Hankesuunnitelma, raitiotieosuuden enimmäishinnan korotus, Kruunusillat

HEL 2021-006915
More recent handlings
Case 12. / 188 §

Lisäselvitys Laajasalon Yliskylän pikaraitiotielenkin toteuttamisesta

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun lisäselvityksen tiedoksi ja todeta, että raitiotieyhteyttä Laajasalon Yliskylässä Ollinraition ja Ilomäentien kautta Reposalmentielle ei toistaiseksi toteuteta. Mikäli se myöhemmin päätetään toteuttaa, enimmäishinta ja toteutusaikataulu tuodaan erikseen päätettäväksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Lähtökohdat

Kaupunginhallitus ja -valtuusto päättivät elokuussa 2021 Kruunusillat -hankkeen raitiotieosuuden (Helsingin päärautatieasemalta Laajasalon Yliskylään ja Haakoninlahdelle) vaiheistamisesta ja enimmäishinnan korottamisesta seuraavaa:

A. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan raitiotieyhteys Laajasalontieltä Hakaniemeen, jonka osalta hankkeen kokonaiskustannusarvio on 326 milj. euroa joulukuun 2020 kustannustasossa.B. Raitiotieyhteyden Hakaniemestä Helsingin päärautatieasemalle suunnittelua ja toteutuksen valmistelua jatketaan ja osuutta koskeva kustannusarvio tuodaan erikseen päätettäväksi. Vaiheen jatkosuunnittelun lähtökohtana on, että Kaivokadulle ei tarvita erillistä pikaraitiotien päätepysäkkiä, vaan linja kytketään tarkoituksenmukaisella tavalla jatkumaan muuhun raitiotieverkkoon.

Kaupunginhallitukselle tehty esitys sisälsi edellä olevien päätöskohtien lisäksi myös kohdan C, joka kuului seuraavasti:

C. Raitiotieyhteyttä Laajasalon Yliskylässä Ollinraition ja Ilomäentien kautta Reposalmentielle ei toistaiseksi toteuteta. Mikäli se myöhemmin päätetään toteuttaa, enimmäishinta ja toteutusaikataulu tuodaan erikseen päätettäväksi.

Kaupunginhallitus palautti ehdotetun kohdan C uudelleen valmisteltavaksi siten, että esitystä täydennetään selvityksillä Yliskylän lenkin toteuttamisen tarkemmista kustannuksista ja arvion tarkoituksenmukaisuudesta toteuttaa se muun hankkeen rakentamisen yhteydessä. Esityksen pitää sisältää myös arvio siitä, minkä verran Yliskylän yhteyden rakentaminen maksaisi, jos se tehdään myöhemmin erillisenä hankkeena.

Selvitys Yliskylän lenkin tarkemmista kustannuksista

Kruunusillat -allianssi arvioi keväällä 2021 Ollinraition ja Ilomäentien suunnittelun ja rakentamisen maksavan 22,4 milj. euroa. Kyseessä on allianssimalli, joka sisältää suunnittelun ja rakentamisen lisäksi muun muassa tilaajatehtävät, hanketehtävät, riskit ja palkkiot.

Kaupunkiympäristön toimialan liikenne- ja katusuunnittelupalvelu on teettänyt vuonna 2018 Yliskylän alueen kaduista yleissuunnitelman, jossa Ollinraition ja Ilomäentien katujen ja kunnallistekniikan rakentamisen on arvioitu maksavan 12,97 milj. euroa (nk. fore-kustannusarvio, joka sisältää hankeosat, työmaatehtävät, tilaajatehtävät ja työnaikaiset järjestelyt). Lähiaikoina toteutettujen raitiotiehankkeiden raitiotiemetrihinnaksi on tullut noin 2 000–3 000 euroa/raitiotiemetri. Tällöin yleissuunnitelman ja toteutuneiden raitiotiehankkeiden raitiotiemetrihinnan perusteella Yliskylän lenkin toteutus maksaisi yhteensä 17,97 milj. euroa.

Katurakenteet, pohjanvahvistukset ja kunnallistekniikan uusiminen muodostavat noin puolet hankkeen kustannuksista. Niiden toteuttamisen myöhemmin, vasta täydennysrakentamisen jälkeen, on arvioitu olevan tilanahtauden takia noin 30 % kalliimpaa (3,89 milj. euroa) kuin toteuttamisen nykyiseen toimintaympäristöön. Osa katurakenteista, pohjanvahvistuksista ja kunnallistekniikan uusimisesta on kuitenkin väistämättä järkevää tehdä jo ennen alueen täydennysrakentamista. Tämä tarkentuu jatkosuunnittelussa. Raitiotien päällysrakenteen, sähköjärjestelmien ja teknisten järjestelmien toteutuksessa ei ole katsottu olevan toteutusajankohdasta johtuvaa olennaista hintaeroa. Laskelmassa ei ole huomioitu indeksikorotuksia.

Arvio tarkoituksenmukaisuudesta toteuttaa Yliskylän lenkki nyt tai myöhemmin

Yliskylän alueen liikennejärjestelmä kehittyy voimakkaasti 2020-luvulla ja alueen uusilla asemakaavoilla luodaan edellytyksiä maankäytön kehittämiselle. Yliskylän alueella on useita kaavaprosessin eri vaiheissa olevia asemakaavahankkeita. Ollinraition ja Ilomäentien asemakaava mahdollistaa raitiotien rakentamisen nyt tai myöhemmin, mutta päätöstä raitiotien rakentamisesta ei kannata tehdä ennen kuin Yliskylän alueen muut maankäyttöratkaisut ovat varmistuneet.

Raitiotien haaroittaminen Yliskylästä pohjoiseen eli Herttoniemen suuntaan ja itään eli Ollinraitiolle ei ole kannattavaa. Yliskylän lenkillä (raitiotien alkuperäinen laajuus) on suurin alueellinen saavutettavuus Yliskylässä ja se palvelee laaja-alaisesti nykyisiä asukkaita ja täydennysrakentamiskohteita. Kaavailtu täydennysrakentamisen määrä on kuitenkin pieni (24 100 k-m2). Lisäksi lenkki on todettu Kruunusillat-hankkeen kannattavuutta alentavaksi KSA 2021 hankearvioinnissa (H/K-suhde v1: 0,40 ja v2: 0,45).

Valmisteilla olevassa Yliskylänlahden kaavassa arvioidaan raitiotien jatkamista kohti pohjoista vähintään yhden pysäkin verran. Pysäkkipari palvelisi erityisesti uuden pysäkin ympärille rakentuvaa uutta kaupunkirakennetta (110 000-130 000 k-m2). Tässä on merkittävä lisäyspotentiaali saavutettavuuteen suhteessa Kruunusillat-hankkeen päätettyyn laajuuteen. Yliskylänlahden pohjoinen haara on pituudeltaan vain puolet Yliskylän lenkin pituudesta. Tällöin myös investoinnit ja käyttökulut olisivat Yliskylän lenkkiä pienempiä ja Yliskylänlahdelta saataisiin kustannustehokkaammat lisämatkustajat.

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos HKL, nykyisin Kaupunkiliikenne Oy, laati vuonna 2021 varikkoselvityksen, jonka tarkennusten myötä Laajasalon varikon ja siihen liittyvän asuinrakentamisen (42 900 k-m2) toteutus siirtynee vasta myöhemmille vuosikymmenille eli 2030−2040-luvuille. Raitiotie varikolle on myös mahdollista toteuttaa Yliskylän lenkin sijasta vaihtoehtoista reittiä, Reposalmentietä, pitkin, mutta tämä edellyttää varikon raitiotiejärjestelyitä myös katualueelle.

Koska raitiotien jatkamissuunta on epävarma, varikon toteutusajankohta on siirtynyt myöhemmille vuosikymmenille, ja Yliskylän keskustan maankäyttöä on tarpeen vielä tarkastella laajemmin mm. Yliskylänlahden ja Yliskylän keskustan Y-tonttien osalta, on päätöstä raitiotien rakentamisesta järkevää lykätä myöhemmäksi. Alueen jatkosuunnittelua on tarkoituksenmukaista edistää normaalin prosessin mukaisesti.

Kaupunkiympäristön toimialan (KYMP) asemakaavoituspalvelu (ASKA) jatkaa alueen maankäytön suunnittelua, vuorovaikuttaa asemakaavat ja tuo ne päätöksentekoon. Tilavaraukset eri toiminnoille esitetään asemakaavoissa. Samanaikaisesti maankäytön suunnitteluun liittyen liikenne- ja katusuunnittelupalvelu (LIKE) arvioi yhdessä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n kanssa raitiotien jatkosuuntaa ja jatkamisen tarkoituksenmukaisuutta. Kun asia etenee, esitellään asia maankäyttösuunnitelmien yhteydessä päättäjille.

Kaavojen vahvistuessa suunnitellaan alueen kadut ja puistot. Katu- ja puistosuunnitelmat vuorovaikutetaan ja tuodaan päätöksentekoon, jolloin vahvistetaan toteutuksen sisältö ja arvioidaan toteutuksen alustava ajankohta. Raitiotien jatko suunnitellaan samanaikaisesti katujen suunnittelun kanssa tai myöhemmin. Katu- ja puistorakentaminen sekä raitiotierakentaminen toteutetaan KYMP:n toimintasuunnitelmassa vahvistettavan aikataulun mukaisesti. Yliskylän alueella katujen ja puistojen rakentamista jatketaan vaiheittain huomioiden mahdollisimman sujuva täydennysrakentaminen.

Esitys on lautakunnan esityksen mukainen.

Close

Kaupunkiympäristölautakunta 24.01.2023 § 40

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että saatu lisäselvitys merkitään tiedoksi ja että raitiotieyhteyttä Laajasalon Yliskylässä Ollinraition ja Ilomäentien kautta Reposalmentielle ei toistaiseksi toteuteta. Mikäli se myöhemmin päätetään toteuttaa, enimmäishinta ja toteutusaikataulu tuodaan erikseen päätettäväksi.

17.01.2023 Pöydälle

10.01.2023 Pöydälle

29.06.2021 Ehdotuksen mukaan

23.06.2021 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Taru Sihvonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38434

taru.sihvonen@hel.fi

Kaupunginvaltuusto 25.08.2021 § 252

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti Kruunusillat -hankkeen raitiotieosuuden (Helsingin päärautatieasemalta Laajasalon Yliskylään ja Haakoninlahdelle) vaiheistamisesta ja enimmäishinnan korottamisesta seuraavasti:

A.
Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan raitiotieyhteys Laajasalon Laajasalontieltä Hakaniemeen, jonka osalta hankkeen kokonaiskustannusarvio on 326 miljoonaa euroa joulukuun 2020 kustannustasossa.

B.
Raitiotieyhteyden Hakaniemestä Helsingin päärautatieasemalle suunnittelua ja toteutuksen valmistelua jatketaan ja osuutta koskeva kustannusarvio tuodaan erikseen päätettäväksi.

Vaiheen jatkosuunnittelun lähtökohtana on, että Kaivokadulle ei tarvita erillistä pikaraitiotien päätepysäkkiä, vaan linja kytketään tarkoituksenmukaisella tavalla jatkumaan muuhun raitiotieverkkoon.

Kaupunginvaltuusto päätti tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Käsittely

Valtuutettu Marcus Rantala ehdotti valtuutettu Mika Ebelingin kannattamana, että asia palautetaan kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi niin, että nopealla aikataululla selvitetään onko vaihtoehtoja sillalle jotka mahdollistavat toimivan joukkoliikenteen Kruunuvuorenrannalta. Vaihtoehtona voisi olla esimerkiksi yhdistelmä kehitetystä lauttaliikenteestä, sähkö- busseista ja Herttoniemen metroasemalle kulkevasta pikaraitiotiestä. Tehdään myös vertailu eri vaihtoehtojen hiilijalanjälkien osalta.

Lisäksi keskustelun kuluessa valtuutettu Mari Rantanen ehdotti valtuutettu Nuutti Hyttisen kannattamana, että asia palautetaan kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi. Kruunusillat-hankkeen kustannusylitykset ovat niin merkittäviä, että hankkeen kokonaiskustannusten selvitys on syytä saattaa loppuun ja tuoda valtuustolle tietoon ennen lisärahoituspäätösten tekemistä.

Äänestysjärjestys

Palautusehdotuksista äänestettiin erikseen.

1 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Asia palautetaan uuteen valmisteluun niin, että nopealla aikataululla selvitetään onko vaihtoehtoja sillalle jotka mahdollistavat toimivan joukkoliikenteen Kruunuvuorenrannalta. Vaihtoehtona voisi olla esimerkiksi yhdistelmä kehitetystä lauttaliikenteestä, sähkö- busseista ja Herttoniemen metroasemalle kulkevasta pikaraitiotiestä. Tehdään myös vertailu eri vaihtoehtojen hiilijalanjälkien osalta.

Jaa-äänet: 69
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Alviina Alametsä, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Oona Hagman, Juha Hakola, Timo Harakka, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Sini Korpinen, Minja Koskela, Petra Malin, Otto Meri, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Tuomas Nevanlinna, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Mia Nygård-Peltola, Maria Ohisalo, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Nina Suomalainen, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Erkki Tuomioja, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Ei-äänet: 15
Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Mika Ebeling, Nora Grotenfelt, Nuutti Hyttinen, Pia Kopra, Laura Korpinen, Teija Makkonen, Björn Månsson, Tom Packalén, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Pirkko Ruohonen-Lerner

Tyhjä: 1
Jussi Halla-aho

Kaupunginvaltuusto jatkoi asian käsittelyä.

2 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Kruunusillat-hankkeen kustannusylitykset ovat niin merkittäviä, että hankkeen kokonaiskustannusten selvitys on syytä saattaa loppuun ja tuoda valtuustolle tietoon ennen lisärahoituspäätösten tekemistä.

Jaa-äänet: 66
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Alviina Alametsä, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Juha Hakola, Timo Harakka, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Sini Korpinen, Minja Koskela, Petra Malin, Otto Meri, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Tuomas Nevanlinna, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Mia Nygård-Peltola, Maria Ohisalo, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Nina Suomalainen, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Erkki Tuomioja, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Ei-äänet: 18
Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Mika Ebeling, Nora Grotenfelt, Oona Hagman, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Nuutti Hyttinen, Mikael Jungner, Pia Kopra, Laura Korpinen, Teija Makkonen, Björn Månsson, Tom Packalén, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Pirkko Ruohonen-Lerner

Tyhjä: 1
Harry Bogomoloff

Kaupunginvaltuusto jatkoi asian käsittelyä.

Valtuutettu Laura Korpinen ehdotti valtuutettu Pirkko Ruohonen-Lernerin kannattamana, että ehdotus hylätään seuraavin perusteluin:

Kruunusilta-hankkeen kokonaiskustannukset ovat jääneet epäselviksi, enkä sen vuoksi katso järkeväksi hyväksyä lisämäärärahojen osoittamista hankkeelle tai hankkeen vaiheistamista. Laajasaloon on jo sillat, eikä uusia tarvita, ja metro-yhteys, eikä päällekkäinen raidejärjestely on tarpeen. Ei ole syytä käyttää jo rakennettua metroa vähemmän. Laajasaloon voidaan liityntäbussivuoroja lisätä, ja busseja vaihtaa vähäpäästöisemmäksi.

Keskustelun kuluessa ehdotettiin hyväksyttäväksi kolme toivomuspontta.

Valtuutettu Daniel Sazonov ehdotti valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen.

 
Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuutta rakentamisen aikana etsiä teknisiä ja toiminnallisia ratkaisuja, joilla sillan käyttöastetta voitaisiin kasvattaa esimerkiksi mahdollistamalla päästöttömille ja vähäpäästöisille ajoneuvoille sillan käyttö.

Valtuutettu Otto Meri ehdotti valtuutettu Nuutti Hyttisen kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 
Hyväksyessään Kruunusillat-hankkeen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen raitiotieosuuden osalta kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta lisätä hankkeen kannattavuutta kasvattamalla Laajasalon asumistehokkuutta raitiotien vaikutusalueella luontoarvoista huolehtien.

Valtuutettu Mirita Saxberg ehdotti valtuutettu Marcus Rantalan kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 
Hyväksyessään Kruunusillat-hankesuunnitelman hinnankorotuksen valtuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta luoda säästöjä raitioliikenteen hoitamisen kustannuksissa, kuten arvioimalla uudelleen Laajasalon hybridivarikkohankkeen perusteet ja edistämällä Kruunusillat-raitiotien liikennöinnin hoitamista muilta HKL:n varikoilta käsin.

Äänestysjärjestys

Hylkäysehdotuksesta äänestettiin ensin pohjaehdotusta vastaan. Tämän jälkeen toivomusponsien hyväksymisestä äänestettiin kustakin erikseen.

3 äänestys

Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, hylkäys EI

JAA-ehdotus: Kaupunginhallitus
EI-ehdotus: Esitän että ehdotus hylätään. Kruunusilta-hankkeen kokonaiskustannukset ovat jääneet epäselviksi, enkä sen vuoksi katso järkeväksi hyväksyä lisämäärärahojen osoittamista hankkeelle tai hankkeen vaiheistamista. Laajasaloon on jo sillat, eikä uusia tarvita, ja metro-yhteys, eikä päällekkäinen raidejärjestely on tarpeen. Ei ole syytä käyttää jo rakennettua metroa vähemmän. Laajasaloon voidaan liityntäbussivuoroja lisätä, ja busseja vaihtaa vähäpäästöisemmäksi.

Jaa-äänet: 71
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Alviina Alametsä, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Oona Hagman, Juha Hakola, Timo Harakka, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Sini Korpinen, Minja Koskela, Petra Malin, Otto Meri, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Tuomas Nevanlinna, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Mia Nygård-Peltola, Maria Ohisalo, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Nina Suomalainen, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Erkki Tuomioja, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Ei-äänet: 8
Mika Ebeling, Pia Kopra, Laura Korpinen, Teija Makkonen, Tom Packalén, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Pirkko Ruohonen-Lerner

Tyhjä: 4
Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Björn Månsson, Marcus Rantala

Poissa: 2
Harry Bogomoloff, Jussi Halla-aho

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

4 äänestys

Valtuutettu Daniel Sazonovin ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: ”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuutta rakentamisen aikana etsiä teknisiä ja toiminnallisia ratkaisuja, joilla sillan käyttöastetta voitaisiin kasvattaa esimerkiksi mahdollistamalla päästöttömille ja vähäpäästöisille ajoneuvoille sillan käyttö.”
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 37
Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Maaret Castrén, Mika Ebeling, Nora Grotenfelt, Oona Hagman, Juha Hakola, Joel Harkimo, Anniina Iskanius, Mikael Jungner, Arja Karhuvaara, Laura Korpinen, Sini Korpinen, Teija Makkonen, Otto Meri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Tom Packalén, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Wille Rydman, Sari Sarkomaa, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Nina Suomalainen, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 26
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Timo Harakka, Eveliina Heinäluoma, Titta Hiltunen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Minja Koskela, Petra Malin, Sami Muttilainen, Tuomas Nevanlinna, Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Osmo Soininvaara, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Erkki Tuomioja, Sinikka Vepsä

Tyhjä: 20
Alviina Alametsä, Outi Alanko-Kahiluoto, Fatim Diarra, Atte Harjanne, Mari Holopainen, Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, Emma Kari, Laura Kolbe, Pia Kopra, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Tuomas Rantanen, Pekka Sauri, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Poissa: 2
Harry Bogomoloff, Jussi Halla-aho

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Daniel Sazonovin ehdottamaa toivomuspontta.

5 äänestys

Valtuutettu Otto Meren ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään Kruunusillat-hankkeen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen raitiotieosuuden osalta kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta lisätä hankkeen kannattavuutta kasvattamalla Laajasalon asumistehokkuutta raitiotien vaikutusalueella luontoarvoista huolehtien.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 19
Maaret Castrén, Oona Hagman, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Nuutti Hyttinen, Mikael Jungner, Otso Kivekäs, Pia Kopra, Otto Meri, Dani Niskanen, Tom Packalén, Matias Pajula, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Pekka Sauri, Daniel Sazonov, Nina Suomalainen, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 34
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Paavo Arhinmäki, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Timo Harakka, Eveliina Heinäluoma, Titta Hiltunen, Veronika Honkasalo, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Elina Kauppila, Mai Kivelä, Laura Korpinen, Sini Korpinen, Minja Koskela, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Pia Pakarinen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Nasima Razmyar, Pirkko Ruohonen-Lerner, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Erkki Tuomioja

Tyhjä: 30
Alviina Alametsä, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Juha Hakola, Mari Holopainen, Shawn Huff, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Laura Kolbe, Teija Makkonen, Seija Muurinen, Johanna Nuorteva, Mia Nygård-Peltola, Maria Ohisalo, Jenni Pajunen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, Wille Rydman, Sari Sarkomaa, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Poissa: 2
Harry Bogomoloff, Jussi Halla-aho

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Otto Meren ehdottamaa toivomuspontta.

6 äänestys

Valtuutettu Mirita Saxbergin ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään Kruunusillat-hankesuunnitelman hinnankorotuksen valtuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta luoda säästöjä raitioliikenteen hoitamisen kustannuksissa, kuten arvioimalla uudelleen Laajasalon hybridivarikkohankkeen perusteet ja edistämällä Kruunusillat-raitiotien liikennöinnin hoitamista muilta HKL:n varikoilta käsin.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 28
Alviina Alametsä, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Mika Ebeling, Nora Grotenfelt, Oona Hagman, Mari Holopainen, Shawn Huff, Mikael Jungner, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Korpinen, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Mia Nygård-Peltola, Maria Ohisalo, Tom Packalén, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Mirita Saxberg, Anni Sinnemäki, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 8
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Pentti Arajärvi, Elisa Gebhard, Timo Harakka, Titta Hiltunen, Pilvi Torsti, Erkki Tuomioja

Tyhjä: 48
Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Juha Hakola, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Arja Karhuvaara, Elina Kauppila, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Pia Kopra, Sini Korpinen, Minja Koskela, Teija Makkonen, Petra Malin, Otto Meri, Seija Muurinen, Tuomas Nevanlinna, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Daniel Sazonov, Osmo Soininvaara, Nina Suomalainen, Ilkka Taipale, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Ozan Yanar

Poissa: 1
Jussi Halla-aho

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Mirita Saxbergin ehdottamaa toivomuspontta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Saara Kanto, hankepäällikkö, puhelin: 310 20277

saara.kanto@hel.fi

Ville Alajoki, tiimipäällikkö, puhelin: 310 39848

ville.alajoki@hel.fi

Artturi Lähdetie, Yksikön johtaja, puhelin: 310 36245

artturi.lahdetie@hel.fi

Kaupunginhallitus 16.08.2021 § 566

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää Kruunusillat -hankkeen raitiotieosuuden (Helsingin päärautatieasemalta Laajasalon Yliskylään ja Haakoninlahdelle) vaiheistamisesta ja enimmäishinnan korottamisesta seuraavasti:

A.
Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan raitiotieyhteys Laajasalon Laajasalontieltä Hakaniemeen, jonka osalta hankkeen kokonaiskustannusarvio on 326 miljoonaa euroa joulukuun 2020 kustannustasossa.

B.
Raitiotieyhteyden Hakaniemestä Helsingin päärautatieasemalle suunnittelua ja toteutuksen valmistelua jatketaan ja osuutta koskeva kustannusarvio tuodaan erikseen päätettäväksi.

Vaiheen jatkosuunnittelun lähtökohtana on, että Kaivokadulle ei tarvita erillistä pikaraitiotien päätepysäkkiä, vaan linja kytketään tarkoituksenmukaisella tavalla jatkumaan muuhun raitiotieverkkoon.

Kaupunginvaltuusto päättää tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Kaupunginhallitus palautti asian uudelleen valmisteltavaksi kohdan C osalta.

Samalla kaupunginhallitus totesi, että vastaisuudessa suurissa investoinneissa on jo hankkeiden suunnittelun alkuvaiheessa kiinnitettävä huomattavasti enemmän huomiota hankkeeseen liittyviin muihin investointitarpeisiin sekä kaupunkitaloudelliseen kannattavuuteen. Mahdollinen siirtyminen suurten hankkeiden kaksivaiheiseen päätöksentekoon olisi omiaan auttamaan kokonaisuuksien hallintaa.

Käsittely

Palautusehdotus:
Paavo Arhinmäki: Kaupunginhallitus palauttaa kohdan C uudelleenvalmisteltavaksi siten, että esitystä täydennetään selvityksillä Yliskylän lenkin toteuttamisen tarkemmista kustannuksista ja arvion tarkoituksenmukaisuudesta toteuttaa se muun hankkeen rakentamisen yhteydessä. Esityksen pitää sisältää myös arvio siitä, minkä verran Yliskylän yhteyden rakentaminen maksaisi, jos se tehdään myöhemmin erillisenä hankkeena.

Kannattaja: Daniel Sazonov

Asian käsittelyn keskeyttäminen käsiteltiin ennen keskustelun jatkamista.

Kaupunginhallitus palautti yksimielisesti asian uudelleen valmisteltavaksi kohdan C osalta.

Palautusehdotus:
Marcus Rantala: Asia palautetaan uuteen valmisteluun niin, että nopealla aikataululla selvitetään onko vaihtoehtoja sillalle jotka mahdollistavat toimivan joukkoliikenteen Kruunuvuorenrannalta. Vaihtoehtona voisi olla esimerkiksi yhdistelmä kehitetystä lauttaliikenteestä, sähköbusseista ja Herttoniemen metroasemalle kulkevasta pikaraitiotiestä. Tehdään myös vertailu eri vaihtoehtojen hiilijalanjälkien osalta.

Marcus Rantalan palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Daniel Sazonovin 1. vastaehdotus:
Päätösehdotuksen kohtaan A lisätään:

”Rakentamisen aikana selvitetään, minkälaisilla teknisillä ja toiminnallisilla ratkaisuilla sillan käyttöastetta voitaisiin kasvattaa esimerkiksi mahdollistamalla päästöttömille ajoneuvoille sillan käyttö.”

Kannattaja: Marcus Rantala

Daniel Sazonovin 2. vastaehdotus:
Päätösehdotuksen kohtaan B lisätään:

”Vaiheen jatkosuunnittelun lähtökohtana on, että Kaivokadulle ei tarvita erillistä pikaraitiotien päätepysäkkiä, vaan linja kytketään tarkoituksenmukaisella tavalla jatkumaan muuhun raitiotieverkkoon.”

Kannattaja: Reetta Vanhanen

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Daniel Sazonovin 2. vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Daniel Sazonovin 3. vastaehdotus:
Lisätään päätösehdotukseen:

”Samalla kaupunginhallitus toteaa, että vastaisuudessa suurissa investoinneissa on jo hankkeiden suunnittelun alkuvaiheessa kiinnitettävä huomattavasti enemmän huomiota hankkeeseen liittyviin muihin investointitarpeisiin sekä kaupunkitaloudelliseen kannattavuuteen. Mahdollinen siirtyminen suurten hankkeiden kaksivaiheiseen päätöksentekoon olisi omiaan auttamaan kokonaisuuksien hallintaa.”

Kannattaja: Reetta Vanhanen

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Daniel Sazonovin 3. vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Daniel Sazonovin 1. vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 9
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Jussi Halla-aho, Minja Koskela, Johanna Nuorteva, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen

Ei-äänet: 5
Anniina Iskanius, Marcus Rantala, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Maarit Vierunen

Tyhjä: 1
Juhana Vartiainen

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 9 - 5 (1 tyhjä).

09.08.2021 Pöydälle

23.06.2021 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Saara Kanto, hankepäällikkö, puhelin: 310 20277

saara.kanto@hel.fi

Ville Alajoki, tiimipäällikkö, puhelin: 310 39848

ville.alajoki@hel.fi

Artturi Lähdetie, Yksikön johtaja, puhelin: 310 36245

artturi.lahdetie@hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 01.07.2021 § 109

Päätös

Johtokunta esitti osaltaan kaupunginhallitukselle Kruunusillat raitiotiehankkeen (Helsingin päärautatieasemalta Laajasalon Yliskylän keskustaan ja Haakoninlahdelle) raitiotieosuuden enimmäishinnan korottamista ja vaiheistamista seuraavasti:

A.
Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan raitiotieyhteys Laajasalon Laajasalontieltä Hakaniemeen, jonka osalta hankkeen kokonaiskustannusarvio on 326 miljoonaa euroa (MAKU-indeksi 103,1 joulukuu 2020, kun 2015=100).

B.
Raitiotieyhteyden Hakaniemi-Helsingin keskusta suunnittelua ja toteutuksen valmistelua jatketaan ja osuutta koskeva kustannusarvio tuodaan erikseen päätettäväksi.

C.
Raitiotieyhteyttä Laajasalon Ollinraition ja Ilomäentien kautta Reposalmentielle ei toistaiseksi toteuteta. Mikäli se myöhemmin päätetään toteuttaa, enimmäishinta ja toteutusaikataulu tuodaan erikseen päätettäväksi.

Johtokunta tarkisti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

23.06.2021 Pöydälle

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie
Lisätiedot

Ville Alajoki, tiimipäällikkö, puhelin: 310 39848

ville.alajoki@hel.fi

Niko Setälä, projektipäällikkö, puhelin: 310 37031

niko.setala@hel.fi

Artturi Lähdetie, yksikön johtaja, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie@hel.fi

Jari Kivi, projektipäällikkö, puhelin: 310 20258

jari.kivi@hel.fi
Close

This decision was published on 31.03.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi