Avustuksen myöntäminen, määräraha 2021, Työkaluja työmaavesien laadunhallinta -hanke

HEL 2021-006777
More recent handlings
§ 63

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2021 hankkeelle Työkaluja työmaavesien laadunhallintaan

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluille enintään 10 891 euroa (projektinumero 1095130) vuodelle 2021 hankkeen ”Työkaluja työmaavesien laadunhallintaan” kustannusten maksamiseksi. Määrärahalle saadaan tukea 43 566 euroa.

Päätöksen perustelut

Työkaluja työmaavesien laadunhallintaan -hankkeen tavoitteena on vähentää rakennus- ja purkutyömailta vesistöihin päätyvää haitallisten aineiden kuormitusta. Hankkeessa hankitaan ja kootaan tietoa rakennustyömaiden aiheuttamasta haitallisten aineiden kuormituksesta, arvioidaan kuormituksen merkittävyyttä kaupunkipuroille ja Itämerelle sekä selvitetään minkälaisia raja-arvoja työmaavesiohjeisiin olisi tarkoituksenmukaista sisällyttää. Pilottityömaiden avulla kerätään tietoa kuormituksen määrästä ja laadusta sekä testataan käytännön menetelmiä kuormituksen hallintaan. Lisäksi hankkeessa kehitetään työmaavesien hallinnan prosessia sekä tuotetaan koulutusmateriaaleja, joiden avulla voidaan lisätä kunta- ja yritystoimijoiden tietoisuutta rakennustyömaiden vesistövaikutuksista ja kuormituksen hallintakeinoista.

Helsingin kaupungin alueella otetaan käyttöön päivitetty työmaavesiohje uusine raja-arvoineen ja toimintamalleineen, minkä ansiosta työmaavesien aiheuttama hulevesikuormitus Helsingissä voidaan minimoida. Hankkeen jälkeen hankkeen tuottaman toimintamallin, koulutuksen ja uuden tiedon avulla kunnat ja kaupungit ympäri Suomea voivat integroida työmaavesien kuormituksen hallinnan osaksi normaalia rakentamis-/rakennuttamisprosessia, minkä ansiosta työmaavesistä aiheutuvat haitta-aineiden päästöt tulevat vähenemään merkittävästi muuallakin Suomessa. Hanke toteutetaan 1.4.2021–30.10.2022 välisenä aikana. Määrärahapäätökset tehdään hankkeelle kalenterivuosittain.

Hallintojohtaja on päätöksellään 28.1.2021 § 6 päättänyt kaupunkiympäristön toimialan osallistumisesta ympäristöministeriön Kaupunkivesien hallinta ja haitallisten aineiden vähentäminen (hulevedet) rahoitusohjelmasta haettavaan hankkeeseen Työkaluja työmaavesien laadunhallintaan. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on rahoituspäätöksellään 28.5.2021 (ESAELY/131/2021) myöntänyt hankkeelle avustusta.

Hanke toteutetaan Turun ammattikorkeakoulun (TurkuAMK) ja Helsingin kaupungin yhteistyönä. Hankkeen raportoinnista hankkeen rahoittajalle vastaa Turun ammattikorkeakoulu. Kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalvelut toimii hankkeen osatoteuttajana Helsingin kaupungin osalta. Hankkeen kokonaisbudjetti on 214 227 euroa, josta Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen myöntämä avustus on 80 % hankkeen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään 171 381 euroa. Helsingin hankkeen kokonaisbudjetti on 108 862 euroa, jolle saadaan Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen avustusta 87 089 euroa. Helsingin omarahoitusosuuteen, joka on enintään 21 773 euroa, varaudutaan keskitetyn hankemäärärahan talousarviokohdassa 1 50 04. Vuoden 2021 osalta Helsingin hankkeen arvioidut kustannukset ovat enintään 54 457 euroa. Helsingin osahankkeen kustannuksille saadaan Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta tukea 43 566 euroa. Näin ollen Helsingin vuoden 2021 lopullisiksi kustannuksiksi jää 10 891 euroa. Hankkeelle on avattu Laske-järjestelmään projektinumero (1095130) ja sille sovitut projektirakenneosat, jotka on annettu tiedoksi hankkeen toimijoille. Helsingin osahankkeen kaikki menot ja tulot tulee kirjata annetuille projektirakenneosille.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 11.3.2021 62 § jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi ulkoisen määrärahan hankkeissa.

Strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

This decision was published on 09.06.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Mari Kontio, erityissuunnittelija, puhelin: 0401418455

mari.kontio@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Sanna Savonius

Attachments

1. Avustuspäätös
2. Erittely hankkeen kustannuksista

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.