Yhteistyösopimus, Lasten keskusta -tapahtuma, Luovi Productions Oy

HEL 2021-007028
More recent handlings
§ 36

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ja Luovi Production Oy:n välinen yhteistyösopimus

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti hyväksyä ja allekirjoittaa liitteenä olevan Luovi Productions Oy/Helsinki Design Week (jäljempänä "HDW") ja Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan (jäljempänä "Kuva") kanssa solmittavan yhteistyösopimuksen, jossa on määritelty Lasten keskusta -tapahtuma ja vastuut sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle kohdistuvat kustannukset.

Yhteistyön arvonlisäveroton kokonaisarvo on 50 000 euroa (+ alv 24 %). Yhteistyön kustannukset maksetaan talousarvion kohdalta 40 10 01, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2021 määrärahasta projektinumerolta 291000000305.

Edelleen toimialajohtaja totesi, että hankinta toteutetaan suorahankintana, koska yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan, eikä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta (hankintalaki 40 § 2 mom. 2 kohta). Hankinta tehdään suorahankintana, koska Luovi Production Oy omistaa Helsingissä järjestettävän Helsinki Design Week -tapahtuman brändi- ja järjestämisoikeuden.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkistrategian 2017–2021 mukaisesti Helsinki on elävä, kiehtova, monipuolinen sekä kansainvälisesti vetovoimainen kulttuuri-, urheilu- ja tapahtumakaupunki.

Tapahtuma-ala ja tapahtumallisuus kaupungissa on kärsinyt voimakkaasti korona-ajasta. Yhteistyö on osa Helsingin kaupungin päätöstä tiivistää yhteistyötä tapahtuma-alan kanssa muun muassa taiteen ja kulttuurin sisältö- ja palvelunostoilla ja tapahtumien terveysturvallisuuden toteutumista kesällä 2021 osana koronapalautumista.

Sopimusta koskevan tapahtuman tarkoituksena on tutkia Helsingin keskustan julkisen tilan ja kulttuuritarjonnan kehittämistä lapsille ja lapsiperheille tukien Helsingin lastenkulttuurin kehittymistä ja keskustan elävöittämistä.

Tapahtuma on osa Helsinki Design Week -tapahtuman Lasten designviikon kokonaisuutta. Lasten keskusta -tapahtuman taustalla on Keskuskadun välittömässä läheisyydessä olevien kulttuuri- ja muiden toimijoiden kiinnostus alueen elävöittämiseen lastenkirjallisuudesta ja kuvituksesta nousevien ilmiöiden ja arvojen pohjalta.

Kaupungin näkökulmasta Lasten keskusta -tapahtuma lisää Helsingin lastenkulttuurin saavutettavuutta ja vaikuttavuutta sekä tukee Helsingin kaupungin strategiaa, jossa helsinkiläisille rakennetaan mm. muotoilun avulla hyvän kaupungin käyttökokemusta. Lisäksi Helsinki vahvistaa kansainvälistä profiiliaan muotoilun suurkaupunkina.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 17.12.2019, § 202 siirtää hankintojen toimivaltaansa viranhaltijoille Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 2. momentin 3. kohdan perusteella siten, että toimialajohtaja voi päättää hankinnoista kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla 300 000,00 euroon saakka.

This decision was published on 14.06.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Mari Männistö, kulttuurijohtaja, puhelin: 09 310 26157

mari.mannisto@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Attachments

1. Yhteistyösopimus - Lasten keskusta_9.6.2021

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.