Määrärahan myöntäminen vuodelle 2021 hankkeelle Kaupunki omadataoperaattorina

HEL 2021-006355
More recent handlings
§ 60

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2021 hankkeelle Kaupunki omadataoperaattorina

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdassa 1 50 04 voidaan myöntää digitalisaatioyksikölle 1 700 000 euroa (projektinumero 1095122) vuodelle 2021. Määräraha sisältää sen osuuden Helsingin kustannuksista, jonka saatu tuki kattaa. Hankkeen Helsingin osuuden omarahoitusosuus enintään 160 726 euroa maksetaan kokonaisuudessaan keskitetyn tietohallinnon talousarviokohdalta 1 40 02.

Samalla strategiajohtaja päätti valtuuttaa strategiaosaston digitalisaatioyksikön toimimaan kaupungin edustajana kyseisessä hankkeessa ja allekirjoittamaan hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat asiakirjat.

Päätöksen perustelut

Rahoitusjohtaja on päätöksellään 126§ 5.12.2019 hyväksynyt valtionvarainministeriön digitalisaatiota edistäviin hankkeisiin tarkoitetun avustuksen hakemisen hakemuksella ”Kaupunki omadataoperaattorina”, joka toteutetaan yhteistyössä Espoon, Turun ja Oulun kaupunkien kanssa. Valtiovarainministeriö on päätöksellään 12.5.2020 (VN/11801/2019) myöntänyt hankkeelle avustuksen. Hankkeesta vastaa kaupunginkanslian strategiaosaston tietohallinto, ja se toteutetaan 1.2.2020-30.11.2021 välisenä aikana.

Kaupunki omadataoperaattorina -hankkeessa luodaan ekosysteemi, jossa yksilöille luodaan mahdollisuus hallita omia julkisissa tietojärjestelmissä olevia henkilötietojaan omadata-periaatteen mukaisesti, antaa ja perua lupa niiden käyttöön muissa palveluissa sekä tarkastella tietojaan ja antaa lupia niiden käyttämiseen tai siirtoon eri kuntien ja kunnan palveluiden välillä helposti, jäljitettävästi ja digitaalisesti. Hanke tukee Helsingin tavoitetta olla maailman toimivin ja digitalisaatiota hyödyntävä kaupunki. Lisäksi se tukee strategian kirjauksia, joiden mukaan Helsingin toimintamalli perustuu mahdollisimman suureen avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen ja että Helsinki panostaa digitalisaation, tekoälyn ja robotisaation hyödyntämiseen.

Hanketta hallinnoi Helsingin kaupunki ja partnereina ovat Espoon, Turun ja Oulun kaupungit. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteensä 2 650 000 euroa, jolle saadaan valtionvarainministeriön avustusta yhteensä enintään 2 250 000 euroa. Helsingin osahankkeen kulut koko hankkeen ajalta ovat 2 000 000 euroa, joista Valtionvarainministeriön tuki kattaa enintään 1 700 000 euroa. Helsingin osahankkeen omarahoitusosuus enintään 300 000 euroa maksetaan kokonaisuudessaan keskitetyn tietohallinnon talousarviokohdalta 1 40 02. Vuoden 2021 osalta Helsingin kaupungin osuuden menoille, enintään 1 700 000 euroa, joille saadaan 100 % tuki, varaudutaan keskitetyn hanketoiminnan talousarviokohdassa (1 50 04). Partnereiden tukiosuudet käsitellään taseessa. Helsingin kaupungin omarahoitusosuus vuodelle 2021, enintään 160 726 euroa katetaan keskitetyn tietohallinnon talousarviokohdalta 1 40 02. Keskitetyn hanketoiminnan piirissä oleville Helsingin osahankkeen menoille ja tuille on avattu Laske-järjestelmään projektinumero (1095122) ja sille sovitut projektirakenneosat, ja nämä on annettu tiedoksi hankkeen toimijoille. Näiden menojen ja tukien on oltava kirjattuina projektirakenneosille viimeistään 31.12.2021. Jos hankkeen toteutuksessa ilmenee muutoksia, niistä on viipymättä oltava yhteydessä tämän päätöksen laatijaan.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 11.3.2021 62 § jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

This decision was published on 27.05.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Mari Kontio, erityissuunnittelija, puhelin: 0401418455

mari.kontio@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Sanna Savonius