Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 5, talotekniikan tuntiopettaja, työavain KASKO-03-122-21

HEL 2021-006988
More recent handlings
§ 2

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto kampus 5, tuntiopettajan määräaikainen virkasuhde, työavain KASKO-03-122-21

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-2

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti valita määräaikaisen tuntiopettajan virkasuhteiseen tehtävään ajalle 1.8.2021–31.12.2021 **********

Päätöksen perustelut

Talotekniikan perustutkinnossa on ollut yksi määräaikaisen putkiasennuksen tuntiopettajan paikka julkisesti haettavana ajalla 10.5.2021– 8.5.2021 kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella KASKO-03-122-21.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan delegointipäätöksen (4.5.2019, § 40) mukaan opettajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteiseen tehtävään päättää lähiesimies eli Stadin ammatti- ja aikuisopistossa Kampuksella 5 lähiesimiehenä toimiva koulutuspäällikkö.

Virkasuhteista tehtävää täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valitun tehtävänä olisivat olleet Talotekniikan perustutkintoon kuuluvat opetustehtävät ja muut esimiehen määräämät talotekniikan opetustoimintaan liittyvät tehtävät ja sijoituspaikkana on Kampus 5 osoitteessa Sturenkatu 18.

Tehtävää haki hakuajan kuluessa 2 henkilöä, joista kumpikaan ei täyttänyt opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaisen kelpoisuusvaatimusta.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa ilmoitettiin luettavan eduksi tietotekniset taidot ja aiemman kokemuksen opetusalasta sekä mahdollisuuden opettaa myös muita talotekniikan osaamisaloja.

********** Haastattelut pidettiin poikkeustilanteen vuoksi etänä 4.6.2021 ja haastattelijana toimivat vastaava koulutuspäällikkö sekä yksi tiimimestarina toimiva talotekniikan opettaja.

**********

**********

********** on haastattelussa ilmenneiden seikkojen, kuten työkokemuksen, koulutuksen sekä kokonaisarvioinnin perusteella hakijoista parhaimmat edellytykset määräaikaisen virkasuhteisen tehtävän menestykselliseen hoitamiseen.

Päätös annetaan tiedoksi tehtävään valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 08.06.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Asko Haapamäki, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 84876

asko.haapamaki@hel.fi

Decisionmaker

Asko Haapamäki
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-2

Attachments

1. hakijalistaus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.