Vuokraus, lisätila, tilaelementtirakennus, Sinivuokonpolku 9, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2021-007266
More recent handlings
§ 36

Vuokraus, lisätila, tilaelementtirakennus, Sinivuokonpolku 9, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatukselle ja esiopetukselle osoitteessa Sinivuokonpolku 9 sijaitsevasta tilaelementtirakennuksesta (paviljongista) päiväkodin lisätilaksi huoneistoalaltaan 261m² suuruisen tilan (1/4 osa paviljongista) siten, että arvonlisäveroton kokonaisvuokra on 6337 euroa/kk eli 24,28 euroa/m²/kk, josta tilavuokra on 20,88 euroa/m²/kk, ylläpitovuokra 2,90 euroa/m²/kk ja hallintokulu 0,50 euroa/m²/kk.

Vuokrasopimus on määräaikainen alkaen 1.8.2021 ja päättyen 31.12.2021.

Vuokrauksessa noudatetaan kaupunkiympäristön ja tilatoimittajan välistä vastuunjakotaulukkoa.

Samalla yksikön päällikkö päätti, että tilaelementtirakennuksesta (paviljongista) Sinivuokonpolku 9 voimassa oleva vuokrasopimus 211026637 muutetaan niin, että huoneisto pinta-ala on 783 m2, sopimusmuutos astuu voimaan 1.8.2021. Arvonlisäveroton pääomavuokra on 16,18/m2/kk ja ylläpitovuokra 6,47/m2/kk.

Vuokraan lisätään kaupunkiympäristön toimialan perimä hallintokulu 0,50 euroa/m2/kk.

Muilta osin vuokrasopimus 211026637 säilyy entisellään.

Päätöksen perustelut

Varhaiskasvatus ja esiopetus alueella palveluun hakevien lasten määrä Vartiokylässä on suurempi kuin alueella käytössä olevat paikat. Suunnitelmissa on ottaa käyttöön paikkoja noin 30 lapselle elokuun alusta 2021 päiväkoti Lakan ja Botbyn väistötilakäytössä olevasta paviljonkipäiväkodista osoitteessa Sinivuokonpolku 9. Paviljongista vapautuu noin 30 paikkaa daghemmet Botbyn siirtyessä pois heinäkuussa paviljonkipäiväkodista uusiin tiloihinsa osoitteeseen Kukkaniityntie 19.

Kokonaisuudessa väliaikaisessa paviljonkipäiväkodissa on paikkoja noin 130 lapselle. Vuoden 2022 alusta paviljonkipäiväkodista toiminta siirtyy uuteen samalle tontille valmistuvaan päiväkotiin. Tulevaan uuteen päiväkotiin siirtyy myös päiväkoti Vaapukan toiminta.

Lisätilasta on tehty kasvatuksen ja koulutuksen päätös, löytyy diaarinumerolla HEL 2021-006264 T 05 01 00.

This decision was published on 16.06.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Harriet Andersson, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32429

harriet.andersson@hel.fi

Decisionmaker

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö