Avustuksen myöntäminen, koululaisten iltapäivätoiminnan avustukset lukuvuodelle 2021-2022, lisäavustukset

HEL 2021-006398
More recent handlings
§ 179
This decisionmaker is no longer active

Nano, lasten ja nuorten Kerhotoiminta Oy:lle myönnettävä lisäavustus perusopetuslain mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan lukuvuoden 2021 – 2022 syyslukukaudelle

Hallintopäällikkö

Päätös

Hallintopäällikkö päätti, että Nano, lasten ja nuorten Kerhotoiminta Oy:lle myönnetään harkinnanvaraista lisäavustusta perusopetuslain mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan 105.000 euroa lukuvuoden 2021 - 2022 syyslukukaudelle. Lisäavustus tullaan maksamaan syksyn 2021 aikana seuraavasti:

Lokakuu 2021: 52.500 euroa

Marraskuu 2021: 52.500 euroa

Harkinnanvarainen lisäavustus maksetaan tililtä 473900 1480600089 146036.

Päätöksen perustelut

Nano, lasten ja nuorten Kerhotoiminta Oy on hakenut lukuvuodelle 2021 – 2022 perusopetuslain mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan harkinnanvaraista lisäavustusta erityisen tuen resursseihin yhteensä 105.000 euroa 12.10.2021 päivätyllä sähköisellä hakemuksella 3834423.

Koululaisten iltapäivätoiminnan yksikkö puoltaa harkinnanvaraisen lisäavustuksen myöntämistä yhteensä 105.000 euroa lukuvuoden 2021 – 2022 syyslukukaudelle 14 erityisen tuen lisäohjaajaresurssiin. Lisäavustus osoitetaan Puistolan peruskoulun (1), Vattuniemen ala-asteen (1), Puistolanraitin ala-asteen (2), Lauttasaaren ala-asteen (2), Hiidenkiven peruskoulun (2), Kalasataman peruskoulun (2), Minervaskolanin (1) ja Sakarinmäen peruskoulun (3) iltapäiväryhmän henkilöstökuluihin.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 25.5.2021 (§ 214) päättänyt perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan avustusperusteiden mukaiset laskennalliset euromäärät lukuvuodelle 2021 - 2022. Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti valtuuttaa hallintopäällikön tekemään avustuksia koskevat järjestökohtaiset maksatuspäätökset sekä päättämään tarvittaessa ennakkoavustusten myöntämisestä.

This decision was published on 15.10.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Hanna Keränen, laskentasuunnittelija, puhelin: 09 310 86338

hanna.keranen@hel.fi

Leena Palve-Kaunisto, palveluvastaava, puhelin: 09 310 86809

leena.palve@hel.fi

Decisionmaker

Marko Enberg
hallintopäällikkö