Helsingin kaupungin liittyminen Nordic Light Rail Associationin jäseneksi

HEL 2021-005791
More recent handlings
Case 15. / 632 §

Helsingin kaupungin liittyminen pohjoismaisen kaupunkiraideyhdistys Nordic Light Rail Associationin jäseneksi

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki liittyy pohjoismaisen kaupunkiraideliikenneyhdistys Nordic Light Rail Associationin jäseneksi.

Käsittely

Hylkäysehdotus:
Jussi Halla-aho: Kaupunginhallitus päättää, että Helsingin kaupunki ei liity Nordic Light Rail Associationin jäseneksi. Samalla kaupunginhallitus edellyttää, että Helsingin jäsenyydet kansainvälisissä järjestöissä, näiden jäsenyyksien aiheuttamat suorat ja epäsuorat kustannukset sekä jäsenyyksistä saatavat hyödyt kartoitetaan yleisesti ja että selvitystyön pohjalta arvioidaan, ovatko kaikki jäsenyydet hyödyllisiä ja tarkoituksenmukaisia kaupunkilaisten kannalta.

Jussi Halla-ahon hylkäysehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Jussi Halla-aho jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Jussi Halla-aho jätti eriävään mielipiteeseensä seuraavat perustelut:

Helsingin kaupungin ei tule liittyä Nordic Light Rail Associationin jäseneksi. Helsingin jäsenyydet kansainvälisissä järjestöissä, näiden jäsenyyksien aiheuttamat suorat ja epäsuorat kustannukset sekä jäsenyyksistä saatavat hyödyt tulee kartoittaa yleisesti ja selvitystyön pohjalta tulee arvioida, ovatko kaikki jäsenyydet hyödyllisiä ja tarkoituksenmukaisia kaupunkilaisten kannalta.

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Close

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta esittää kaupunginhallitukselle pohjoismaisen kaupunkiraideliikenneyhdistys Nordic Light Rail Associationin jäsenyyttä.

Nordic Light Rail Association -yhdistyksen jäsenyydellä Helsingin kaupunki pystyy välittämään kokemuksia ja osaamista muiden pohjoismaisten raitiotiekaupunkien kanssa. Jäsenyydellä Helsinki saa mahdollisuuden vaikuttaa yhdistyksen järjestämiin konferensseihin ja seminaareihin. Pohjoismaisella yhteistyöllä parannetaan Helsingin raitioliikenteen asiantuntijoiden osaamista ja siten parannetaan raitioliikenteen sekä raitiotiehankkeiden tehokuutta.

Jäsenmaksun maksaneiden yhteisöjäsenien edustajille osallistumismaksut vuosittaisiin järjestettäviin konferensseihin ja seminaareihin ovat muita halvempia. Tilaisuuksiin on osallistunut vuosittain 5–10 Helsingin kaupungin edustajaa pääasiassa HKL:stä ja kaupunkiympäristön toimialalta. Osallistumismaksuista saatava alennus kattaa yhdistyksen vuosimaksun.

Seuraava Nordic Light Rail Association -yhdistyksen konferenssi järjestetään Helsingissä marraskuussa 2021, jolloin on oletettavissa, että myös Helsingin kaupungin osallistujien määrä on aiempaa suurempi.

Jäsenmaksut maksetaan Nordic Light Rail Association -yhdistykselle. Jäsenmaksu on 670 euroa vuonna 2021.

HKL on tarkastellut HKL:n jäsenyyksiä kokonaisuutena ja mahdollisuutta luopua jostakin jäsenyydestä, talousarvion noudattamisohjeen mukaisesti. Arvion perusteella ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista luopua muista jäsenyyksistämme, sillä niillä saavutettavat edut ylittävät selvästi jäsenyyksien kustannukset. Jäsenmaksut on huomioitu HKL:n talousarviossa.

Toimivalta

Talousarvion noudattamisohjeiden 2021 kohdan 9.17 mukaan liikelaitoksen esityksestä kaupunginhallitus päättää kaupungin liittymisestä järjestöihin.

Close

Kaupunginhallitus 06.09.2021 § 612

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Jussi Halla-ahon ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden@hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 27.05.2021 § 83

Esitys

Johtokunta esitti kaupunginhallitukselle pohjoismaisen kaupunkiraideliikenneyhdistys Nordic Light Rail Associationin jäsenyyttä.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Artturi Lähdetie, johtaja, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie@hel.fi
Close

This decision was published on 28.09.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi