Päätös, rakennusten purkamisesta, Säynelahdentie, 81200 Eno

HEL 2021-006783
More recent handlings
§ 21

Päätös rakennusten purkamisesta Säynelahdentie, 81200 Eno

Tilapäällikkö

Päätös

Tilapäällikkö päätti

- purkaa Säynelahdentien vesijättöalueelle rakennetut erittäin huonokuntoiset rakennukset; puurakenteinen pientalo ja talousrakennukset Enon kunnan rakennusvalvontaan tehdyn purkuilmoitusvelvollisuuden täytyttyä

- hyväksyä pientalon, sekä piha ja saunarakennuksen purkuun käytettäväksi arvonlisäverottomana enintään 25 000 euroa.

- oikeuttaa kaupunkiympäristön, Tilat-palvelun, Yritystilat yksikönpäällikön allekirjoittamaan hankkeeseen kohdistuvat sopimukset, toimeksiannot, sekä hankkeen vastuuhenkilön vastaanottamaan purkuhankkeen.

Päätöksen perustelut

Rakennukset ovat tulleet kaupungille Valtionperintönä ja kaupunginlakimies on kehottanut toimiin perinnön omaisuuden realisoimiseksi (Kaupunginkanslia, Kaupunginlakimies, Oikeuspalvelut 13§, Valtionperinnön vastaanottaminen, 06.04.2021)

Tilat-palvelun Yritystilat yksikön teettämien rakennusten kunnon arviointiselvitysten, ulkopuolisen arviolausunnon ja verotuspäätöksen perusteella rakennukset tulisi purkaa.

Rakennuksilla ei ole taloudellista arvoa, eikä niissä ole talteen ottamisen arvoista irtaimistoa tai rakennusosia.

Rakennukset sijaitsevat vesiosuuskunnan maalla ilman kirjallista vuokrasopimusta ja vesiosuuskunta ei ole kiinnostunut rakennuksista, eikä vastusta purkua, kunhan heille ei aiheudu kustannuksia, eikä jää mitään hoidettavakseen.

Purkupäätöstä varten on vesijättömaan kalastusjakokunnalta puoltava lausunto.

Ennen varsinaista purkutyötä on Enon kunnan rakennusvalvonnalle tehtävä kirjallinen purkuilmoitus, joka laaditaan tämän purkupäätöksen perusteella.

This decision was published on 16.06.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Eero Nuotio, kehityspäällikkö, puhelin: 09 310 71239

eero.nuotio@hel.fi

Decisionmaker

Sari Hilden
tilapäällikkö

Attachments

1. Kiinteistörekisteriote
2. Päätös valtionperinnön vastaanottamisesta
3. Kiinteistön rakennusten arviolausunto
4. Kuvat purettavista rakennuksista
5. Kiinteistötietopalvelu, kiinteistön karttatuloste ja lähestymiskartta

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.