Yhteistyösopimus, taidelahjat ja korttelikonsertit -tapahtumat vuonna 2021, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ja Helsingin tapahtumasäätiö sr

HEL 2021-005860
More recent handlings
§ 30

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ja Helsingin tapahtumasäätiö sr:n välinen yhteistyösopimus

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Vs. toimialajohtaja päätti hyväksyä ja allekirjoittaa liitteenä olevan Helsingin tapahtumasäätiö sr:n (jäljempänä "Säätiö") ja Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan (jäljempänä "Kuva") kanssa solmittavan yhteistyösopimuksen Taidelahjat ja Korttelikonsertit tapahtumista vuoden 2021 aikana. Sopimuksen arvonlisäveroton kokonaisarvo on 150 000 euroa (+ alv 10 %).

HL 51 §:n perusteella korjattu alv prosentti, PP 26.5.2021

Vs. toimialajohtaja päätti hyväksyä ja allekirjoittaa liitteenä olevan Helsingin tapahtumasäätiö sr:n (jäljempänä "Säätiö") ja Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan (jäljempänä "Kuva") kanssa solmittavan yhteistyösopimuksen Taidelahjat ja Korttelikonsertit tapahtumista vuoden 2021 aikana. Sopimuksen arvonlisäveroton kokonaisarvo on 150 000 euroa (+ alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Koronapandemia on osunut erityisen rajusti taide- ja kulttuurikenttään ja se on pakottanut toimijoita etsimään uusia toimintatapoja. Koronapandemia pakotti myös Helsingin tapahtumasäätiö sr:n keksimään turvallisia tapoja taiteen ja sen yleisöjen kohtaamiselle ja siten ammattitaitelijoiden työllistämiseen. Syntyi kaksi konseptia Juhlaviikkojen yhteyteen: Taidelahjat ja Korttelikonsertit, joilla taide viedään terveysturvallisesti sinne missä kaupunkilaisen ovat.

Taidelahjan idea on, että ihminen tilaa läheiselleen noin viiden minuutin esityksen, jonka tulee esittämään festivaalin palkkaama ammattitaiteilija. Korttelikonsertissa taiteilijaryhmä tulee esiintymään rakennuksen sisäpihalle tms., jolloin asukkaat voivat pihallaan, parvekkeillaan tai ikkunoissaan nauttia sekä taiteesta että toistensa seurasta.

Kesän 2021 Juhlaviikkojen osaksi on suunniteltu samankaltainen kokonaisuus. Suunniteltu kokonaisuus sisältää 500 taidelahjaa ja 25 korttelikonserttia.

KUVA-toimialan 150 000 euron rahoituksella alkuperäistä suunnitelmaa voidaan kasvattaa ja tavoitella kokonaisuutta, jonka kautta helsinkiläisille tarjotaan 1000 taidelahjaa ja 50 korttelikonserttia työllistäen merkittävä määrä taiteilijoita.

Taidelahjoista 100-200 suunnataan seniorityön vapaaehtoistoiminnan kautta ikäihmisille, joilla ei ole omaa kyvykkyyttä saapua taiteen ääreen tai edes tilata sitä kotiinsa. Tämä osuus korvaa säätiön iäkkäiden ihmisten kulttuuritoiminnan edistämisen hakemuksen Taiteesta ystäväksi -hankkeelle (avustushakemuksen nro 2513770).

Yhteistyö on osa Helsingin kaupungin päätöstä tiivistää yhteistyötä tapahtuma-alan kanssa muun muassa taiteen ja kulttuurin sisältö- ja palvelunostoilla kesällä 2021 osana koronapalautumista.

This decision was published on 24.05.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Mari Männistö, kulttuurijohtaja, puhelin: 09 310 26157

mari.mannisto@hel.fi

Decisionmaker

Kirsti Laine-Hendolin
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Attachments

1. Yhteistyösopimus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.