Lainan myöntäminen, peruskorjaushanke, Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3

HEL 2021-005884
More recent handlings
Case 13. / 415 §

Lainan myöntäminen Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Malminkatu 3:lle

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää talousarviokohdan 9 01 02 33, lainat kaupunkikonsernin yhteisöille, varoista 1 750 000 euron suuruisen lainan Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Malminkatu 3:lle seuraavin ehdoin:

Laina-aika:
Laina on maksettava takaisin tasaerin 15 vuoden kuluessa lainan nostamisesta lukien.

Lainan korko:
Lainasta maksettava korko on primäärilainojen korkoehdon mukainen

Lainan vakuus:
Lainalle ei aseteta vakuutta. Kiinteistöyhtiö on kaupungin tytäryhteisö.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 tekemän päätöksen mukaisia velan yleisiä ehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston rahoitusyksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kiinteistöosakeyhtiö Malminkatu 3 on kaupungin tytäryhteisö, jonka tilojen pääasiallinen käyttö liittyy kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tehtävien hoitamiseen. Kiinteistössä toimivat mm. Kampin palvelukeskus, sosiaali- ja terveystoimialan Kampin palvelupiste sekä Kampin liikuntakeskus.

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Malminkatu 3 on toteuttanut omistamassaan kiinteistössä rakennuksen ulkovaipan peruskorjauksen vuonna 2020, joka rahoitettiin tilapäisesti kaupungin konsernitilin käyttöoikeustilin tililimiitillä. Noin 1 550 000 euron peruskorjaushankkeen kustannusten lisäksi lainalla on tarkoitus kattaa rakennuksen kiinteistötekniikan uusimiskustannukset. Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Malminkatu 3 hakee kokonaiskustannusten kattamiseksi kaupungilta 1 750 000 euron lainaa.

Kaupungin primäärilainan korko on tällä hetkellä 2 % (kvsto 12.10.2005, § 219). Talousarvion kohdalla 9 01 02 33, lainat kaupunkikonsernin yhteisöille, on varaumien jälkeen käytettävissä 28,7 miljoonaa euroa.

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Malminkatu 3 on kaupungin tytäryhteisönä velvollinen noudattamaan toiminnassaan kaupungin konserniohjetta ja kaupungin antamaa konserniohjausta. Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella arvioiden kaupungin talouden tai lakisääteisten tehtävien hoitamisen ei voida katsoa vaarantuvan kiinteistöyhtiölle myönnetyn lainan vuoksi.

Kiinteistö Oy Malminkatu 3 on kaupungin tytäryhteisö, jonka tilojen pääasiallinen käyttö liittyy kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tehtävien hoitamiseen. Kiinteistössä on toiminnan mittakaavaan nähden vähäinen määrä pysäköintitiloja, joista osa on vuokrattu ulkopuolisille toimijoille. Kaupungin myöntämä laina kohdistuu pääasiallisesti muuhun kuin taloudelliseen toimintaan. Kaupungin myöntämään lainaan mahdollisesti sisältyvä taloudellinen etu ei vaikuta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan (käsitetiedonanto, kohta 207), joten se jää siten kokonaisuudessaan valtiontukisäännösten ulkopuolelle.

Close

This decision was published on 04.06.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 09 310 25656

keijo.harkonen@hel.fi