Avustuksen myöntäminen, määräraha vuonna 2021, Hulakas-hanke

HEL 2021-006762
More recent handlings
§ 62

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2021 hankkeelle HuLaKaS

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluille enintään 23 208 euroa (projektinumero 1095129) vuodelle 2021 hankkeen ”Hulevesien laatu ja kaivokohtainen suodatus - HuLaKaS” kustannusten maksamiseksi. Määrärahalle saadaan tukea 92 832 euroa.

Päätöksen perustelut

Hankekohteena on huleveden laadun hallinta kaupunkialueella: huleveden laadun selvittäminen, laadun riskikohteiden määrittäminen, uuden kaivokohtaisen suodatusmenetelmän pilotoiminen ja sen valuma-aluetasoisen toimivuuden arviointi sekä ohjeistuksen laatiminen hulevesien laadun riskialueiden tunnistamiseksi. Hankkeessa tehdään selvitys ja ohjeistus tiiviisti rakennetun kaupunkiympäristön hulevesien laadullisten riskikohteiden ja näihin vaikuttavien tekijöiden tunnistamisesta. Hankkeessa pilotoidaan uutena teknisenä ratkaisuna hulevesikaivoihin sijoitettavan hulevesisuodattimen toimivuutta, käytettävyyttä ja kustannustehokkuutta. Lisäksi kerätään uutta tietoa tunnistettujen riskialueiden huleveden laadusta ja tutkitaan ensimmäistä kertaa Suomessa kiintoaineen partikkelikokojakaumaa ja erilaisten haitta-aineiden sitoutumista eri partikkelikokoluokkiin. Hankkeessa myös arvioidaan mallinnuksen avulla suodatusmenetelmän valuma-aluetasoista toimivuutta, monistettavuutta ja skaalautuvuutta erilaisille kaupunkien riskialueille. Hanke tukee laadullisten hulevesiratkaisujen mitoituksen ja huoltokustannusten arviointia. Pilotoitava suodatusratkaisu kustannusoptimoidaan käsittelemään raekokoluokkia, joihin haitta-aineet ovat sitoutuneet huomioon ottaen myös ratkaisun tukkeutumisen välttäminen. Tieto tukee myös muiden suodatusratkaisujen kehittämistä. Hanke toteutetaan 1.5.2021-30.10.2022 välisenä aikana. Määrärahapäätökset tehdään hankkeelle kalenterivuosittain.

Hallintojohtaja on päätöksellään 25.1.2021 § 5 päättänyt kaupunkiympäristön toimialan osallistumisesta ympäristöministeriön Kaupunkivesien hallinta ja haitallisten aineiden vähentäminen (hulevedet) rahoitusohjelmasta haettavaan hankkeeseen Hulevesien laatu ja kaivokohtainen suodatus (HuLaKaS). Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on rahoituspäätöksellään 27.5.2021 (ESAELY/120/2021) myöntänyt hankkeelle avustusta.

Kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalvelut toimii hankkeen vetäjänä ja vastaa hankkeen toteutuksesta ja raportoinnista hankkeen rahoittajalle. Hankkeeseen osallistuvat hankepartnereina Lahden kaupunki, Aalto-yliopisto sekä Wateco Oy. Hankkeessa tehdään yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan palveluiden kesken, hulevesiryhmän ja Itämerihaaste-työryhmän kanssa sekä lisäksi Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) kanssa.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 306 401 euroa, josta Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen myöntämä avustus on 80 % hankkeen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään 233 012 euroa. Helsingin hankkeen kokonaisbudjetti on 151 870 euroa, jolle saadaan Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen avustusta 121 496 euroa. Helsingin omarahoitusosuuteen, joka on enintään 30 374 euroa, varaudutaan keskitetyn hankemäärärahan talousarviokohdassa 1 50 04. Vuoden 2021 osalta Helsingin hankkeen arvioidut kustannukset ovat enintään 116 040 euroa. Helsingin osahankkeen kustannuksille saadaan Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta tukea 92 832 euroa. Näin ollen Helsingin vuoden 2021 lopullisiksi kustannuksiksi jää 23 208 euroa. Hankkeelle on avattu Laske-järjestelmään projektinumero (1095129) ja sille sovitut projektirakenneosat, jotka on annettu tiedoksi hankkeen toimijoille. Helsingin osahankkeen kaikki menot ja tulot tulee kirjata annetuille projektirakenneosille.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 11.3.2021 62 § jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi ulkoisen määrärahan hankkeissa.

Strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

This decision was published on 09.06.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Mari Kontio, erityissuunnittelija, puhelin: 0401418455

mari.kontio@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Sanna Savonius

Attachments

1. Avustuspäätös
2. Erittely hankkeen kustannuksista

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.