Palkkaedut koulutuksen ajalta, varhaiskasvatuksen opettajaksi pätevöityminen, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2021-006920
More recent handlings
§ 36

Palkkaetujen myöntäminen koulutuksen ajalta varhaiskasvatuksen opettajaksi pätevöitymistä varten kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla /1000+ hanke

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti, että kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla päiväkodeissa työskenteleville henkilöille, joilla ei ole varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuutta ja jotka opiskelevat monimuotokoulutuksena varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuteen tähtääviä kasvatustieteen kandidaatin opintoja (180 op) osana valtakunnallista 1000+ -hanketta vuosina 2021 ja 2022 käynnistyvissä koulutuksissa, voidaan maksaa lähiopiskelua sekä kenttäpäiväkotiharjoittelua varten myönnetyn työvapaan ajalta täydet palkkaedut enintään 74 päivän ajalta toimialan talousarvion puitteissa seuraavin edellytyksin:

Henkilön tulee sitoutua maksamaan kaupungille takaisin saamansa työvapaa-ajan palkkaedut, jos hän ei kelpoisuuden suorittamisen jälkeen omasta syystään työskentele varhaiskasvatuksen opettajan tehtävässä tai jos hän omasta syystään eroaa tai erotetaan kaupungin palveluksesta takaisinmaksuehdon ollessa voimassa.

Takaisinmaksuehto on voimassa koulutuksen aikana ja kaksi vuotta siitä, kun henkilö on suorittanut kelpoisuuden.

Päätöksen perustelut

Vuonna 2021 käynnistyy valtakunnallisena koulutusyhteistyönä (1000+ -hanke) monimuotokoulutus varhaiskasvatuksen opettajaksi (kasvatustieteen kandidaatti 180op). Koulutus käynnistyy seitsemässä yliopistossa. Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen ammatillisissa tehtävissä toimiville, joilla on työkokemusta ja vähintään 25 opintopisteen laajuiset opinnot kasvatustieteestä. Koulutus tuottaa kelpoisuuden varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Koulutuksen kesto on noin kaksi ja puoli vuotta.

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy lähiopetusta, verkko-opetusta ja varhaiskasvatuksessa suoritettavia työelämälähtöisiä tehtäviä. Lisäksi koulutukseen sisältyvät ohjatut opetusharjoittelut.

Edellä kuvattu koulutuksen tuki kohdistetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla päiväkodeissa työskenteleville, joilla ei ole varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuutta ja jotka opiskelevat syksyllä 2021 ja syksyllä 2022 alkavissa monimuotokoulutuksissa, jotka toteutetaan osana valtakunnallista 1000+ -ohjelmaa.

This decision was published on 07.06.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Marianne Leskinen, neuvottelupäällikkö, puhelin: 09 310 34180

marianne.leskinen@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja