Avustuksen myöntäminen, Avoin ovi palvelut -jatkohanke

HEL 2021-007275
More recent handlings
§ 64

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2021 jatkohankkeelle Avoin ovi palveluille

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 500 4 voidaan myöntää kaupunginkanslian viestintäosaston osallisuus ja neuvonta -yksikölle 36 846 euroa vuodelle 2021 jatkohankkeen ”Avoin ovi palveluihin – Ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittämishanke” (projektinumero 1095121) kustannusten maksamiseksi. Myönnetylle määrärahalle saadaan tukea arviolta 85 973 euroa.

Samalla strategiajohtaja päätti valtuuttaa kaupunginkanslian viestintäosaston osallisuus ja neuvonta –yksikön toimimaan kaupungin edustajana kyseisessä hankkeessa ja allekirjoittamaan hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat asiakirjat.

Päätöksen perustelut

Avoin ovi palveluihin –jatkohankkeessa implementoidaan nykyhankkeessa luotu kaupunkiyhteinen vieraskielisten neuvonta- ja ohjauspalveluiden malli, jolla parannetaan palveluiden saavutettavuutta, lisätään palvelujärjestelmän läpinäkyvyyttä sekä tehostetaan maahanmuuttaja-asiakkaiden työhön ja koulutukseen ohjautumista. Nykyhankkeessa on kartoitettu kaupungin vieraskielisille suunnatut neuvonta- ja ohjauspalvelut sekä niiden kehittäminen.

Rahoitusjohtaja on päätöksellään 25.3.2021 § 16 hyväksynyt kaupungin osallistumisen Työ- ja elinkeinoministeriön erityisavustuksen valtakunnalliseen hankehakuun kunnille ja kuntayhtymille maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden käynnistämiseen ja kehittämiseen jatkohankkeella Avoin ovi palveluihin –ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittämishanke. Hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Työ- ja elinkeinoministeriöltä 27.5.2021.

Jatkohankkeessa Helsinki koordinoi valtakunnallisen koulutuskokonaisuuden kehittämistä sekä osallistuu koulutuskokonaisuuden kehittämiseen ja sisällöntuottamiseen. Jatkohankkeessa korostuu Helsingin yhtenäisen ohjaus- ja neuvontapalvelun asiointikokonaisuuden luominen kotoutumisen ja työllisyyden parantamiseksi. Jatkohankkeessa Neuvotaan-verkostossa julkisen hallinnon ja järjestöjen roolia selkeytetään ohjaus –ja neuvontatyössä.

Hankkeen toteutuksesta vastaa Helsingin kaupungin kaupunginkanslian viestintäosaston osallisuus- ja neuvontayksikkö. Yhteistyökumppaneita ovat valtiollisista palveluista TE-palvelut, Kansaneläkelaitos sekä kolmannen sektorin toimijoista African Care ry, Föreningen Luckan rf, Monik ry, Suomen Pakolaisapu ry, Suomen venäjänkielinen keskusjärjestö ja Vantaan venäläinen klubi ry. Lisäksi yhteistyökumppanina on ruotsinkielisen kotoutumisen osalta Arcadan ja Prakticumin Karriärcenter Arabia. Hankkeen kokonaisbudjetti on 368 457 euroa, josta työ- ja elinkeinoministeriö rahoittaa 257 920 euroa, jolloin kaupungin omarahoitusosuudeksi jää 110 537 euroa. Vuoden 2021 osalta hankkeen kulut ovat 122 819 euroa, ja niille saadaan tukea Työ- ja elinkeinoministeriöltä 85 973 euroa. Näin ollen hankkeen omarahoitusosuudeksi jää 36 846 euroa, johon varaudutaan keskitetyn hankemäärärahan talousarviokohdassa 1 50 04. Hankkeelle on avattu Laske-järjestelmään projektinumero 1095121 ja sille sovitut alaprojektirakenneosat, jotka on annettu tiedoksi hankkeen toteuttajille. Hankkeen kaikki menot ja niitä vastaavat tuet tulee kirjata avatuille projektirakenneosille. Hankkeen toteuttamisessa tulee noudattaa Helsingin kaupungin ja rahoittajan antamia sääntöjä ja ohjeita.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 62 § 11.3.2021 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

Strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen rahoittajalta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

This decision was published on 17.06.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Mari Kontio, erityissuunnittelija, puhelin: 0401418455

mari.kontio@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Sanna Savonius

Attachments

1. Avoin ovi palveluihin -hankesuunnitelma
2. Erityisavustuspäätös

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.