Vuokraus, tilavuokra, Tyynenmerenkatu 6, sosiaali- ja terveystoimiala

HEL 2021-005871
More recent handlings
§ 6

Vuokraus, tilavuokra, Tyynenmerenkatu 6, sosiaali- ja terveystoimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti osoitteessa Tyynenmerenkatu 6 sijaitsevan 1. kerroksen 2 630,0 m² suuruisen toimisto- ja liiketilan vuokrauksen sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön 32 664,60 euroa/kk arvonlisäverottamasta kokonaishinnasta.

Sähköenergia ja käyttövesi sisältyvät vuokraan.

Sosiaali- ja terveystoimiala on vuokrannut tiloista jo 600 m² tilan. Toiminnan laajentuessa toimiala on ottanut käyttöönsä koko 1. kerroksen kaikki tilat, jotka ovat yhteensä 3 232,0 m². Tällä päätöksellä vuokrataan loput tiloista, eli 2630,0 m².

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus alkaa 1.5.2021. Irtisanomisaika on molemmin puolin 2 kk. Sopimuksessa noudatetaan kaupungin sisäisiä hallinnanluovutuksen sopimuksia.

Päätöksen perustelut

Influenssarokotuksia varten perustettiin syksyllä rokotuspisteitä keskeisiin sijainteihin kaupunkialueella. Koronaviruspandemian takia influenssarokotuksia ei vuonna 2020 suoritettu terveysasemilla tai muissa sosiaali- ja terveystoimialan toimipisteissä. Rokotustoimintaan soveltuvat tilat löytyivät Jätkäsaaren L3 makasiinin 1. kerroksen satamanpuoleisesta päädystä. Rokotustoiminta jatkuu tiloissa ja 1. kerroksen tilat ovat tällä hetkellä kokonaisuudessaan rokotustoiminnan käytössä.

Tilasta perittävä pääomavuokra on 7,15 euroa/htm²/kk sekä ylläpitovuokra 5,27 euroa/htm²/kk eli yhteensä 12,42 euroa/htm²/kk.

Vuokrasopimuksen yhden (1) vuoden pääomitettu vuokra on 225 654,00 euroa (alv 0 %).

Kokonaisvuokra toimistotiloista on 32 664,60 euroa/htm²/kk sisältäen ylläpidon.

This decision was published on 17.05.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Miika Mäkelä, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 35490

miika.makela@hel.fi

Decisionmaker

Johannes Möttönen
yksikön päällikkö