Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla kaupunginmuseossa hankintojen tekemisessä

HEL 2021-006025
More recent handlings
§ 40

Luottokortin hankinta kaupunginmuseon näyttelyt ja ohjelmisto -tiimin museomestarille

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti oikeuttaa näyttelyt ja ohjelmisto -tiimin museomestarin toteuttamaan hankintoja hänelle myönnetyllä luottokortilla 1000 euroa/kk 1.6.2021 lähtien edellyttäen, että

• toimialan talousarviossa (tai projektilla) on asianomaista hankintaa
varten käytettävissä määrärahaa

• toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen

• hankinnan arvonlisäveroton arvo ei ylitä työntekijän hankintavaltuuksia

• hankinnan toteutuessa noudatetaan lainsäädäntöä ja muuta annettua
ohjeistusta

Päätöksen perustelut

Luottokorttia tarvitaan, koska näyttelyt ja ohjelmisto -tiimin museomestari vastaa museon av-hankinnoista, joista osa voidaan tehdä ainoastaan
verkkokaupoista.

Hallintosäännön 20 luvun 11 § mukaisesti rahoitusjohtaja antaa ohjeita kaupungin taloudenhoidosta. Rahoitusjohtaja on päätöksellään 5.1.2018, 3 § antanut ohjeen maksu- ja asiakaskorttien hankkimisesta.

Maksu- ja asiakaskorttien myöntämisen periaatteet ja prosessi Kuvassa, Kuvan toimintaohje 19.2.2021.

This decision was published on 17.06.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Tarja Pitkänen, johdon assistentti, puhelin: 09 310 89014

tarja.pitkanen@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja