Valtuustoaloite, Helsingistä pinkki kaupunki, buustia kaupungin elinvoimaan ja kilpailukykyyn

HEL 2021-006763
More recent handlings
Case 28. / 28 §

Valtuutettu Fatim Diarran aloite pinkin turismin strategian tekemiseksi kaupungille

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti katsoa valtuutettu Fatim Diarran aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Jussi Halla-aho: Kaupunginhallitus katsoo, että sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat henkilöt eivät muodosta matkailun kannalta sellaista yhtenäistä ryhmää, jonka kaikkien jäsenten voisi olettaa olevan kiinnostunut samanlaisista asioista. Ei ole perusteltua, että kaupunki pyrkisi houkuttelemaan yksittäisiä, synnynnäisten ominaisuuksien perusteella määriteltäviä ryhmiä tai profiloitumaan sateenkaarikaupunkina. Tämän vuoksi Helsingin tulee erota Rainbow Cities -verkostosta ja pidättäydyttävä liittymästä tämänkaltaisiin järjestöihin ja verkostoihin.

Jussi Halla-ahon vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Jussi Halla-aho jätti eriävän mielipiteen vastaehdotuksestansa ilmenevin perustein.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Fatim Diarra ja 11 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsingin tulee valmistella pinkin turismin strategia ja pyrkiä siihen, että Helsinki on kaupunkina sellainen, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen edustajat haluavat matkustaa tänne sekä varmistaa, että täällä on kaikkien turvallista lomailla.

Taustaa

Uudessa Helsingin kaupunkistrategiassa 2021–2025 todetaan, että ”Helsinki on kaikille asukkailleen ja vierailijoille hyvä kaupunki, jossa turvallisuus ja kaikkien ihmisten yhtäläiset oikeudet toteutuvat. Helsinki on sitoutunut edistämään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassaan. Tavoitteena on olla kaupunki, jossa kaikki elämäntavat ja mielipiteet voivat olla sopusoinnussa.” Lisäksi strategiassa todetaan, että ” Vetovoimainen kaupunki houkuttelee myös matkailijoita. Kehitämme Helsingistä maailman kestävintä ja älykkäintä matkailukohdetta.”

Helsinki on ollut edelläkävijä LHBTQ-matkailun edistämisessä. Mm. Gay Friendly Helsinki -verkosto toimi vuosina 2009–2015 päättyen yritysten aktiivisuuden puutteeseen, vuonna 2016 Helsingillä oli Pink Island -osasto Matka-messuilla ja vuoteen 2019 Helsinki oli ainoa suomalainen jäsen IGLTA-järjestössä.

Elokuussa 2021 elinkeino-osastolla aloittanut matkailuyksikkö valmistelee uutta Matkailun tiekarttaa vuosille 2022–2025. Tiekartta muodostuu kahdesta osasta. Matkailun ekosysteemille suunnatusta sitoumuksesta sekä kaupunkiorganisaatiota ohjaavasta laajemmasta tiekartasta. Itse tiekartassa tullaan inklusiivisuus nostamaan merkittävään asemaan. Sitoumuksessa, johon haetaan laajasti allekirjoituksia elinkeinolta, todetaan seuraavaa: ”Nostetaan inklusiivisuus toiminnan keskiöön.” Matkailun tiekartta viedään elinkeinojaoston käsiteltäväksi maaliskuussa 2022.

Uuden matkailuyksikön vastuulle kuuluu Helsingin tekijät -verkoston ylläpito. Verkoston toimintamallia kehitetään ja yhteistyötä matkailun ekosysteemin kanssa tiivistetään. Verkosto tulee edistämään tiekartassa ja sitoumuksessa olevia kokonaisuuksia, mukaan lukien inklusiivisuus. LGBTIQ+ sisällöt ovat olleet osa Helsingin tekijät –verkoston toimintaa jo aikaisemminkin. Aiheesta on järjestetty vuosien varrella puheenvuoroja. Viimeksi sosiaalisesta vastuullisuudesta ja inklusiivisuudesta keskusteltiin toukokuun 2021 verkostotilaisuudessa.

Helsinki Partnersin ylläpitämällä MyHelsinki.fi -sivustolla on oma alasivunsa HLBTQ+ -yhteisölle. Lisäksi MyHelsinki.fi -sivuston Valitse vastuullisemmin -palvelun kriteeristössä on otettu huomioon tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen. Kriteerissä todetaan muun muassa näin: ”Toimija on aktiivisesti pyrkinyt luomaan tilasta tasa-arvoisen kaikille ja viestii asiasta näkyvästi (esim. sateenkaarilippu, syrjinnän vastainen alue, perhe- tai lapsimyönteisyys)”. Valitse vastuullisemmin -palvelu on saanut runsaasti kansainvälistä julkisuutta. Lisäksi MyHelsinki material bankissa on oma osionsa LGBTIQ+ -aiheelle.

Helsinki liittyi kesäkuussa kansainväliseen Rainbow Cities –verkostoon ensimmäisenä suomalaiskaupunkina. Verkoston tavoitteena on LHBTIQ-oikeuksien edistäminen paikallistasolla ja osallisuuden lisääminen sosiaalisesti kestävien kaupunkien rakentamiseksi. Verkosto yhdistää maailmanlaajuisesti paikallishallinnon viranomaisia, poliittisia päättäjiä ja asiantuntijoita parhaiden käytäntöjen jakamiseksi.

Helsingin kaupungin matkailuyksikkö on mukana pääpartnerina EU-REACT-rahoitteisessa ”Kestävää nostetta matkailuyrityksiin – Etelä-Suomi” -nimisessä matkailun kehittämishankkeessa, joka päättyy vuonna 2023. Yksi hankkeen tavoitteista on kehittää inklusiivista matkailua yhteistyössä matkailuyritysten kanssa.

Business Finlandin matkailua edistävä yksikkö Visit Finland on julkaissut keväällä 2021 ”Inklusiivisen matkailun oppaan”, joka valottaa yhdenvertaisen matkailun periaatteita, jotta kaikki eri kohderyhmät iästä, vammasta, sukupuolesta ja uskonnosta riippumatta voivat tasa-arvoisesti ja itsenäisesti kokea ja saavuttaa mahdollisimman monipuolisia matkailuelämyksiä. Tietoa oppaasta ja sen tärkeydestä jaetaan myös helsinkiläisille matkailuyrityksille.

Helsinki on mukana Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelmassa. Ohjelma ottaa laaja-alaisesti kantaa kestävän matkailun eri ulottuvuuksiin. Ohjelmassa yksi kriteeri on seuraava: ”Destinaatio-organisaatio viestii alueen ja / tai sen yritysten soveltuvuudesta seksuaalisiin vähemmistöihin kuuluville (LGBTQ-kohderyhmä)”. Helsinki tavoittelee merkkiä vuoden 2022 loppuun mennessä.

Helsingin matkailun kokonaisvaltaisen ja pitkäjänteisen kehittämisen sekä eri osa-alueiden yhteensovittamisen näkökulmasta on perusteltua sisällyttää toimenpiteitä pinkin turismin strategian näkökulmasta ja siihen liittyvästä osallistamisesta osaksi olemassa olevia rakenteita ja prosesseja. Näitä ovat käynnissä oleva Matkailun tiekarttatyö, Helsingin tekijät-verkosto, Kestävää nostetta matkailuyrityksiin – Etelä-Suomi -hanke, Sustainble Travel Finland-ohjelma ja Myhelsinki-kanavilla toteutettava markkinointi.

Close

Kaupunginhallitus 13.12.2021 § 944

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Jussi Halla-ahon ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Jukka Punamäki, erityissuunnittelija, puhelin: 310 23252

jukka.punamaki@hel.fi
Close

This decision was published on 20.01.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Jukka Punamäki, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 23252

jukka.punamaki@hel.fi