Tutkimuslupa, Ikääntyneiden liikuntaneuvonnan toteutuminen ja kehittämistarpeet Helsingin kaupungilla

HEL 2021-005970
More recent handlings
§ 21

Tutkimusluvan myöntäminen ikääntyneiden liikuntaneuvonnan toteutuminen ja kehittämistarpeet Helsingin kaupungilla -opinnäytetyötä varten

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja päätti myöntää tutkimusluvan ********** (Turun ammattikorkeakoulu) ikääntyneiden liikuntaneuvonnan toteutuminen ja kehittämistarpeet Helsingin kaupungilla -opinnäytetyötä varten. Tutkimuslupa on voimassa 31.4.2022 saakka.

Päätöksen perustelut

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten ikääntyneiden liikuntaneuvontaa on toteutettu Helsingin kaupungin liikuntapalveluissa ja palvelukeskuksissa sekä millä tavalla liikuntaneuvontaa tulisi kehittää työntekijöiden näkökulmasta. Tutkimus on osa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyötä, joka liittyy Helsingin kaupungilla toteutettavaan kehittämisprojektiin. Projektin tarkoituksena on tuottaa yhtenäinen ikääntyneille suunnattu matalan kynnyksen liikuntaneuvontamalli, joka soveltuu käytettäväksi Helsingin kaupungin kohdennetuissa liikuntapalveluissa ja palvelukeskustoiminnassa. Aineistonkeruumenetelmänä käytetään työntekijöille suunnattua internetpohjaista Webropol-kyselyä.

Kyselylomake lähetetään osallistujille organisaation yhdyshenkilön kautta kyselyn/opinnäytetyön tekijän näkemättä nimi- /yhteystietoja. Kyselyssä ei kerätä henkilö- ja tunnistetietoja ja vastaaminen tapahtuu anonyymisti. Opinnäytetyöraportista ei ole tunnistettavissa kyselyyn osallistuneita henkilöitä.

Tutkimusaineisto suojataan luvatonta käsittelyä vastaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tutkimuksessa ei kerätä henkilö- ja tunnistetietoja ja vastaaminen tapahtuu anonyymisti. Opinnäytetyöraportista ei ole tunnistettavissa kyselyyn osallistuneita henkilöitä. Rekisterinpidosta vastaa tutkimusluvan saaja. Samaten tutkimusrekisteri hävitetään, kun tiedot eivät ole enää tarpeen tutkimuksen suorittamiseksi tai sen tulosten asianmukaisuuden varmistamiseksi.

Tutkimusluvan saaja sitoutuu siihen, ettei se käytä saamiaan tietoja asiakkaan tai henkilökuntaan kuuluvan henkilön tai hänen läheistensä vahingoksi tai halventamiseksi taikka sellaisten muiden etujen loukkaamiseksi, joiden suojaksi on säädetty salassapitovelvollisuus, eikä luovuta saamiaan henkilötietoja sivulliselle.

Tutkimusluvan saaja luovuttaa valmiista tutkimusraportista kaksi kappaletta korvauksetta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan arkistoon ja sen palvelun yhteyshenkilölle, mistä aineisto on kerätty. Raportin voi toimittaa myös sähköisessä muodossa.

This decision was published on 19.05.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Miikka Haimilahti, erityisasiantuntija, puhelin: 09 310 28739

miikka.haimila@hel.fi

Taija Savolainen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 87932

taija.savolainen@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja

Attachments

1. Tutkimuslupahakemus 6.5.2021
2. Tutkimuslupahakemus 6.5.2021, liite, tutkimussuunnitelma

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.