Avustuksen hakeminen, AMIF-haku, International House Helsinki: digitaalisen kehittämisen selvitys, sisäministeriö

HEL 2021-006344
More recent handlings
§ 30

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2022 hankkeelle ”International House Helsinki: digitaalisen kehittämisen selvitys”

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarvion kohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupunginkanslian elinkeino-osaston kaupunginkanslian työvoima- ja maahanmuutto -yksikölle enintään 110 129 euroa vuodelle 2022 hankkeen ”International House Helsinki: digitaalisen kehittämisen selvitys” (projektinumero 1098090) kustannusten maksamiseksi. Määrärahalle saadaan EU:n tukea enintään 82 642 euroa ja yhteisörahoitusta 22 369 euroa.

Päätöksen perustelut

Hankkeessa toteutetaan International House Helsingin digitaalista kehittämistä tukeva selvitys. Selvityksen tavoitteena on edistää asiakaslähtöistä, ennakoivaa ja tehokasta tapaa tuottaa maahanmuuton alkuvaiheen viranomaispalveluita. Selvityksessä tarkastellaan digitaalisten palveluiden ja asioinnin kehittämiseen liittyviä tarpeita ja reunaehtoja, syvennetään asiakasymmärrystä sekä laaditaan toimenpide-ehdotukset kehittämisen tueksi. Selvitys tukee osaltaan mm. valtakunnallisen etäpalveluratkaisun sekä sähköisen tunnistautumisen kehittämistä. Hanke toteutetaan 1.1.–31.10.2022 välisenä aikana. Määrärahapäätökset hankkeelle tehdään kalenterivuosittain.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 10.6.2021 § 141 päättänyt International House Helsinki: digitaalisen kehittämisen selvitys -hankkeeseen osallistumisesta ja Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (EU) N:o 516/2014) vastuuviranomaisena toimiva sisäministeriö on rahoituspäätöksellään 28.10.2021 myöntänyt hankkeelle rahoitusta.

Hankkeen toteuttaa Helsingin kaupunki ja sen pääyhteistyökumppaneita ovat Espoon ja Vantaan kaupungit, Digi- ja väestötietovirasto, Eläketurvakeskus, Kansaneläkelaitos (Kela), Maahanmuuttovirasto, Uudenmaan TE-toimisto ja Verohallinto. Hankkeen kokonaisbudjetti, joka toteutuu vuonna 2022, on 110 189 euroa, jolle saadaan EU:n tukea yhteensä enintään 82 641,75 euroa. Lisäksi hanke saa yhteisörahoitusta yhteensä 22 369 euroa (Espoon kaupunki, Digi- ja väestötietovirasto, Kansaneläkelaitos, Maahanmuuttovirasto, Uudenmaan TE-toimisto, Verohallinto ja Vantaan kaupunki). Helsingin omarahoitusosuus, enintään 5 178 euroa, katetaan elinkeino-osaston työvoima- maahanmuutto -yksiköstä (18172000). Hankkeelle on avattu Laske-järjestelmään projektinumero 1098090 ja sille sovitut projektirakenneosat. Projektirakenneosat on annettu tiedoksi hankkeen vastuutaholle. Hankkeen kaikki menot ja niitä vastaavat tuet ja muut tulot tulee kirjata avatuille projektirakenneosille ja mahdollisuuksien mukaan samalle toteumavuodelle. Hankkeen toteuttamisessa tulee noudattaa Helsingin kaupungin ja rahoittajan antamia sääntöjä ja ohjeita.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 6.2.2022 § 32 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi ulkoisen määrärahan hankkeissa.

Strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen sisäministeriöltä saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

This decision was published on 27.04.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36685

anna.lehtovaara@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Sanna Savonius
Kehitysyksikön päällikkö