Vuokraus, maa-alueen vuokraoikeuden siirto, Myllypuron liikuntapuisto, Myllyhalli Oy, Fumax Oy

HEL 2021-007294
More recent handlings
§ 28

Myllyhalli Oy:n Myllypuron liikuntapuiston yhteydessä sijaitsevan maanvuokrasopimuksen siirtäminen Fumax Oy:lle

Liikuntajohtaja

Päätös

Vs. liikuntajohtaja päättää hyväksyä liikuntalautakunnan 10.12.2015, § 190 päätöksen mukaisesti Myllyhalli Oy:lle Helsingin kaupungin 45. kaupunginosassa (Vartiokylä) sijaitsevalta Myllypuron liikuntapuiston alueelta vuokratun 8 328 neliömetrin suuruisen maa-alueen vuokrauksen siirtämisen hakemuksen ja käytyjen neuvottelujen pohjalta Myllyhalli Oy:n nimistä Fumax Oy:n nimiin. Maanvuokrasopimus on solmittu ajalle 1.9.2016 - 31.8.2026.

Vuokrattu maa-alue on osa kiinteistöjä 91-45-9904-1 ja 91-433-2-1118. Vuokra-alue on vuokrattu liikuntatoimintaa varten ja alueelle on sijoitettu ylipainehalli, joka on pystytettynä vuosittain 15.10 - 15.4.

Vuokrasopimus kirjataan Fumax Oy:n nimiin 1.6.2021 alkaen. Vuokrasopimus siirtyy vuokrasopimuksen 2015-1388 sisältämin ehdoin.

Vuokrasopimukseen liitetään jatkolehti, jossa todetaan vuokrasopimuksen siirtyneen Fumax Oy:n nimiin.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Päätöksen perustelut

Liikuntalautakunta on vuokrannut 10.12.2015, § 190 Myllyhalli Oy:lle Helsingin kaupungin 48. kaupunginosassa (Vartiokylä) sijaitsevalta Myllypuron liikuntapuiston alueelta 8 283 neliömetrin suuruisen maa-alueen liikuntatoimintaa varten. Vuokratulle alueelle on sijoitettu 5 130 neliömetrin suuruinen kenttäalue. Kenttäalueelle on vuosittain oikeus sijoittaa ylipainehalli ajalle 15.10 - 15.4. Vuokratusta alueesta 3 198 neliömetriä on ylläpitoaluetta, jonka ylläpidosta vastaa vuokralainen. Vuokra on peritty vuosittain kenttäalueen koon mukaan.

Vuokrasopimuksen siirrosta on sovittu Myllyhalli Oy:n ja Fumax Oy:n lähettämän hakemuksen ja käytyjen neuvottelujen pohjalta.
Myllyhalli Oy:n ja Fumax Oy:n välisessä hallitoiminnan liiketoimintakaupassa siirtyy vuokraoikeus Kiinteistötunnuksille 91-433-2-1118 ja 91-45-9904-1 sekä kiinteistöllä oleva myyjän irtaimisto (ylipainehalli tarpeineen).

Vuokrasopimus siirtyy uudelle vuokralaiselle Fumax Oy:lle vuokrasopimuksen 2015-1388 sisältämin ehdoin 1.6.2021 ja sopimus on voimassa 31.8.2026 saakka. Vuokrasopimukseen liitetään jatkolehti, jossa todetaan vuokrasopimuksen siirtyneen Fumax Oy:n nimiin. Vuokraukseen sisältyy 5 000 euron vuokravakuus, joka uuden vuokralaisen tulee toimittaa ennen sopimuksen jatkolehden allekirjoittamista.

Vuokranmäärittely vuoden 2021 tasossa:

Ylipainehalli:
5 130 m² x 8,50 €/m² x 5% x 19,74 (ind.) x 6/12 kk = 21 519,07 €
Kenttäalue:
5 130 m² x 1,00 €/m² x 5% x 19,74 (ind.) x 6/12 kk = 2 531,65 €

Ylipainehallin osalta vuokrasta peritään 50 %.

Perittävä vuosivuokra on 13 291,18 euroa.

Toimivalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on siirtänyt 20.6.2017, 5 § toimivaltaansa viranhaltijoille Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 § 3:n momentin perusteella siten, että liikuntajohtajalla on oikeus antaa vuokralle kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hallinnassa olevia tiloja enintään kuudeksi (6) vuodeksi kerrallaan.

This decision was published on 06.07.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Risto Hietanoro, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87827

risto.hietanoro@hel.fi

Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 87902

arja.eloranta@hel.fi

Attachments

1. Hakemus_Maa-alueen vuokrauksen siirto
2. Myllyhalli Oy_ ylim. yhtiökokouksen ptk 12.5.2021
3. Vuokrasopimus_Myllyhalli Oy, Myllypuron liikuntapuisto, 1.9.2016 - 31.8.2026
4. Jatkolehti 1_Vuokrasopimuksen siirto_Myllyhalli Oyltä Fumax Oylle_Myllypuron liikuntapuisto_
5. Vuokra-alueen kartta

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.