Avustuksen hakeminen, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, lukutaitoa yläkouluun samanaikaisopetuksella, opetushallitus

HEL 2021-005865
More recent handlings
§ 67

Avustuksen hakeminen, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, lukutaitoa yläkouluun samanaikaisopetuksella, OKM

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hakea valtionavustusta suomenkielisen ja ruotsinkielisen perusopetuksen vuosiluokkien 7–9 hankkeelle ’Lukutaitoa yläkouluihin samanaikaisopetuksena’.

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä haetaan valtionavustusta lukutaidon ja lukemisen kulttuurin kehittämiseen yhteensä 600 000 euroa. Mikäli opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää avustusta, toteutetaan hanke ajalla 1.8.2021–31.12.2022.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 750 000 euroa. Hankkeen omarahoitusosuus 150 000 euroa (20 %) katetaan hankkeeseen osallistuvien koulujen budjetista.

Perusopetusjohtaja päätti myös valtuuttaa pedagogisen asiantuntijan Antti Aaltosen toimialan kehittämisen tuesta toimimaan opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä hakujärjestelmässä asiointiroolissa hankehakemusten osalta.

Päätöksen perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö on huhtikuussa 2021 julistanut haettavaksi valtion erityisavustusta lukutaitoa ja lukemisen kulttuuria vahvistaviin toimiin vuosille 2021–2022 yhteensä enintään 4,9 miljoonaa euroa. Valtion erityisavustusta voidaan myöntää kunnille ja kuntayhtymille ja yksityisille yhteisöille, joilla on perusopetuksen järjestämislupa. Valtion erityisavustusta myönnetään enintään 80 % kokonaismenoista.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala hakee avustusta hankkeelle, jonka tavoitteena on tarjota lisäedellytyksiä oppilaiden yksilölliseen tukemiseen sekä parantaa lukutaitoa siinä heikoimmin pärjäävillä. Erityisavustuksella rekrytoidaan lukutaidon opettajia, jotka tarjoavat tukea yläkoulujen oppilaille ja opettajille lukutaidon kohentamiseen liittyen.

Hankkeen toteutusta koordinoi kehittämispalvelut, joka tekee toteuttamisessa yhteistyötä suomen- ja ruotsinkielisen perusopetuksen kanssa.

Rahoitusjohtajan päätöksen 103 §, 10.12.2018 mukaan valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisen toimivalta on siirretty perusopetusjohtajalle kasvatuksen ja koulutuksen toimialaan liittyvien valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisessa.

This decision was published on 24.05.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Antti Aaltonen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 27090

antti.aaltonen@hel.fi

Katja Verta, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 09 310 15320

katja.verta@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja