Ryhmäaloite, ap, Kaupunki perheiden apuna: Palveluja koordinoiva kontaktihenkilö lapsiperheiden tukemiseen

HEL 2021-006778
More recent handlings
Case 12. / 301 §

Den av Öppna Partiets fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen om en samordnande kontaktperson som stöd för barnfamiljer

Helsinki City Council

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade gruppmotionen som slutbehandlad.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Close

Öppna partiets fullmäktigegrupp föreslår i sin gruppmotion en samordnande kontaktperson för att stöda barnfamiljer.

Social- och hälsovårdssektorns familjecenter samordnar redan i nuläget multiprofessionella tjänster, och familjer har en egen ansvarsperson enligt servicebehovet, i enlighet med den s.k. principen om ett enda serviceställe.

Stadsstyrelsen konstaterar att sektorerna för närvarande utvecklar servicekedjor och ökar samarbetet för att servicebehovet hos barn och familjer ska kunna besvaras.

Man strävar efter att inrikta tjänster på ett smidigt sätt, i rätt tid och på ett sätt som tar kunders olika behov i beaktande. Det är viktigt att servicestigarna kan beskrivas tydligt. Familjecentrens tjänster utvecklas bl.a. genom Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE) och projektet Framtidens social- och hälsovårdscentral. Genom att etablera de för staden gemensamma modellerna Common Approach (CA, modell för att känna igen bekymmer) och Hur går det samt genom att öka informationen om tillgängliga tjänster strävar man efter att förstärka experternas förmåga att engagera sig i uppmärksammandet av barn och unga på ett övergripande sätt.

Social- och hälsovårdsnämnden samt fostrans- och utbildningsnämnden har gett utlåtanden i ärendet. Svaret stämmer överens med utlåtandena.

Enligt 30 kap. 12 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en gruppmotion som undertecknats av mer än hälften av fullmäktigegruppens medlemmar och som har rubriken gruppmotion.

Close

Kaupunginhallitus 20.09.2021 § 640

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 24.08.2021 § 279

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon Avoin puolueen ryhmäaloitteesta palveluja koordinoivasta kontaktihenkilöstä lapsiperheiden tukemiseen:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että perhepalvelut ovat kaikille helposti saavutettavissa ja asiakaslähtöisiä perhetilanteesta riippumatta. Monialaista yhteistyötä tehdään sosiaali- ja terveystoimialan vastuu/nimetty työntekijöiden kanssa vammaistyössä, lastensuojelussa ja sosiaalihuoltolain mukaisen erityisen tuen päätökseen liittyvän työntekijän kanssa. Palvelujen moninaisuus koordinoidaan systemaattisella eri toimijoiden yhteistyöllä, jossa vastuut ja toimijat on selkeästi sovittu. Perheet voivat kokea tämän moniammatillisen kokonaisuuden hajanaisena ja tällöin yhden kontaktihenkilön nimeäminen voi auttaa perhettä.

Matalan kynnyksen palvelut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala toimii kiinteässä yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimialan kanssa, jossa vakiinnutetaan lasten, nuorten ja perheiden matalan kynnyksen palvelumalleja. Perheentuki- sivustolla on tietoa perheille kaupungin tarjoamista palveluista vauvaiästä vanhemmuuteen ja parisuhteeseen. Sivustolla on tietoa mm. perhevalmennuksesta, lapsiperheiden kotipalvelusta ja nuorten harrastehausta. Perhekeskuksen sosiaalipalveluiden piiriin perheet voivat hakeutua soittamalla lapsiperheiden sosiaalineuvonnan numeroon tai täyttämällä perheentuki.fi -verkkosivulta löytyvän Tarvitsen apua -napin lomakkeen.

Yhteistyö perhekeskuksen kanssa

Perhekeskus kokoaa yhteen lasten ja perheiden palveluja ennaltaehkäisevistä terveyden-ja sosiaalihuollon palveluista tiettyihin erityispalveluihin. Lapsiperheiden sosiaaliohjauksen kanssa noudatetaan yhdessä sovittuja toimintatapoja asiakasohjauksen ja yhteistyön osalta. Neuvolatiimissä moniammatillinen työryhmä käsittelee asian ja miettii lapselle sekä perheelle oikeanlaisen tuen ja sopii tapauskohtaisesti kuka toimii perheen vastuuhenkilönä. Silloin kun huoli koskee jo lastensuojelun tuen piirissä olevaa lasta tai kun huoli on suuri ja lapsen kasvu ja kehitys ovat vaarassa ja mietitään lastensuojeluilmoituksen tekemistä, ollaan yhteydessä alueelliseen lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi- ja tuki työryhmään. Yhteisessä tapaamisessa tuodaan esiin huoli, sovitaan kaikkien osapuolten työskentelystä perheen tukemiseksi, sovitaan yhteydenpidosta työskentelyn aikana sekä miten ja milloin tilannetta arvioidaan seuraavan kerran.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta näkee, että parhaiten kontaktihenkilö- malli toimii perhekeskuksen palveluissa, silloin kun se perheen palvelutarpeen näkökulmasta edellyttää selkeää kokonaisuuden koordinointia. Lapsiperheiden neuvonnan, ohjauksen ja mukanakulkijuuden toimintakäytäntöjä on tarkoituksenmukaista edelleen kehittää yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kanssa.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas
Lisätiedot

Pasi Brandt, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 42527

pasi.brandt@hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.08.2021 § 151

Esitys

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle koskien palveluja koordinoivaa kontaktihenkilöä lapsiperheiden tukemiseen avoimen puolueen ryhmäaloitteesta seuraavan lausunnon:

”Aloitteessa esitetään, että yksi kontaktihenkilö voisi koordinoida palveluita neuvolasta varhaiskasvatukseen ja kouluun. Aloitteen mukaan kontaktihenkilö voisi toimia perhekeskusten yhteydessä ja että niissä toimisi ajanvarauksettomia palveluja. Avoin valtuustoryhmä ehdottaa, että kaupunki toteuttaa ”yhden luukun” periaatteen lapsiperheiden tukemiseen siten, että asiakaspalvelijalla on tietyt asiakasperheet, joita he palvelevat yli toimialojen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on antanut lausunnon kaupunginhallitukselle 8.6.2021 § 124 avoimen puolueen valtuutettujen aloitteeseen koskien yhden luukun periaatetta erityislasten ja heidän vanhempiensa tukemiseen. Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) ja terveydenhuoltolaissa (1326/2010) määriteltyä, erityistä tukea tarvitsevalle lapselle nimetään vastuusosiaalityöntekijä, joka vastaa muun muassa palveluiden yhteensovittamisesta muiden toimijoiden tuen kanssa. Lausunnon mukaan erityislasten ja perheiden palvelutarpeeseen pystytään vastaamaan paremmin kehittämällä palveluketjuja edelleen ja lisäämällä yhteistyötä muiden toimialojen sekä erikoissairaanhoidon kanssa. Sama periaate soveltuu myös muiden lapsiperheiden tukemiseen.

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman (Lape) lisäksi perhekeskuspalveluja kehitetään osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanketta. Kehittämistyön tavoitteena on, että asiakas saa tarvitsemansa perustason sosiaali- ja terveyspalvelut sujuvasti, oikea-aikaisesti ja palvelujen jatkuvuus turvaten. Keskiössä on palvelujen kohdentaminen asiakkaiden erilaiset tarpeet huomioiden. Kehittämistyössä hyödynnetään olemassa olevia hyviä käytäntöjä uusien toimintamuotojen kehittämisen rinnalla.

Perheiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja tuen tarpeet ovat hyvin heterogeenisiä. Palvelujen kehittämisessä painopiste on siinä, miten räätälöidään lapselle ja perheelle asiakaslähtöisiä hoitopolkuja. Asiakas saa tarvittaessa oman yhteyshenkilön varmistamaan, että asiakkaan palvelukokonaisuus on tarkoituksenmukainen ja ettei asiakas putoa palvelujen väliin.

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että palvelupolut ovat selkeästi kuvattuja ja että tarjolla olevat palvelut vastaavat lasten ja heidän perheidensä tarpeisiin.

Perhekeskukset

Yhden luukun periaatteeseen pyritään vastaamaan perhekeskusten kautta. Lapsiperheiden sosiaalineuvonnan puhelinpalvelusta perheet ja varhaiskasvatuksen ammattilaiset saavat neuvontaa ja tukea sekä ohjausta perhekeskuksen palvelujen ja tuen piiriin hakeutumisessa.

Perhekeskus kokoaa yhteen lasten ja perheiden palveluja ennalta ehkäisevistä terveyden- ja sosiaalihuollon palveluista tiettyihin erityispalveluihin.

Yhteistyötä eri toimijoiden kesken kehitetään jatkuvasti. Hoitosuunnitelman mukaisia interventioita tarjotaan lapsille ja perheille osana perhekeskuksen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja siten, että ne muodostavat yhteen sovitetun palvelukokonaisuuden. Perheillä on perhekeskuksissa oma palvelutarpeen mukainen vastuutyöntekijä ja perheitä tuetaan moniammatillisen tiimin palvelujen keinoin.

Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkäri- ja terveydenhoitajapalvelut ovat käytössä kaiken ikäisillä kuntalaisilla Helsingin terveys- ja hyvinvointikeskuksissa.

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2021 käyttösuunnitelman mukaiset toimet ja tavoitteet

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2021 käyttösuunnitelman mukaisena toiminnan tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä muiden toimialojen kanssa kehittämällä ja ottamalla käyttöön yhteisiä palveluketjuja.

Lasten ja nuorten varhaista tukea vahvistetaan ottamalla käyttöön kaupunkiyhteinen huolen tunnistamisen työkalu eli Common Approach (CA) -malli sekä vakiinnuttamalla Miten menee -mallia. CA-mallin avulla ammattilaisten kyky sitoutua kokonaisvaltaiseen lasten ja nuorten huomioimiseen, kuulemiseen ja kohtaamiseen paranee. Miten menee -mallin käyttöä riskiryhmien etsimisessä ja tunnistamisessa vakiinnutetaan. Sen tarkoituksena on vahvistaa asiakkaiden varhaista tukea, antaa eri tahoille keinoja tunnistaa hyvinvointia ja terveyttä uhkaavia riskejä ja tuen tarpeeseen liittyviä merkkejä sekä lisätä tietoisuutta tarjolla olevista palveluista.

Sosiaali- ja terveystoimialalla vakiinnutetaan lasten, nuorten ja perheiden matalan kynnyksen palvelumallia yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa.

Käyttösuunnitelman mukaisesti parannetaan lasten ja nuorten mielenterveyspalveluja perustamalla perhekeskuksen yhteyteen uusi hoidollinen tiimi alle 13-vuotiaiden mielenterveyspalveluihin ja vahvistetaan lastenpsykiatrisen työryhmän resursseja talousarvion puitteissa.

Helsinkiläinen vanhempi voi ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä Lapsiperheiden sosiaalineuvontaan saadakseen palveluohjausta sekä tarvittavaa apua ja tukea. Palvelu toimii puhelimitse, Tarvitsen apua -napin ja tulevaisuudessa Apotti-järjestelmän Maisa-asiakasportaalin kautta.

Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että lasten ja perheiden palvelutarpeeseen pystytään vastaamaan kehittämällä palveluketjuja edelleen ja lisäämällä yhteistyötä muiden toimialojen sekä erikoissairaanhoidon kanssa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Lasten ja heidän perheidensä hyvinvointi lisääntyy, kun he ohjautuvat oikeisiin palveluihin ja saavat oikea-aikaista ja asiantuntevaa palvelua.”

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot

Terhi Tuominiemi-Lilja, perheiden erityispalvelujen päällikkö, puhelin: 310 55634

terhi.tuominiemi-lilja@hel.fi

Saila Nummikoski, lastensuojelun johtaja, puhelin: 310 43439

saila.nummikoski@hel.fi

Marja-Riitta Kilponen, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43777

marja-riitta.kilponen@hel.fi
Close

This decision was published on 25.10.2021

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Close

Presenter information

Stadsstyrelsen

Ask for more info

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 09 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi