Vuokraus, tilavuokra, Yhtymä R-10 Oy, Valuraudantie 9-13, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2021-006317
More recent handlings
§ 34

Vuokraus, tilavuokra, Yhtymä R-10 Oy, Valuraudantie 9-13, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata Yhtymä R-10 Oy:ltä osoitteessa Valuraudantie 9-13 sijaitsevan, huoneistoalaltaan 242 m² suuruisen varastotilan (sisältää noin 20 m2 toimistotilaa sekä 4 kpl autopaikkoja) toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella alkaen 1.6.2021 arvonlisäverottamaan kokonaishintaan 2 662 €/kk (n. 11 €/htm2).

Lisäksi yksikön päällikkö päätti vuokrata edellä mainitut tilat vuokrasopimuksen mukaisilla sopimusehdoilla ja kulloinkin tiloista maksettavan vuokran suuruisella vuokralla kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle alkaen 1.6.2021. Vuokraan lisätään kaupunkiympäristön toimialan perimä hallintokulu, joka on suuruudeltaan 0,50 €/m²/kk.

Päätöksen perustelut

Tarve

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetuksen kalustekunnostajat tarvitsevat työtilan ja varaston, johon on helppo pääsy isolla kuljetuskalustolla. Helsingin kaupungilla ei ole vastaavaa tilaa omissa tiloissaan vapaana ja kyseinen tila vastaa tarvetta.

Vuokrasopimus

Vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin ja vuokran tarkistusajankohta on tammikuu.

Yhtymä R-10 Oy laskuttaa sähkönkulutuksen erikseen toteutuneen sähkönkulutuksen mukaisesti.

Vuokrauksessa noudatetaan Yhtymä R-10 Oy:n ja Kaupunkiympäristön toimialan yhdessä laatimaa vuokrasopimusta ja vastuunjakoa.

Irtisanomisaika on molemmin puolin 3 kk.

This decision was published on 25.05.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Sanna Rautajärvi, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32554

sanna.rautajarvi@hel.fi

Decisionmaker

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö

Attachments

1. Vuokrasopimus Helsingin kaupunki 242 m2

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.