Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, ympäristöpalvelut, hygieenikkoeläinlääkäri, työavain KYMP-03-37-21

HEL 2021-005825
More recent handlings
§ 15

Kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalvelujen elintarviketurvallisuusyksikön hygieenikkoeläinlääkärin viran täyttäminen

Yksikön päällikkö

Päätös

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö valitsi elintarvikevalmistus ja eläinsuojelu -tiimin hygieenikkoeläinlääkärin virkaan (02100) DVM ********** 1.9.2021 alkaen 4 910,72 € euron tehtäväkohtaisella kuukausipalkalla.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien

Virkaan kuuluu kolmen kuukauden (3 kk) koeaika.

Päätöksen perustelut

Virka tuli avoimeksi, kun hygieenikkoeläinlääkäri irtisanoutui virasta 16.12.2020 lukien.

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2019 § 26, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Valintaprosessi

Virka oli julkisesti haettavana 7.5.-24.5.2021. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palveluissa sekä Suomen eläinlääkäriliiton verkkosivuilla.

Hygieenikkoeläinlääkärin tehtävänä on eläinperäisiä elintarvikkeita käsittelevien laitosten valvonta, elintarvikkeiden viennin ja tuonnin valvonta, eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuonnin koordinaatio, elintarvikepetostyöryhmän toiminnan kehittäminen sekä sivutuote- ja alkutuotannon valvonta. Lisäksi hän sijaistaa tarvittaessa valvontaeläinlääkäreitä eläinsuojelu- ja eläintautivalvonnassa.

Viran kelpoisuusehtona on Suomessa laillistetun eläinlääkärin tutkinto ja hygieenikkokuulustelu. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Lisäksi tehtävässä edellytetään hyvää englannin kielen taitoa ja ajokorttia. Hakuilmoituksen mukaan tehtävässä tarvitaan itsenäistä työotetta, hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä valmiutta tiimityöskentelyyn ja toiminnan kehittämiseen. Eduksi katsotaan aiempi työkokemus vastaavista tehtävästä.

Virkaa täytettäessä tulee varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Hygieenikkoeläinlääkärin virkaa haki ilmoittautumisajan kuluessa kuusi henkilöä, joista neljä täytti viran kelpoisuusedot. Yhteenveto hakijoista on päätöksen liitteenä. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessaan antamiin tietoihin.

Hakemusten perusteella haastatteluun 17.6.2021 kutsuttiin ********** ********** perui hakemuksensa ennen haastattelua. ********** haastattelivat yksikön päällikkö Riikka Åberg, ympäristöjohtaja Esa Nikunen ja kaupungineläinlääkäri Minna Ristiniemi.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Perustelut valintaesitykselle

Hygieenikkoeläinlääkäri toimii elintarviketurvallisuusyksikön elintarvikevalmistus ja eläinsuojelu -tiimissä. Hänen tehtäviin kuuluvat eläinperäisiä elintarvikkeita käsittelevien laitosten valvonta, elintarvikkeiden viennin ja tuonnin valvonta, eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuonnin koordinaatio koko yksikössä, elintarvikepetostyöryhmän toiminnan kehittäminen sekä sivutuote- ja alkutuotannon valvonta. Lisäksi hän sijaistaa tarvittaessa valvontaeläinlääkäreitä eläinsuojelu- ja eläintautivalvonnassa.

Viran kelpoisuusehtona on Suomessa laillistetun eläinlääkärin tutkinto ja hygieenikkokuulustelu. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Tehtävässä edellytetään hyvää englannin kielen taitoa ja ajokorttia. Hakuilmoituksen mukaan tehtävässä tarvitaan itsenäistä työotetta, hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä valmiutta tiimityöskentelyyn ja toiminnan kehittämiseen. Eduksi katsotaan aiempi työkokemus vastaavista tehtävästä.

Hygieenikkoeläinlääkärin tehtävässä korostuvat tiimityötaidot, tarkkuus, halu kehittää toimintaa ja kyky vastata koordinaatiotehtävistä. Hygieenikkoeläinlääkäri vastaa mm. eläin-peräisiä elintarvikkeita käsittelevien laitosten valvonnasta, eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuonnin koordinoinnista koko yksikössä sekä elintarvikkeiden viennin ja tuonnin valvonnasta.

Haastatteluissa kiinnitettiin hakuilmoituksessa esitettyjen edellytysten lisäksi erityistä huomiota kokemukseen vastaavista tehtävistä, kielitaitoon, itsenäiseen työotteeseen, hyviin vuorovaikutus- ja viestintätaitoihin sekä tiimityöskentelyvalmiuteen ja toiminnan kehittämiseen.

**********

**********

**********

Yksikön päällikkö katsoo hakijoiden koulutuksen, työkokemuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen perusteella, että ********** on hygieenikkoeläinlääkärin virkaan parhaiten soveltuva.

Valintaa puoltaa hänen kokemuksensa vastaavista tehtävistä, yhteistyötaidot sekä laaja kielitaito. Hän pystyy kommunikoimaan suullisesti ja kirjallisesti erinomaisesti suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Hän osaa lisäksi viroa ja saksaa. Hänen äidinkielensä on ruotsi, mikä tuo lisäarvoa koko yksikön ruotsinkielisten asiakkaiden asiakaspalveluun. Hän on osoittanut pystyvänsä työskentelemään sekä itsenäisesti että osana tiimiä. Hän on yhteistyökykyinen ja asiakaspalveluhenkinen, mutta tottunut myös haastaviin tilanteisiin asiakaspalvelussa. Hän toi esille haastattelussa ehdotuksia mm. sisämarkkinavalvonnan kehittämiseen ja osoitti lisäksi ajantasaisen lainsäädännön tuntemusta. Hän on työskennellyt myös valvontaeläinlääkärinä, joten hänellä on hyvät valmiudet hoitaa eläinsuojelu- ja eläintautivalvonnan tehtäviä.

This decision was published on 29.06.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Riikka Åberg, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 32010

riikka.aberg@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Hakijayhteenveto KYMP-03-37-21, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.