Hankinta, VR-ohjelmisto, Stadin osaamiskeskus

HEL 2021-006048
More recent handlings
§ 4
This decisionmaker is no longer active

Hankinta, VR-ohjelmisto hoiva- ja kasvatusalalle

Tietohallintopäällikkö

Päätös

Tietohallintopäällikkö päätti hankkia kasvatus- ja hoiva-alan koulutusta tukevan VR-ohjelmiston Stadin osaamiskeskukselle. Hankinta tehdään 3D Bear Oy:ltä, joka on jättänyt kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen.

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on 48 750 euroa.

Hankinta on tehty avoimella kilpailutuksella www. hankintailmoitukset.fi -sivustolla. Tarjouksen jättivät 3D Talo Finland Oy, 3D Bear Oy, ADE Oy, Midnight Forge Oy, Rayworks Oy ja Stereoscape Oy.

Tietohallintopäällikkö on hylännyt 3D Talo Finland Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena.

Tietohallintopäällikkö on hylännyt Stereoscape Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella.

Päätöksen perustelut

Hankinta on kilpailutettu hankintalain (1397/2016) mukaisesti avoimella hankintamenettelyllä (32 §). Tarjouspyyntö on julkaistu internetosoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 28.4.2021 ja tarjousten määräaikaan 6.5.2021 mennessä hankintayksikkö sai kuusi (6) tarjousta.

Hankintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan painoarvo oli 40 % ja laadun 60 %. Vertailupisteytyksessä tarjoajan pisteet on laskettu siten, että kaikkien tarjousten halvin hinta on jaettu tarjoajan hinnalla ja sitten kerrottu neljälläkymmenellä.

Hinnaltaan alhaisimmat tarjoukset järjestyksessä: ADE Oy, 47 000 euroa (40 pistettä), 3D Bear Oy, 48 750 euroa (38,56 pistettä); Midnight Forge Oy 79 000 euroa (23,80 pistettä) ja Rayworks Oy 92 000 euroa (20,43 pistettä).

Tarjousten laadussa arvioitiin a) hyödyllisiä ominaisuuksia b) toteutussuunnitelmaa ja c) demoja, jotka tarjoajat olivat lähettäneet. Pisteytysperusteet ovat päätöksen liitteenä. Laadusta 3D Bear Oy sai 60 pistettä, ADE Oy 55,18 pistettä, Midnight Forge Oy 51,96 pistettä ja Rayworks Oy 32,68 pistettä.

Tarjousten yhteispisteissä (hinta + laatu) eniten pisteitä sai 3D Bear Oy 98,56 pisteellä. ADE Oy sai 95,18 pistettä, Midnight Forge 75,76 pistettä ja Rayworks Oy 53.11 pistettä. Näin kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tuli 3D Bear Oy.

3D Talo Finland Oy:n tarjouksessa tarjouspyynnön Vaatimusluettelo-liitteen pakollisten vaatimusten kohdan TV6.15 olevat vaatimukset eivät täyty. Kun kyse on ollut pakollisista vaatimuksista, 3D Talo Finland Oy:n tarjous hylätään tarjouspyynnön vastaisena.

Stereoscape Oy:n tarjouksessa tarjouspyynnön Vaatimusluettelo-liitteen pakollisten vaatimusten kohdat TV1.1, TV1.2, TV1.3, TV3.1, TV6.3 ja TV 6.8 eivät täyty vaaditulla tasolla. Kun kyse on ollut pakollisista vaatimuksista Stereoscapen tarjous hylätään tarjouspyynnön vastaisena.

Koska 3D Talo Finland Oy:n ja Stereoscape Oy:n tarjoukset eivät ole täyttäneet tarjouspyynnön pakollisia vaatimuksia, tarjouksia ei ole arvioitu muilta osin.

Hankinnassa on noudatettu Helsingin kaupungin kestävien hankintojen periaatteita ja huomioitu Helsingin kaupungin harmaan talouden torjuntaohje (kansliapäällikön päätös § 205, 12.10.2018).

Sovelletut säännökset

Hankintalaki (1397/2016) 32 §, 93 §, 105 §, 106 §, 123 §, 127 §, Halllintolaki (434/2003) 43 §, 44 § ja 45 §.

This decision was published on 28.05.2021

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  3. vaatimusten perustelut;
  4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Julle Keihänen, hankintalakimies, puhelin: 09 310 89498

julle.keihanen@hel.fi

Decisionmaker

Soili Haapala
tietohallintopäällikkö