Virkasuhteen täyttäminen, Outamon koulu, erityiskoulun rehtori, KASKO-01-398-21

HEL 2021-006514
More recent handlings
§ 71

Outamon kouluun sijoitetun erityiskoulun rehtorin viran täyttämättä jättäminen, työavain KASKO-01-398-21

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää täyttämättä Outamon kouluun sijoitetun erityiskoulun rehtorin viran (vakanssinumero 000071).

Päätöksen perustelut

Erityiskoulun rehtorin virka (vakanssinumero 000071) on ollut julkisesti haettavana ajalla 30.4.2021-24.5.2021 Helsingin kaupungin verkkosivuilla www.helsinkirekry.fi. Hakuaikaa jatkettiin hakuaikana. Lisäksi rehtorin viran hausta on tiedotettu Helsingin Sanomissa 9.5.2021.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää perusopetusjohtaja.

Viranhaltijan tehtävänä on erityiskoulun rehtorin tehtävät Outamon koulussa.

Rehtorin kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaan. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. Lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin johtamiskokemusta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2 §:n mukaan rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävissä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus. Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti neljä hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on kolmella hakijalla.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Koska kysymyksessä olevaan erityiskoulun rehtorin virkaan oli vähän kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita, virka jätetään täyttämättä.

Päätös annetaan tiedoksi virkaa hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 31.05.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Taina Tervonen, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 09 310 83013

taina.tervonen@hel.fi

Veera Pellinen, hr-asiantuntija, puhelin:

veera.pellinen@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja