Vuokraus, vuokrasopimuksen muutos, tontti 49274/11, Laajasalo, As Oy Helsingin Silhuetti

HEL 2021-007078
More recent handlings
§ 105

Yhteispihatontin (AH, 7 307 m²) maanalaisen määräalan pitkäaikaisen vuokrasopimuksen vähäinen muuttaminen (Laajasalo, tontti 49274/11)

Tiimipäällikkö

Päätös

Kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö- ja kaupunkirakenteen asuntotonttitiimin päällikkö päätti muuttaa 20.6.2019 (177 §) Asunto Oy Helsingin Silhuetille (y-tunnus 2943015-1) vuokrattujen noin 899 m²:n ja 65,1 m²:n suuruisten maanalaisten määräalojen Helsingin kaupungin 49. kaupunginosan (Laajasalo) korttelin 49274 tontista 11 (kiinteistötunnus 91-49-274-11, pinta-ala noin 7 307 m², osoite Turumankatu 4) vuokrasopimusta (vuokraustunnus A4149-47, sopimusnumero 25125) seuraavasti:

 1. Vuokra-alue on entisten noin 899 m²:n ja 65,1 m²:n suuruisten maanalaisten määräalojen tontista 49274/11 sijaan liitteen 1 mukainen noin 996,5 m²:n suuruinen maanalainen määräala tontista 49274/11.
 2. Virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana uutena perusvuosivuokrana on 49,83 euroa/vuosi entisen 48,00 euroa/vuosi sijasta. Kalenterivuodelta perittävä uusi vuosivuokra on 999,59 euroa/vuosi entisen 947,52 euroa/vuosi sijasta, jolloin vuokra-ajalta 1.7.2021 - 31.12.2021 perittävä vuokra on 499,80 euroa.
 3. Muutoin noudatetaan entisiä ehtoja (asuntotonttitiimin päällikön päätös 20.6.2019, 177 §).

Asuntotonttitiimin päällikkö päätti oikeuttaa sopimukset ja toiminnanohjaus -tiimin päällikön tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoittamaan Helsingin kaupungin puolesta edellä mainitun sopimusmuutoksen ja tarvittaessa tekemään siihen vähäisiä korjauksia ja tarkennuksia.

Lisäksi asuntotonttitiimin päällikkö totesi, ettei kaupunki vastaa vuokralaiselle aiheutuvista kustannuksista ja mahdollisista vahingoista, kuten suunnittelu- ja muista kuluista, joita vuokralaiselle saattaa aiheutua esimerkiksi siitä, että tämä päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai sen lainvoimaistuminen viivästyy.

(A4149-47)

Päätöksen perustelut

Asuntotonttitiimin päällikkö päätti 20.6.2019 (177 §) vuokrata Asunto Oy Helsingin Silhuetille noin 899 m²:n ja 65,1 m²:n suuruiset maanalaiset määräalat yhteispihatontista (AH) 49274/11 pysäköintiä (pysäköintilaitosta) varten. Pysäköintilaitoksen suunnittelun edetessä pysäköintilaitoksen pinta-alaan on tullut tarkennuksia. Pysäköintilaitosta varten tarvittava maanalainen määräala on tarkennettujen suunnitelmien mukaan noin 996,5 m² maanvuokrasopimuksessa mainittujen 899 m²:n ja 65,1 m²:n (yhteensä 964 m²) sijaan. Maanvuokrasopimusta muutetaan vastaamaan todellista tilannetta. Pinta-alamuutos vaikuttaa myös maanvuokraa, koska vuokraa peritään pinta-alan perusteella. Vuokraa tarkistetaan vastaamaan muuttunutta tilannetta. Uusi perusvuosivuokra on 49,83 euroa entisen 48,00 euroa sijaan. Kalenterivuodelta (1.1.-31.12.) perittävä vuokra on siten 999,59 euroa, jolloin perittävä vuokra ajalta 1.7.2021 - 31.12.2021 (6 kk) on 499,80 euroa.

Toimivalta

Kaupunkiympäristölautakunta päätti 15.5.2018 (247 §) siirtää hallintosäännön 16 luvun 1 §:n 2 momentin 1 - 9 kohtien mukaista toimivaltaa päättää toimielinten päättämien sopimusten ehtojen vähäisistä muutoksista ja lisäyksistä mm. kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö- ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden asuntotontit-tiimin päällikölle.

Asuntotonttitiimin päällikkö on siten toimivaltainen päättämään asiasta.

This decision was published on 18.06.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Jessina Haapamäki, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 15267

jessina.haapamaki@hel.fi

Decisionmaker

Miia Pasuri
tiimipäällikkö