Avustuksen hakeminen, alueiden välisen verkostoyhteistyön temaattiset verkostot, työ- ja elinkeinoministeriö

HEL 2021-006271
More recent handlings
§ 66

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2021 hankkeelle SDG-tavoitteiden strateginen johtaminen kaupungeissa

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupunginkanslian strategiaosaston kehitysyksikölle enintään 2 000 euroa (projektinumero 1095132) vuodelle 2021 SDG-tavoitteiden strateginen johtaminen kaupungeissa –hankkeen kustannusten maksamiseksi.

Päätöksen perustelut

SDG-tavoitteiden strateginen johtaminen kaupungeissa –hankkeen tavoitteena on toimivan verkostomallin luominen kuutoskaupunkien välille SDG -tavoitteiden paikallisen toteuttamisen ja kestävyyden strategisen johtamisen tueksi. Tavoitteena on myös jakaa toimintamalleja laajemmin sekä hyödyntää kansainvälisten verkostojen kautta tulevia uusia kehitysideoita.

Hankkeen sisältö ja tavoitteet liittyvät suoraan kolmeen neljästä kansallisen kaupunkistrategian painopistealueista: 1) Ilmastoviisas kaupunki, 2) Elinvoimainen kaupunki ja 3) Hyvinvointia jokaiselle. Verkostossa kehitetään strategisemman tason työkaluja mm. talouden ja toiminnansuunnittelun tueksi sekä mittareita. Lisäksi kehitetään konkreettisia työkaluja kaupunkilaisten ja sidosryhmien osallistamiseen. SDG- tavoitteet linkittyvät vahvasti Helsingin kaupunkistrategian ja keskeisten ohjelmien tavoitteisiin, esimerkiksi Hiilineutraali Helsinki 2035 ohjelmaan, hyvinvointisuunnitelmaan ja elinkeinopoliittisiin painopisteisiin. Hanke toteutetaan 2021-2023 välisenä aikana. Määrärahapäätökset tehdään hankkeelle kalenterivuosittain.

Rahoitusjohtaja on päätöksellään 9.6.2021 § 27 päättänyt hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimaan alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman (AKKE) –määrärahan hakuun kuutoskaupunkien ja Suomen Kuntaliiton yhteiseen hankehakemukseen kestävän kehityksen teemaverkoston käynnistämiseksi. Työ- ja elinkeinoministeriö on rahoituspäätöksellään 29.6.2021 (VN/6528/2021) myöntänyt 270 000 euroa SDG-tavoitteiden strateginen johtaminen kaupungeissa –hankkeen toteuttamiseen.

Hankkeen pääkoordinaattorina toimii Kuntaliitto ja hankkeeseen osallistuu Helsingin lisäksi, Espoo, Tampere, Turku, Oulu ja Vantaa. Kaupunginkanslian strategiaosaston kehitysyksikkö. Hankkeen kokonaisbudjetti on 358 000 euroa, jolle saadaan tukea 270 000 euroa. Helsingin kaupungin omarahoitusosuuteen, joka on enintään 12 000 euroa, varaudutaan keskitetyssä hankemäärärahassa (ta-kohta 1 50 04). Vuoden 2021 osalta hankkeen arvioidut kustannukset ovat enintään 72 000 euroa (koko hanke). Helsingin kaupungin kustannukset vuoden 2021 osalta ovat 2 000 euroa. Hankkeelle on avattu Laske-järjestelmään projektinumero (1095132) ja sille sovitut projektirakenneosat, jotka on annettu tiedoksi hankkeen toimijoille. Helsingin osahankkeen kaikki menot ja tulot tulee kirjata annetuille projektirakenneosille.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 11.3.2021 62 § jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi ulkoisen määrärahan hankkeissa.

Strategiajohtajan päätös on sidottu työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimaan alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman (AKKE) –määrärahasta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

This decision was published on 27.08.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Mari Kontio, erityissuunnittelija, puhelin: 0401418455

mari.kontio@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Sanna Savonius

Attachments

1. Rahoituspäätös
2. Keskitetyn hankemäärärahan hakulomake

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.