Virkasuhteen täyttäminen, Kaupunkiympäristön toimiala, toimialajohtaja, työavain KANSLIA-07-4-21

HEL 2021-006044
More recent handlings
Case 2. / 467 §

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle koskien kaupunkiympäristön toimialajohtajan viran täyttöä

Urban Environment Committee

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle lausunnon koskien kaupunkiympäristön toimialajohtajan viran täyttöä.

Hakijat

Lautakunnan lausunto koskee rekrytointiprosessissa jatkoon edenneitä ja lautakunnan haastattelemia hakijoita seuraavasti:

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Arviointi

Toimialajohtaja vastaa kaupunkiympäristön toimialan uudistumisesta ja strategisesta johtamisesta, tavoitteiden saavuttamisesta ja talouden hallinnasta. Hänen vastuullaan on organisaation henkilöstön johtaminen ja toimintakulttuurin kehittäminen. Hän toimii kaupunkiympäristölautakunnan, jaostojen sekä toimialan apulaispormestarin esittelijänä. Toimialajohtaja on kaupungin johtoryhmän jäsen ja hänellä on keskeinen rooli myös koko kaupungin johtamisessa yhdessä muiden johtajien kanssa. Toimialajohtajan suorina alaisina on kolme palvelukokonaisuuden johtajaa ja toimialan hallintojohtaja.

Tehtävässä menestyäkseen valittavalla toimialajohtajalla on vahvaa aiempaa kokemusta ja näyttöä suuren organisaation strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta. Henkilöstön johtajana hän kirkastaa toiminnan tavoitteet ja kykenee luomaan innostunutta ja sitouttavaa työkulttuuria. Valittava toimialajohtaja pystyy luovimaan linjakkaasti erilaisten intressien keskellä ja hänen johtamisellaan on vahva eettinen perusta. Hän on taitava sisäisten ja ulkoisten yhteistyöverkostojen rakentaja, jolla on kokemusta vaativasta sidosryhmäyhteistyöstä ja joka näkee tiiviin työskentelyn poliittisen johdon kanssa innostavana. Myös julkiset esiintymiset ovat valittavalle luontevia. Lisäksi tehtävässä onnistumisessa valittavaa toimialajohtajaa auttaa kokemus monialaisuutta vaativasta kaupunkikehittämisestä sekä muista kaupunkiympäristöön linkittyvistä tehtävistä. On eduksi, että hän näkee ja ymmärtää kaupungin kasvun syyt ja seuraukset sekä sen globaalit trendit. Laajenevassa kansainvälisessä yhteistyössä valittava tarvitsee sujuvaa englannin kielen taitoa.

Kaupunkiympäristön toimialalla työskentelee noin 1600 työntekijää ja toimialajohtajan tehtävänä on johtaa näkemyksellisesti ja linjakkaasti organisaationsa henkilöstöä, toimialan toimintaa ja hallintoa. Siksi on tärkeää, että valittavalla toimialajohtajalla on vahvaa ja monipuolista kokemusta sekä osaamista johtamisesta.

********** Tämän taustan katsottiin antavan hänelle hyvät valmiudet johtaa kaupunkiympäristön toimialaa uuden strategiakauden alkaessa. Lisäksi hän on rekrytointiprosessin aikana osoittanut omaavansa kehittämishakuisen ajattelutyylin, paljon ideointikykyisyyttä ja hyvät ongelmanratkaisutaidot, mitkä luovat edellytyksiä johtaa toimialan strategian mukaista uudistumista.

Henkilöstön johtajana ********** on tottunut johtamaan organisaatiotaan selkeiden tavoitteiden asettamisen kautta. Rekrytointiprosessin aikana hän on tuonut esille, että organisaation onnistuminen lähtee henkilöstön sitoutumisesta, innostumisesta ja sitä kautta kyvystä saada henkilöstön potentiaali mahdollisimman täysimääräisesti hyödynnettyä. Hän on kertonut pyrkivänsä varmistamaan yhteisen tilannekuvan ja ymmärryksen keskustelujen kautta. Hänen johtamistyylissään korostuvat osallistava ja palautetta antava, asiantuntijoita arvostava johtaminen, jollainen on toimialajohtajankin tehtävässä erityisen tärkeää. Hän pitää tärkeänä ihmisiin luottamista, virheiden ja epätäydellisyyden sallimista sekä oma-aloitteisuuteen kannustamista. Hänen onnistumistaan henkilöstöjohtamisessa todentaa se, että hänen **********

********** erityisenä vahvuutena nähdään kyky linjakkaaseen ja eettisesti kestävään johtamistyöhön. Rekrytointiprosessin aikana hän on tuonut esille, että johdon ja koko organisaation tulee kyetä toimimaan johdonmukaisesti ja yhtenäisin periaattein. Hän on korostanut toiminnan ennustettavuuden merkitystä niin oman organisaation kuin muiden sidosryhmien ja yhteistyökumppaneidenkin suuntaan. Yhdeksi tavaksi huolehtia linjakkuudesta hän on maininnut valmistelutyön korkean laadun.

Kattavan johtamiskokemuksen lisäksi ********** on syvällistä ja monipuolista substanssiosaamista kaupunkiympäristöön liittyen. Hänen vahvan liikenneasioiden osaamisensa lisäksi hänellä on koulutustaustansa ja työkokemuksensa kautta osaamista kaupunkisuunnittelun, rakentamisen, rakennuttamisen ja omaisuudenhallinnan alueilta. Näin ollen hänessä nähtiin kykyä ottaa johtaakseen kaupunkiympäristön eri palvelukokonaisuudet.

********** on verkostoitunut kattavasti niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Rekrytointiprosessin aikana hän on osoittanut kykenevänsä esiintymään ja kommunikoimaan hyvin selkeällä ja sanavalmiilla tavalla sekä valitsemaan sanansa tilanteeseen sopiviksi. Hänellä on myös kykyä perustella ajatuksiaan uskottavalla ja vakuuttavalla tavalla. Näiden ominaisuuksien katsottiin olevan eduksi toimialajohtajan tehtävässä, jossa kommunikaatio oman organisaation suuntaan sekä vaativa sidosryhmäyhteistyö ovat keskeisessä roolissa. Lisäksi hän on kokenut esitelmöitsijä ja puheenjohtaja erilaisissa seminaareissa ja konferensseissa kotimaassa ja ulkomailla sekä kommunikoi sujuvasti myös englannin kielellä.

Edellä todettuun viitaten lautakunta totesi, että toimialajohtajan virkaan tulisi valita Ville Lehmuskoski. Hänen valintaansa puoltavat vankka kokemus vaativista suuren organisaation johtamistehtävistä sekä onnistuminen uudistusten ja organisaatiolle haastavien tilanteiden johtamisessa. Lisäksi hänellä katsotaan olevan hyvät valmiudet johtaa näkemyksellisesti kaupunkiympäristön toimialan eri palvelukokonaisuuksia, luoda innostavaa ja sitouttavaa työkulttuuria organisaatioonsa sekä johtaa henkilöstöään linjakkaasti, suoraselkäisesti ja ennustettavasti. Hänellä nähtiin myös kykyä toimia rakentavasti ja yhteistyökyisesti kaupungin poliittisen johdon kanssa.

Käsittely

Kaupunkiympäristölautakunta päätti todeta, etteivät Reetta Putkonen, Rikhard Manninen ja Kari Pudas esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

Esteelliset: Reetta Putkonen, Rikhard Manninen, Kari Pudas
(hallintolain 28 §:n 1 momentin 1 kohta)

Asian aikana kuultavana oli asiantuntija Minna Kemppainen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan virka

Hallintosäännön 5 luvun 7 §:n 1 ja 2 momenttien mukaan kaupunkiympäristön toimialan toimintaa ja hallintoa johtaa kaupunkiympäristön toimialajohtaja, joka toimii kaupunkiympäristölautakunnan, rakennusten ja yleisten alueiden jaoston sekä toimialan apulaispormestarin esittelijänä. Lisäksi kaupunkiympäristön toimialajohtaja toimii ympäristö- ja lupajaoston esittelijänä muissa kuin 3 ja 4 momentissa tarkoitetuissa asioissa. Kaupunkiympäristön toimialajohtaja nimitetään enintään 7 vuoden määräajaksi. Kaupunkiympäristön toimialajohtaja on toimialaan kuuluvien palvelukokonaisuuksien johtajien, toimialan hallintojohtajan sekä pelastuskomentajan esimies. Kaupunkiympäristön toimialajohtaja suorittaa kansliapäällikön määräämät tehtävät.

Hallintosäännön 5 luvun 1 §:n mukaan johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden toimintaa sekä vastata sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on myös johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden strateginen ohjaus sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen ja ylläpito.

Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan toimialajohtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että tehtävässä menestyäkseen hakijalla on vahvaa aiempaa kokemusta ja näyttöä suuren organisaation strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta. Henkilöstön johtajana hän kirkastaa toiminnan tavoitteet ja kykenee luomaan innostunutta ja sitouttavaa työkulttuuria. Hän pystyy luovimaan linjakkaasti erilaisten intressien keskellä ja hänen johtamisellaan on vahva eettinen perusta. Hän on taitava sisäisten ja ulkoisten yhteistyöverkostojen rakentaja, jolla on kokemusta vaativasta sidosryhmäyhteistyöstä ja joka näkee tiiviin työskentelyn poliittisen johdon kanssa innostavana. Myös julkiset esiintymiset ovat hänelle luontevia. Lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että tehtävässä onnistumisessa hakijaa auttaa kokemus monialaisuutta vaativasta kaupunkikehittämisestä sekä muista kaupunkiympäristöön linkittyvistä tehtävistä. On eduksi, että hän näkee ja ymmärtää kaupungin kasvun syyt ja seuraukset sekä sen globaalit trendit. Laajenevassa kansainvälisessä yhteistyössä hakija tarvitsee sujuvaa englannin kielen taitoa.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:n 2 momentissa säädetyt yleiset virkanimitysperusteet, jotka ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Rekrytointiprosessi

Kaupunginhallitus on 3.5.2021, 337 § merkinnyt tiedoksi edellisen viranhaltijan eroilmoituksen kaupunkiympäristön toimialajohtajan virasta 1.10.2021 lukien ja kehottanut kaupunginkansliaa käynnistämään viran täyttämiseksi julkisen hakumenettelyn. Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 14 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää sellaisen viran haettavaksi julistamisesta, johon kaupunginvaltuusto ottaa viranhaltijan.

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 15 kohdan mukaan toimialajohtajan virkaan ottamisesta päättää kaupunginvaltuusto, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty.

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan virka oli julkisesti haettavana 27.5. - 14.6.2021. Hakuilmoitus julkaistiin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palveluiden sivuilla, Monsterissa, Duunitorilla, Oikotiellä (HS-nosto ajalla 31.5. - 6.6.2021), Kuntalehti.fi -sivuilla ja Helsingin kaupungin LinkedIn työpaikoissa 27.5. -14.6.2021. Virka mainittiin Helsinkirekryn Facebook-ja Instagram -tileillä sekä Helsingin kaupungin LinkedIn -tilillä. Rekrytointia mainostettiin Tekniikka & Talous -lehdessä 28.5, jonka kautta oli hankittu Tekniikka & Talous Nosto ajalle 31.5. - 6.6.2021. Lisäksi hakuilmoituksen lyhennelmä julkaistiin sunnuntaina 30.5.2021 Hufvudstadsbladetissa ja Helsingin Sanomissa. Lisäksi ilmoitus näkyi Helsingin Sanomien Mobiiliparaatilistauksessa 31.5. - 6.6.2021.

Julkisen ilmoittelun ohella hakuvaiheessa käytettiin konsulttiyhtiö Boyden Oy:n suorahakupalvelua.

Määräajassa virkaan jätti hakemuksensa 30 henkilöä, joista kolme on sittemmin perunut hakemuksensa. Hakijaluettelo on esityslistan liitteenä 1. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilmenevät hakemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on esityslistan liitteenä 2.

Ensimmäinen haastattelukierros toteutettiin videohaastatteluna 17. - 21.6.2021. Videohaastatteluun kutsuttiin 14 hakijaa, joilla arvioitiin olevan täytettävänä olevan viran kannalta riittävää kokemusta suuren organisaation strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta sekä sopivaa kokemusta kaupunkiympäristöön linkittyvistä tehtävistä. Hakijoiden videohaastatteluita arvioivat **********

Videohaastattelun pohjalta haastatteluun kutsuttiin viisi hakijaa: ********** joilla arvioitiin olevan edellä mainittujen kriteerien lisäksi hakemuksen ja videovastausten kautta esiintuotuja edellytyksiä linjakkaaseen johtamistyöhön sekä käytännön esimerkkien kautta esiin tuotua näyttöä onnistuneesta johtamisesta. Jatkoon valittujen henkilöiden näkemykset olivat analyyttisiä, monipuolisia ja kuvastivat johtamisajattelua ja johtamisen tasoa, jollaista Helsingin kaupunki johtamisen kulmakiviensä kautta johdoltaan edellyttää. Kaikki haastatteluun kutsutut täyttivät viran kelpoisuusvaatimukset. Hakijoita haastattelivat 11. ja 16.8.2021 **********

Kaikilla haastatelluilla arvioitiin olevan vahvaa johtamiskokemusta sekä vankkaa kaupunkiympäristöön linkittyvää substanssiosaamista. Haastatellut ovat myös laajasti verkostoituneita kaupunkiympäristön kentällä ja suoriutuivat hyvin näkemyksellisyyttä ja esiintymiskykyä kartoittavasta ennakkotehtävästä. Kuitenkin hakijoista ********** erityisenä vahvuutena nähtiin erinomainen toimeenpanokyky sekä kyky kirkastaa organisaatiolleen toiminnan tavoitteet, jotka ovat keskeisiä toimialajohtajan työssä. He vastasivat vakuuttavimmin ja monipuolisimmin kysymykseen koskien johtamisen kulmakiviä ja heidän toimeenpanokykyään toimialajohtajan työssä. Näin ollen henkilöarviointeihin kutsuttiin haastattelujen jälkeen hakijat **********

Henkilöarvioinnit suoritti Psycon Oy ajalla 20. - 27.8.2021

Toiseen haastatteluun 8.9.2021 kutsuttiin henkilöarviointiin osallistuneet kolme hakijaa **********

Kaikki toiseen haastatteluun osallistuneet hakijat haastateltiin kaupunkiympäristölautakunnan toimesta 14.9.2021.

Muuta

Esitykseen liittyvät hakemukset ovat esityslistan liitteenä 3 ja yksi sähköpostilla saapunut hakemus on liitteenä 4. Lisäksi kaupunkiympäristölautakunnan jäsenillä on mahdollisuus tutustua esitykseen liittyviin tulostettuihin hakemuksiin ja niistä laadittuun yhteenvetoon sekä henkilöarviointiraportteihin ennen kokousta ja kokouksen aikana. Aineistoon liittyviin sisällöllisiin kysymyksiin vastaa lisätiedonantaja.

Close

Keskushallinto Pormestari 31.05.2021 § 52

Close

This decision was published on 27.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

henkilöstöjohtaja
Nina Gros

Ask for more info

Minna Kemppainen, asiantuntija, puhelin: 09 310 33248

minna.kemppainen@hel.fi

Attachments

1. Hakijalista
2. Hakijayhteenveto
3. Hakemukset
4. Sähköpostilla tullut hakemus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.