Nimeäminen, ajoyhteys, Lauttasaari, Vattuniemi

HEL 2021-006274
More recent handlings
§ 5

Lauttasaaren (31.) kaupunginosassa Vattuniemen osa-alueella sijaitsevan ajoyhteyden nimeäminen

Asemakaavapäällikkö

Päätös

Asemakaavapäällikkö päätti nimetä Lauttasaaren (31.) kaupunginosassa Vattuniemen osa-alueella sijaitsevan, liitteestä 2 ilmenevän, Särkiniemenpuistoon johtavan ajoyhteyden nimellä Särkipolku – Mörtstigen.

Päätöksen perustelut

Lauttasaaren kaupunginosassa Vattuniemen osa-alueella Särkiniemenpuistossa sijaitsee asemakaavassa nimeämätön ajoyhteys, jonka virallinen nimeäminen on katsottu tarpeelliseksi sen paikallisen merkityksen ja jokapäiväisen käytön takia. Ajoyhteyden päätteenä sijaitsevilta rakennuksilta on tähän asti puuttunut yksiselitteinen osoite. Alueella on voimassa asemakaava nro 10360 vuodelta 2002.

Nimistötoimikunta on käsitellyt ajoyhteyden nimeämistä kaupunkimittauspalvelun aloitteesta 15.9.2021 ja on esittänyt sille nimeä Särkipolku – Mörtstigen. Esitetty nimi perustuu Särkiniementien ja Särkikujan nimiin, jotka puolestaan palautuvat vanhaan paikannimeen Mörtnäs (Särkiniemi).

Vuorovaikutus

Nimeämisen vireillä olosta tiedotettiin 2.11.2021 kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla, ja nimettävän ajoyhteyden läheisyydessä sijaitsevien kiinteistöjen omistajille lähetettiin asiaa koskeva kirje. Mielipiteitä jätettiin määräaikaan mennessä neljä.

Nimistötoimikunta on käsitellyt mielipiteitä kokouksessaan 8.12.2021 ja antanut seuraavan lausunnon:

”Merkitsimme tiedoksi määräaikaan 30.11.2021 mennessä saapuneet neljä kirjallista mielipidettä ja kiitämme mielenkiinnosta Helsingin nimistöä kohtaan. Mielipiteissä vastustettiin Särkipolun (Mörtstigen) nimeä muun muassa sillä perusteella, että nimi saattaa sekaantua läheiseen Särkiniemenpolun (Mörtnässtigen) nimeen, ja lisäksi ehdotettua nimeä pidettiin kyllä lyhyenä ja ytimekkäänä, mutta myös tylsänä ja arkisena. Särkipolun tilalle ehdotettiin nimiä Särkiniemen puistotie, Särkitie ja Särkipuistontie, ja lisäksi ehdotettiin runoilija Tommy Tabermannin ja rusthollari Mårten Weurlanderin muistamista ajoyhteyden nimessä Särkipolun nimen sijaan.

Toteamme, että ehdotettu ajoyhteyden nimi tulee käyttöosoitteeksi yhdelle asuinrakennukselle eikä ajoyhteydellä ole lopulta suurta paikallista merkitystä. Ajoyhteys ei myöskään näyttäydy varsinaisesti puistotienä, joka Kielitoimiston sanakirjassa määritellään seuraavasti: ”puiston läpi kulkeva tie; tie jota reunustavat runsaat puuistutukset” (vrt. Lauttasaaressa Tallbergin puistotie ja Meripuistotie). Särkitien nimi on jo käytössä Espoossa ja Vantaalla, joten nimeä ei voi ottaa käyttöön Helsingissä. Ajoyhteys johtaa Särkiniemenpuistoon, mistä syystä ehdotettu Särkipuistontie ei ole ajoyhteydelle luonteva.

Muistonimelle eli jonkin henkilön muistamisen paikaksi tämä ajoyhteys on mielestämme merkitykseltään melko vähäinen. Pidämme runoilija Tommy Tabermannin (1947–2010) ja rusthollari Mårten Weurlanderin (1758–1814) muistamista koskevia ideoita ilahduttavina ja ilman muuta Lauttasaareen sopivina, mutta tämä ei ole heille kummallekaan luontevin paikka. Merkitsimme Tommy Tabermannin ja Mårten Weurlanderin nimet niin sanottuun nimipankkiin mahdollista tulevaa tarvetta varten, kun uusia nimettömiä paikkoja tulee nimettäväksi Lauttasaareen.

On jännittävä havainto, että Särkipolkua (Mörtstigen) ei ole ennestään käytössä koko pääkaupunkiseudun nimistössä. Nyt tämä lyhyt ja helppokäyttöinen nimi on mahdollista virallistaa Lauttasaareen alueelle, jossa on jo entuudestaan samanalkuista nimistöä. Terhi Särmäntö kirjoittaa Helsingin yliopiston suomen kielen pro gradu –tutkielmassaan ”Plan öfver Drumsö – Lauttasaaren vuoden 1913 asemakaavaluonnoksen nimistö” (2017, s. 27), että kalastus on ollut saaren ensimmäisiä elinkeinoja ja -ehtoja, ja juuri särkiapajat ovat voineet antaa syyn Särkiniemen nimelle.”

Nimistötoimikunnan antaman lausunnon perusteella ei ole tarkoituksenmukaista muuttaa 15.9.2021 tehtyä nimeämisesitystä.

Sovelletut oikeusohjeet

MRL 55 §

Kuntalaki 29 § ja 91 §

Hallintosääntö 16 luku 1 § 2 mom. kohta 12

Kaupunkiympäristölautakunta 15.5.2018 § 246

This decision was published on 24.02.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 09 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi

Decisionmaker

Marja Piimies
asemakaavapäällikkö