Vuokraus, tilat, Livornonkatu 6, Erikoissijoitusrahasto eQ Hoivakiinteistöt, Kasvatuksen jo koulutuksen toimiala

HEL 2021-005818
More recent handlings
§ 33

Vuokraus, tilat, Livornonkatu 6, Erikoissijoitusrahasto eQ Hoivakiinteistöt, Kasvatuksen jo koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata tilan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan suomen- ja ruotsinkieliselle varhaiskasvatukselle ja esiopetukselle päiväkoti Livornonkadulle sekä daghemmet Albertille, osoitteesta Livornonkatu 6.

Sopimus koskee kiinteistössä 091-020-0820-0001 olevaa huoneistoa kooltaan 1225hm2.

Vuokrattava tila on vuokrattu Erikoissijoitusrahasto eQ Hoivakiinteistöiltä ja kiinteistömanagerina kohteen osalta toimii Newsec.

Päiväkoti Livornonkatu sekä daghemmet Albertin käyttöön tulevan tilan tilavuokran ja ylläpidon sisältävä kokonaisvuokra on 34226,50 euroa/kk (27,94 euroa/m2/kk).

Vuokra koostuu tilan pääomavuokrasta 25751,70 euroa/kk (21,02 euroa/m2/kk), laskennallisesta ylläpitovuokrasta 7 858,50 euroa/kk (6,42 euroa/m2/kk) sekä kaupunkiympäristön hallintokulusta 0,50 euroa/m2/kk. Tilan ylläpitovuokra tarkastetaan vuosittain toteuman mukaisesti.

Vuokrasopimus laaditaan määräaikaiseksi. Vuokranmaksu alkaa 1.1.2021 ja päättyy 31.7.2021.

Vuokrauksessa noudatetaan omistajan ja kaupunkiympäristön toimialan yhdessä laatimaa vuokrasopimusta ja ylläpitokustannusten vastuunjakotaulukkoa.

Päätöksen perustelut

Livornonkatu 6 kohteen osalta tavoitetila on tehdä 20 vuoden vuokrasopimus tilan vuokranantajan kanssa. Tilan soveltuvuuden vuoksi joudutaan vielä vuonna 2021 tekemään muutostöitä mm. keittiön osalta, joten jatkovuokrasopimus alkaa 1.8.2021 vuokranantajan kanssa.

Tilat on suunniteltu varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen käyttöön noin 150 lapselle. Tiloihin on toteutettu paikkoja suomen- ja ruotsinkieliseen palvelutarpeeseen. Myös ryhmä RPPK Peukaloinen on 2021 tiloissa väistössä, oman tilan remontin vuoksi. RPPK Peukaloisen vuokrasopimus 211022806 keskeytetään 1.11.2020 alkaen siihen saakka, kun kohteen remontti saadaan valmiiksi.

Päiväkodilla on oma turvallinen aidattu sisäpiha kohteen sisäpihan puolella.

This decision was published on 12.05.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Harriet Andersson, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32429

harriet.andersson@hel.fi

Decisionmaker

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö

Attachments

1. HKI vuokrasopimus liitteineen

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.