Vuokraus, AK-tontti 29081/14, Paatsamatie, Etelä-Haaga, Asunto Oy Helsingin Erika, Pohjola Rakennus Oy Suomi

HEL 2021-006256
More recent handlings
§ 170

Asuinkerrostalotontin (AK, 2 604 k-m²) pitkäaikainen vuokraaminen Asunto Oy Helsingin Erikalle vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen toteuttamista varten (Haaga, tontti 29081/14)

Tiimipäällikkö

Päätös

A

Asuntotonttitiimin tiimipäällikkö päätti vuokrata Helsingin kaupungin 29. kaupunginosan (Haaga) korttelin 29081 tontin 14 (kiinteistötunnus 91-29-81-14, pinta-ala noin 1 587 m², osoite Paatsamatie 14) asuntotarkoituksiin Asunto Oy Helsingin Erikalle (y-tunnus 3211316-5) liitteenä 1 olevan maanvuokrasopimusluonnoksen mukaisin ehdoin.

Tiimipäällikkö päätti oikeuttaa sopimukset ja toiminnanohjaus -tiimin päällikön tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoittamaan edellä mainitun maanvuokrasopimuksen ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia, tarkennuksia ja täydennyksiä.

B

Asuntotonttitiimin tiimipäällikkö päättää jatkaa päätöskohdassa A tarkoitettua vuokrasopimuksen vuokra-aikaa ja oikeuttaa sopimukset ja toiminnanohjaus -tiimin päällikön tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoittamaan pitkäaikaisen

maanvuokrasopimuksen ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä teknisiä korjauksia ja tarkennuksia myöhemmin tehtävän kaupunginvaltuuston vuokrausperiaatteita koskevan päätöksen mukaisesti.

Lisäksi tiimipäällikkö totesi, ettei kaupunki vastaa vuokralaiselle aiheutuvista kustannuksista ja mahdollisista vahingoista, kuten suunnittelu- ja muista kuluista, joita vuokralaiselle saattaa aiheutua esimerkiksi siitä, että tämä päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai sen lainvoimaistuminen viivästyy.

Lopuksi tiimipäällikkö päätti merkitä tonttia koskevan lyhytaikaisen vuokrauksen (A1129-303) päättymään 31.10.2021.

(A1129-304)

Päätöksen perustelut

Hallintosäännön 16 luvun 1 §:n 2 mom. 1-kohdan mukaista kaupunkiympäristölautakunnan erityistä toimivaltaa antaa vuokralle toimialan hallinnassa olevia kiinteistöjä enintään 30 vuoden määräaikaisin maanvuokrasopimuksin tai toistaiseksi voimassa olevin maanvuokrasopimuksin, joissa on enintään yhden vuoden irtisanomisaika, on kaupunkiympäristölautakunta päätöksellään 29.5.2018 (280 §) delegoinut maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun asuntotonttitiimin tiimipäällikölle siten, että asuntotonttitiimin tiimipäälliköllä on toimivalta päättää antaa vuokralle toimialan hallinnassa olevia rakentamattomia kiinteistöjä asuintarkoituksiin enintään 30 vuoden määräaikaisin maanvuokrasopimuksin, kun kiinteistön rakennusoikeus on enintään 3 000 k-m², tai toistaiseksi voimassa olevin maanvuokrasopimuksin, joissa on enintään yhden vuoden irtisanomisaika.

Tontti 29081/14 on varattu kaupunginhallituksen päätöksellä 6.3.2017 (237 §). Kaupunginvaltuusto ei ole vielä vahvistanut tontille vuokrausperiaatteita. Asuntotonttitiimin tiimipäällikkö on siten toimivaltainen päättämään asuntotontin pitkäaikaisesta vuokrauksesta enintään 30 vuodeksi.

Muutoin perustelut ilmenevät liitteenä 2 olevasta perustelumuistiosta.

This decision was published on 04.11.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anni Hautala, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 23775

anni.hautala@hel.fi

Decisionmaker

Miia Pasuri
tiimipäällikkö