Hankerahoitus, kaupunginkanslia, Resurssiviisaat digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut, EU-hanke

HEL 2021-006527
More recent handlings
§ 42

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2022 hankkeelle "Resurssiviisaat digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut REDI SOTE"

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupunginkanslian elinkeino-osastolle enintään 29 227 euroa vuodelle 2022 hankkeen ”Resurssiviisaat digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut REDI SOTE” (projektinumero 1098088001) kuntaosuuden maksamiseksi Forum Virium Helsinki Oy:lle.

Päätöksen perustelut

REDI SOTE -hanke edistää sosiaali- ja terveysalan digitalisaatiota erityisesti koronapandemiasta toipumisen näkökulmasta. Useat yritykset ovat kehittäneet digitaalisia ratkaisuja COVID-19:n tuomiin haasteisiin sosiaali- ja terveysalalla. Hanke tukee näiden ratkaisujen kehitystä ja käytön vakiinnuttamista sosiaali- ja terveysalalle Suomessa ja kansainvälisesti. Hankkeen päätavoitteita ovat yhteiskehittämisen prosessimallin täydentäminen systeemisen ajattelun näkökulmasta ja yritysten valmiuksien edistäminen digitaalisten ratkaisujen kehittämiseksi sosiaali- ja terveysalalle. Lisäksi hankkeen avulla halutaan edistää yritysten valmiuksia tarjota digitaalisia ratkaisuja kansainvälisille markkinoille. Hanke toteutetaan 1.8.2021–31.8.2023 välisenä aikana. Määrärahapäätökset tehdään hankkeelle kalenterivuosittain.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 28.5.2021 § 126 hyväksynyt kaupungin osallistumisen hankkeeseen ja hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Uudenmaan liitolta 29.6.2021 hankekoodilla A77593.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 1 016 635 euroa, josta tuen osuus on 813 308 euroa (80 %). Forum Virium Helsingin hyväksytty kustannusarvio on 250 650 euroa, josta tuen osuus on 200 520 euroa ja Helsingin kaupungin kuntarahoitusosuus 48 630 euroa. Vuoden 2022 osalta Helsingin maksaman kuntarahoituksen osuus on enintään 29 227 euroa. Helsingin kaupungin elinkeino-osasto toimii kaupungin edustajana hankkeessa ja maksaa hankkeen kuntarahaosuuden erikseen sovitulla tavalla.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 32 § 6.2.2022 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

Strategiajohtajan päätös on sidottu Uudenmaan liitolta saadun hankepäätöksen sisältämiin ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

This decision was published on 23.05.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36685

anna.lehtovaara@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Sanna Savonius