Yhtiökokoukset vuonna 2021, Helsinki Marketing Oy Ltd

HEL 2021-006008
More recent handlings
Case 6. / 78 §

Helsinki Marketing Oy Ltd:n yhtiökokous 2021

City Group Sub-committee

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Helsinki Marketing Oy Ltd:n tulevassa yhtiökokouksessa hyväksymään hallituksen päätösehdotuksen matkailuneuvontapalvelujen liikkeenluovutukseen liittyen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Helsinki Marketing Oy Ltd

Helsinki Marketing Oy Ltd:n toimialana on osana Helsingin kaupunki-konsernia Helsingin ja Helsingin seudun kansainvälisen tunnettuuden ja vetovoiman pitkäjänteinen vahvistaminen, kaupunkimarkkinoinnin vaikuttavuuden kehittäminen, markkinointi-, viestintä- ja neuvontapalvelujen tuottaminen, markkinointiyhteistyön ja palvelujen kehittäminen, erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien tuottaminen ja järjestäminen sekä kumppanuuksien hankinta ja hoito. Lisäksi yhtiö harjoittaa matkailuneuvontaa ja siihen liittyvää myynti- ja välitystoimintaa.

Yhtiö on Helsingin kaupungin 100% omistama tytäryhtiö.

Matkailuneuvontapalvelujen liikkeenluovutus

Kaupunginhallitus on 15.3.2021, § 189 päättänyt yhdistää Helsinki Business Hub Ltd Oy:n ja Helsinki Marketing Oy Ltd:n (Helsinki Marketing) toiminnot uuteen perustettavaan yhtiöön, Helsinki Partners Oy:öön (Helsinki Partners) sekä osana tätä järjestelyä siirtää Helsinki Marketingin matkailuneuvontapalvelut kaupungille. Liiketoimintasiirtoa on valmisteltu tämän päätöksen mukaisesti kaupunginkanslian elinkeino- ja henkilöstöosastojen sekä yhtiön yhteistyönä toteutettavaksi ennen Helsinki Marketingin sulautumista Helsinki Partnersiin.

Helsingin kaupunki on perustanut Matkailuyksikön osaksi Kaupungin-kanslian elinkeino-osastoa. Helsinki Marketingin matkailuneuvontapalvelujen, niiden tukitoimintojen, tiedonhallinnan ja verkostotoiminnan parissa työskentelevä henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä Helsingin kaupungille elokuun loppuun mennessä.

Helsinki Marketingin hallitus on päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumisesta 17.6.2021 käsittelemään matkailuun liittyvän liiketoiminnan siirtämistä ja esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön matkailuneuvontaan, sen tukitoimintoihin, tiedonhallintaan ja verkostotoimintaan liittyvä liiketoiminta siirretään elinkeino-osastolle liitteenä olevan luovutussopimusluonnoksen mukaisesti.

Lopuksi

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Close

This decision was published on 01.07.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 09 310 36445

miia.aho@hel.fi