Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla kaupunginmuseossa hankintojen tekemisestä

HEL 2021-006016
More recent handlings
§ 41

Luottokortin hankinta kaupunginmuseon näyttelyt ja ohjelmisto -tiimin tiimivastaavalle

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti oikeuttaa näyttelyt ja ohjelmisto –tiimin
tiimivastaavan toteuttamaan toimintaan liittyviä hankintoja hänelle
myönnetyllä luottokortilla 1.6.2021 lähtien 5000 euroa/kk edellyttäen, että

• toimialan talousarviossa (tai projektilla) on asianomaista hankintaa
varten käytettävissä määrärahaa

• toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen

• hankinnan arvonlisäveroton arvo ei ylitä työntekijän hankintavaltuuksia

• hankinnan toteutuessa noudatetaan lainsäädäntöä ja muuta annettua
ohjeistusta

Päätöksen perustelut

Luottokorttia tarvitaan, koska näyttelyt ja ohjelmisto -tiimin tiimivastaava
hoitaa näyttelyprojekteihin liittyviä hankintoja, joista osa voidaan tehdä
ainoastaan verkkokaupoista.

Hallintosäännön 20 luvun 11 § mukaisesti rahoitusjohtaja antaa ohjeita kaupungin taloudenhoidosta. Rahoitusjohtaja on päätöksellään 5.1.2018, 3 § antanut ohjeen maksu- ja asiakaskorttien hankkimisesta.

Maksu- ja asiakaskorttien myöntämisen periaatteet ja prosessi Kuvassa, Kuvan toimintaohje 19.2.2021.

This decision was published on 17.06.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Tarja Pitkänen, johdon assistentti, puhelin: 09 310 89014

tarja.pitkanen@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja