Vuokrausperiaatteet, 36263/1, 38317/4, 38127/11, Bysantinkuja 1, Pihlajistontie 1, Salavakuja 2, Malmi, Viikki

HEL 2021-006112
More recent handlings
Case 8. / 255 §

Arrendeprinciper för vissa tomter (Vik, tomten 36263/1 samt Malm, tomterna 38317/4 och 38127/11)

Helsinki City Council

Beslut

Stadsfullmäktige fastställde arrendeprinciper för:

 • Bostadstomten (A) 36263/1 som ingår i detaljplanen och detaljplaneändringen nr 11380 i Vik fram till 31.12.2080 i enlighet med bilaga 1.
 • Bostadstomten (A) 38317/4 som ingår i detaljplaneändringen nr 12135, samt för tomten för flervåningshus (AK) 38127/11 som ingår i detaljplaneändringen nr 12563 i Malm fram till 31.12.2080 i enlighet med bilaga 2.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Close

Detaljplane- och tomtuppgifter

Vik, tomten 36263/1

Enligt detaljplaneändringen nr 11380 hör tomten 36263/1 till ett kvartersområde för bostadshus (A). Tomten har en yta på 2 017 m² och byggrätt på 1 200 m² vy. Tomten fördes in i fastighetsregistret 30.3.2021.

På tomten får det byggas en byggnad med högst två våningar. I A-kvartersområdena får det på byggnadernas gatuplan finnas affärslokaler och lokaler för offentlig service samt lokaler som betjänar samhällsteknisk service. Bostadslägenheterna och affärslokalerna på första våningen får tillfälligt användas som lokaler för socialtjänsten. Utöver den i detaljplanen upptagna våningsytan får det på bostadshusens samtliga våningar och i ekonomibyggnaderna byggas sammanlagt högst 20 procent av den tillåtna våningsytan i form av bostadskomplement såsom lager-, service-, hobby-, klubb-, bastu- eller liknande lokaler som betjänar boendet. Minimiantalet bilplatser i småhusen utan trappuppgång är en (1) bilplats per 80 m² vy.

Utdrag ur detaljplanen och lägeskartan finns i bilagorna 3-6.

Malm, tomterna 38127/11 och 38317/4

Enligt detaljplaneändringen nr 12563 hör tomten 38127/11 till ett kvartersområde för flervåningshus (AK). Tomten har en yta på 4 853 m² och byggrätt på 5 450 m² vy. Tomten fördes in i fastighetsregistret 10.8.1978.

På tomten 38127/11 får det byggas tre flervåningshus i högst fem våningar. På tomten får man utöver den våningsyta som antecknats i detaljplanen dessutom bygga en ekonomibyggnad i en våning. Minimiantalet bilplatser i fråga om seniorbostäderna är 1 bilplats per 280 m² vy.

Enligt detaljplaneändringen nr 12135 hör tomten 38317/4 till ett kvartersområde för bostadshus (A). Tomten har en yta på 6 894 m² och byggrätt på 3 500 m² vy. Tomten fördes in i fastighetsregistret 22.10.2015.

På tomten 38317/4 får det byggas fyra bostadshus i högst två våningar och ett bostadshus i högst tre våningar. Genom tomten och vid två byggnadsytor löper en tunnel vid vilken inga gräv- eller schaktningsarbeten får göras så att de orsakar skada för tunneln. Tomten gränsar i norr till Bärnstensparken (VL/s) och i väster till ett detaljplanehistoriskt, arkitektoniskt och stadsbildsmässigt betydande närrekreationsområde (Vl/s). Minimiantalet bilplatser är 1 bilplats per 80 m² vy i fråga om småhusbostäder och låghus utan trappuppgång, och 1 bilplats per 100 m² vy i fråga om bostäder i flervåningshus. I fråga om byggnaden som är belägen på en byggnadsyta ska bilplatserna förläggas till källaren.

Beslut om reservering

Vik, tomten 36263/1

Tomten har varit i fortlöpande tomtansökning. Tomtchefen beslutade 28.11.2019 (§ 90) reservera tomten för aktiebolaget Fimma Oy för byggande av ägarbostäder enligt hitas I-villkor fram till den 31.12.2021.

Hitas-arbetsgruppen förutsätter i sitt utlåtande 20.1.2021 att man på projektet ska tillämpa hitas II-villkor, eftersom det byggs endast 14 bostäder på tomten. Chefen för teamet bostadstomter har genom sitt beslut 19.2.2021 (§ 20) utarrenderat tomten 36263/1 kortvarigt för ansökan om byggnadslov. I arrenderingsbeslutet beredde man sig för att tomten utarrenderas för fritt finansierade ägarbostäder byggda enligt hitas II-villkor.

En ansökan om långfristig utarrendering är aktuell. Tomten kommer att inledningsvis att utarrenderas för trettio år utgående från behörighetsreglerna som fastställs i stadens förvaltningsstadga. När stadsfullmäktige har fastställt arrendeprinciperna kan arrendetiden förlängas till över 30 år enligt beslutet om arrendeprinciper.

Malm, tomterna 38127/11 och 38317/4

Stadsstyrelsen beslutade 5.11.2018 (§ 691) reservera tomten 38127/11 för stadsmiljösektorns bostadsproduktionstjänst (ATT) för planering av hyresbostäder med statligt stöd fram till 31.12.2021, på villkor att den som tar emot reserveringen är skyldig att verkställa bostadsbyggrätten som den tilldelats i form av hyresbostadsproduktion för seniorer och med statligt stöd.

Tomtchefen beslutade 3.2.2021 (§ 5) förlänga reserveringen av tomten 38127/11 fram till 31.12.2021. Tomten har utarrenderats långfristigt för bostadssyften fram till 31.12.2040 till Helsingfors stads bostäder Ab (Heka) för aravahyresbostadshus. Meningen är att de byggnader som finns på arrendeområdet rivs och att nya byggs i stället, det handlar alltså om rivning och nybyggnad.

Tomtchefen beslutade 28.11.2019 (§ 90) att reservera tomten 38317/4 för VRP Etelä Suomi Oy för planering av fritt finansierade och oreglerade ägarbostäder fram till 31.12.2021. Chefen för teamet bostadstomter beslutade 4.2.2021 (§ 10) utarrendera tomten 38317/4 kortfristigt till Bostads Ab Helsingin Graniittikallio för ansökan om bygglov fram till 31.1.2022.

Bestämmande av arrendeprinciper

Arrendeprinciperna har bestämts med beaktande av tidigare fastställda arrendeprinciper för samma eller motsvarande område, tomternas läge och markvärdets utveckling i området. En enhetlig och konsekvent prissättning har eftersträvats. Tomternas besittnings- och finansieringsform har som vanligt beaktats då arrendeprinciperna bestäms.

Jämförelseuppgifter

Vik, tomten 36263/1

Stadsfullmäktige har 27.11.2019 (§ 342) fastställt arrendeprinciperna bland annat för tomterna (A) 36265/1, 2 och 3 samt för tomterna (A) 36264/1 och 3, vilka ligger bredvid tomten 36263/1 i Viksbacka. Enligt arrendeprinciperna bestäms årsarrendet för tomterna för bostadshus så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 29 euro per kvadratmeter våningsyta (nuvärde 4/2021, index 2006 är cirka 582 euro) i fråga om produktion av fritt finansierade ägar- eller hyresbostäder. Arrendetiden för tomterna löper ut 31.12.2080.

Malm, tomterna 38127/11 och 38317/4

Stadsfullmäktige fastställde 27.11.2019 (§ 342) arrendeprinciper för tomten för flervåningshus (AK) 38313/5 i Rönninge i Malm, enligt vilka årsarrendet bestäms så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 32 euro per kvadratmeter våningsyta (nuvärde 4/2021, index 2006 är cirka 642 euro). Arrendetiden löper ut 31.12.2080. Det gällde en tomt för fritt finansierat och oreglerat byggande.

Stadsfullmäktige fastställde 24.10.2018 (§ 323) arrendeprinciper bland annat för tomterna (AK) 38230/2, 5 och , 38231/1 och 38232/1 i Tullberget i Malm, enligt vilka årsarrendet bestämdes så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras i fråga om tomterna för produktion av bostäder med hitasvillkor, bostäder med statligt räntestöd eller bostadsrättsbostäder minst av priset 26 euro per kvadratmeter våningsyta (nuvärde 4/2021, index 2006 är cirka 522 euro) och i fråga om tomterna för oreglerad bostadsproduktion minst av priset 30 euro per kvadratmeter våningsyta (nuvärde 4/2021, index 2006 är cirka 602 euro). Arrendetiden löper ut 31.12.2080. Av årsarrendet för bostadstomterna tas 80 % ut så länge som statligt bostadslån för bostadsproduktionen på tomten återstår att amortera eller så länge som staten betalar räntegottgörelse (räntestöd) på lån som beviljats för bostadsproduktionen.

Arrendeprinciper

Vik, tomten 36263/1

Med beaktande av tomtens läge, användningssyfte, ett värderingsutlåtande av en utomstående sakkunnig samt övriga omständigheter bestäms årsarrendet för bostadstomten (A) 36263/1, eller de tomter som bildas av den, så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras minst av priset 28 euro per kvadratmeter våningsyta i fråga om produktion av ägarbostäder med hitasvillkor. Det kalkylmässiga priset per kvadratmeter våningsyta blir då cirka 562 euro (prisnivån 4/2021, index 20,06).

Arrendets effekt på boendekostnaderna uppgår då i den angivna prisnivån till cirka 2,25 euro/m² bostadsyta i månaden.

Värderingsutlåtandet ingår i det bifogade materialet.

Malm, tomterna 38127/11 och 38317/4

Med beaktande av tomtens läge, användningssyfte, ett bedömningsutlåtande av en utomstående sakkunnig, ett förhandsavgörande från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA angående priset på tomten i Övre Malm samt övriga omständigheter bestäms årsarrendet för tomten för flervåningshus (A) 38127/11, eller de tomter som bildas av den, så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras minst av priset 28 euro per kvadratmeter våningsyta i fråga om produktion av hyresbostäder med statligt räntestöd (långt räntestöd). Det kalkylmässiga priset per kvadratmeter våningsyta (prisnivån 4/2021, index 20,06) är då utan ARA-nedsättning cirka 562 euro och med ARA-nedsättning cirka 450 euro.

Arrendets effekt på boendekostnaderna är med nämnda prisnivå cirka 2,25 euro per kvadratmeter bostadsyta i månaden utan ARA-nedsättning och cirka 1,80 euro per kvadratmeter bostadsyta i månaden med ARA-nedsättning.

Årsarrendet för tomten (A) 38317/4, eller de tomter som bildas av den, bestäms så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras minst av priset 32 euro per kvadratmeter våningsyta i fråga om fritt finansierad och oreglerad ägarbostadsproduktion. Det kalkylmässiga priset per kvadratmeter våningsyta blir då cirka 642 euro (prisnivån 4/2021, index 20,06).

Arrendets effekt på boendekostnaderna uppgår i den angivna prisnivån till cirka 2,57 euro/m² bostadsyta i månaden.

Arrendetid

Arrendetiden är ungefär 60 år, så att arrendeavtalen gäller fram till 31.12.2080.

Befogenheter

Enligt 7 kap. 1 § 8 punkten i förvaltningsstadgan fastställer stadsfullmäktige allmänna arrendeprinciper för arrendeavtal på över 30 år.

Close

Kaupunginhallitus 28.06.2021 § 496

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa:

 • Viikissä sijaitsevan asemakaavaan ja asemakaavan muutokseen nro 11380 sisältyvän asuntotontin (A) 36263/1 vuokrausperiaatteet 31.12.2080 saakka liitteen 1 mukaisesti.
 • Malmilla sijaitsevien asemakaavan muutokseen nro 12135 sisältyvän asuntotontin (A) 38317/4 ja asemakaavan muutokseen nro 12563 sisältyvän asuinkerrostalotontin (AK) 38127/11 vuokrausperiaatteet  31.12.2080 saakka liitteen 2 mukaisesti.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 08.06.2021 § 320

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 • että Helsingin Viikissä sijaitsevan ensimmäisen asemakaavaan ja asemakaavan muutokseen nro 11380 sisältyvän asuntotontin (A) 36263/1 vuokrausperiaatteet vahvistetaan 31.12.2080 saakka liitteestä 1 ilmenevin periaattein.
 • että Helsingin Malmilla sijaitsevien asemakaavan muutokseen nro 12135 sisältyvän asuntotontin (A) 38317/4 ja asemakaavan muutokseen nro 12563 sisältyvän asuinkerrostalotontin (AK) 38127/11 vuokrausperiaatteet vahvistetaan 31.12.2080 saakka liitteestä 2 ilmenevin periaattein.
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Minja Mehtälä, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 76012

minja.mehtala@hel.fi
Close

This decision was published on 01.09.2021

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av kommunmedlemmarna
Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag

Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna innan besvärstiden går ut.

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligen. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften ska uppges:

 1. det beslut i vilket ändring söks, (det överklagade beslutet);
 2. till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena);
 3. grunderna för yrkandena;
 4. vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna.

Besvären ska också innehålla uppgift om postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

När den som har begärt omprövning anför besvär över det beslut som fattats med anledning av begäran om omprövning, får denne lägga fram nya grunder för sina yrkanden. Ändringssökanden i fråga får framställa nya yrkanden endast om de grundar sig på förändrade förhållanden eller på omständigheter som ändringssökanden fått kännedom om efter det att tidsfristen för begäran om omprövning gått ut.

Till besvärsskriften ska följande fogas:

 1. det överklagade beslutet med besvärsanvisning;
 2. utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa;
 3. de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.
Rättegångsavgift

Hos den som har inlett ett ärende som gäller sökande av ändring tas det ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter (1455/2015).
Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer:
(09) 655 783
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
(09) 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

Close

Presenter information

Stadsstyrelsen

Ask for more info

Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi