kuukaudessa. Yhteenlaskettu kokonaisvuokra on noin 34 870 euroa kuukaudessa ja noin 418 500 euroa vuodessa, eli 20 vuoden vuokra-ajalle yhteensä noin 8 370 000 euroa.

Pääomavuokra sisältää toiminnan edellyttämiä keittiön ja ilmanvaihdon muutostöitä noin 405 000 euroa (alv. 0 %). Pääomavuokraa tarkistetaan elinkustannusindeksillä.

Ylläpitovuokra muodostuu kiinteistön kunnossapidosta, huollosta ja välttämättömistä korjaustöistä, kiinteistöveroista, kiinteistön vakuutuksista, jätehuollosta, lämmitys- ja jäähdytyskustannuksista sekä vesi- ja viemärimaksuista. Vuokranantajalla on vastuu kiinteistön hoito- ja ylläpitopalvelujen järjestämisestä hankinta- ja vastuunrajataulukon mukaan. Ylläpitovuokra tarkistetaan vuosittain toteutuneiden kustannusten mukaan.

Päätöksen mukainen enimmäishinta 8 470 000 euroa sisältää investointikustannuksia yhteensä 100 000 euroa. Investointikustannuksiin sisältyy kaupungin tiloihin teettämiä toimenpiteitä kuten wc-tilojen ja henkilökunnan sosiaalitilojen varustetason parantaminen sekä turvajärjestelyjen parantaminen.

Vuokraan sisältyy leikkipihan käyttöoikeus päiväkodin aukioloaikana.

Tilakustannus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

Tilakustannus käyttäjälle muodostuu kaupunkiympäristön toimialan kiinteistön omistajalle maksamasta pääoma- ja ylläpitovuokrasta, kaupunkiympäristön toimialan hallintokulusta sekä toiminnan edellyttämien, kaupungin teettämien muutostöiden aiheuttamasta lisävuokrasta.

Tilakustannus koostuu pääomavuokrasta, joka on enintään 22,04 euroa/m²/kk, lisävuokrasta, joka on 0,79 euroa/m²/kk (10 vuoden ajalta), ylläpitovuokrasta, joka on arviolta 6,42 euroa/m²/kk sekä kaupunkiympäristön toimialan perimästä hallintokulusta 0,50 euroa/m²/kk. Tilakustannus käyttäjälle on yhteensä 29,75 euroa/m²/kk, eli noin 36 500 euroa kuukaudessa ja noin 438 000 euroa vuodessa.

Lisävuokra määräytyy toteutuneiden kustannusten mukaan ja sitä peritään vuokrasuhteen ensimmäisen 10 vuoden ajalta.

Ylläpitovuokran suuruus määräytyy vuodeksi kerrallaan toteutuneiden kustannusten perusteella, siten että ylläpitokulujen yli- tai alijäämä otetaan huomioon seuraavan vuoden ylläpitovuokran määrässä.

Tilojen käyttöönottoaikataulu

Kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden tilat -palvelun asiakkuusyksikkö 1:n päällikkö on 12.5.2021 § 33 päättänyt tilojen määräaikaisesta vuokraamisesta ajalle 1.1.2021–31.7.2021. Päätöksen mukaan vuokrattavaan tilaan joudutaan vielä vuoden 2021 aikana tekemään muutostöitä, jotta tiloista saadaan sellaiset, että ne sopivat kaupungin päiväkotikäyttöön. Tilojen lyhytaikaista vuokrausta on jatkettu 1.8.2021 lukien 20 vuoden määräaikaisella vuokrasopimuksella, ehdollisesti siten että vuokrasopimus tulee voimaan, mikäli kaupunginhallitus hyväksyy päätösehdotuksen.

Tilojen muutostyöt ovat valmistuneet kesällä 2021 ja tilat on luovutettu käyttäjälle.

Rahoitus ja toteutus

Ulosmaksettava vuokra rahoitetaan kaupunkiympäristön toimialan käyttötalousmäärärahoista.

Vuokranantaja vastaa keittiön muutostöiden toteutuksesta ja kiinteistön ylläpidosta vuokrasopimuksen liitteenä olevan vastuunjakotaulukon mukaan.

Toiminnan edellyttämät muut muutostyöt, enintään 100 000 euroa rahoitetaan kaupungin kohdentamattomista määrärahoista.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 17.8.2021 § 265 antanut hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon. Lautakunta on lausunnossaan todennut, että hanke vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. Lausunto on kokonaisuudessaan asian päätöshistoriassa.

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 1 momentin 9 kohdan sekä kaupunginhallituksen 18.9.2017 § 865 päätöksen perusteella kaupunginhallitus on toimivaltainen päättämään vuokraamisesta, kun määräaikaisen sopimuksen ennakoitu kokonaisarvo on yli 5 miljoonaa euroa, mutta enintään 10 miljoonaa euroa.

Close

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 17.08.2021 § 265

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 7.5.2021 päivätystä Päiväkoti Livornonkatu 6:n hankesuunnitelmasta (liite 1).

Lautakunta edellyttää erityistä huomiota ja tarkkuuta kiinnitettävän tilojen valmistumiseen sovitussa aikataulussa, mikä on edellytys lakisääteisten palvelujen toteuttamiselle.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa hankkeen kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin aikana. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin.

Esittelijä
vs. varhaiskasvatusjohtaja
Ulla Lehtonen
Lisätiedot

Viivi Snellman, johtava arkkitehti, puhelin: 310 22378

viivi.snellman@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 20.05.2021 § 50

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esitti kaupunginhallitukselle

A
Helsingin Jätkäsaaressa, osoitteessa Livornonkatu 6 sijaitsevan, yhteensä noin 1 225 htm² laajuisen päiväkotitilan vuokraamista varhaiskasvatuksen käyttöön 7.5.2021 päivätyn hankesuunnitelman mukaan enimmäishintaan 6 685 600 euroa siten, että 20 vuoden vuokra-ajalta maksettava arvonlisäveroton, indeksikorjaamaton pääomavuokra on yhteensä enintään 6 585 000 euroa ja toiminnan edellyttämä investointikustannus on enintään 100 000 euroa. Päätös tehtiin ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa puoltavan lausunnon hankesuunnitelmasta.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esitti kaupunginhallitukselle kaupunkiympäristön toimialan asiakkuusyksikkö 1:n päällikön oikeuttamista tekemään vuokrasopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia sekä allekirjoittamaan eQ Sijoitusrahastot Oy:n kanssa vuokrasopimus.

B
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen valmistelua odottamatta vuokrauspäätöstä.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli asiakaspäällikkö Keijo Virtanen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas
Lisätiedot

Keijo Virtanen, asiakaspäällikkö, puhelin: 310 43022

keijo.virtanen@hel.fi

Päivi Etelämäki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki@hel.fi
Close

This decision was published on 04.11.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Attachments

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.