Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, pysäköinninvalvonta ja pysäköintipalvelu, pysäköinnintarkastaja (6 kpl), työavain KYMP-03-38-21

HEL 2021-007403
More recent handlings
§ 13

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat –palvelukokonaisuudenpysäköinninvalvonta ja pysäköintipalvelun pysäköinnintarkastajan viran (60622) täyttäminen

Kunnallinen pysäköinninvalvoja

Päätös

Kunnallinen pysäköinninvalvoja valitsi pysäköinninvalvonta ja pysäköintipalvelun valvontayksikkö 1 pysäköinnintarkastajan virkaan (60622) ********** 1.9.2021 alkaen 2 178,58 euron tehtäväkohtaisella kuukausipalkalla.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virkaan kuuluu kuuden kuukauden (6 kk) koeaika.

Päätöksen perustelut

Virka tuli avoimeksi kun pysäköinnintarkastaja irtisanoutui virasta 28.2.2021 lukien.

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2019 § 26, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Viran täyttömenettely

Virka oli julkisesti haettavana 12.-25.5.2021. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, Duunitorilla ja TE-palveluissa.

Pysäköinnintarkastajan tehtävänä on pysäköintisääntöjen noudattamisen valvonta edistäen näin liikenteen turvallisuutta. Lisäksi tehtävään kuuluu asiakkaiden neuvonta ja opastaminen pysäköintiin liittyvissä asioissa.

Viran kelpoisuusehtona on toisen asteen tutkinto sekä pysäköinnintarkastajan tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellinen liikennettä ja joutokäyntiä koskevien sääntöjen tuntemus (ajokortti).

Hakuilmoituksen mukaan hakijalta toivotaan kokemusta haastavistakin asiakaspalvelutilanteista ja erinomaisia vuorovaikutustaitoja. Tehtävän hoitaminen edellyttää hyvää fyysistä kuntoa, sillä valvontatehtäviä suoritetaan kävellen. Työtä tehdään vuoroissa, joten hakijalla tulee olla mahdollisuus työskennellä myös iltaisin ja viikonloppuisin. Eduksi katsotaan Helsingin paikallistuntemus ja hyvä kielitaito.

Virkaa täytettäessä tulee varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Pysäköinnintarkastajan virkaan haki hakuajan kuluessa 65 henkilöä, joista neljä hakijaa ei täyttänyt kelpoisuusehtoa. Liitteenä on hakemusten perusteella laadittu yhteenveto hakijoista. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessa antamiin tietoihin.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin ********** Heitä haastatteli 3.-14.6.2021 johtava pysäköinnintarkastaja Jonathan Lagerquist. Hänen lisäksi kunnallinen pysäköinninvalvoja Kaija Kossila osallistui ********** haastatteluihin 4.6.2021 ja ********** haastatteluun 14.6.2021.

Johtava pysäköinnintarkastaja Harri Räisänen osallistui ********** haastatteluun 3.6.2021 sekä ********** 7.-11.6.2021. ********** perui hakemuksensa ennen haastattelua ja ********** ei osallistunut haastatteluun.

Haastatteluissa erityistä huomiota kiinnitettiin pysäyttämistä ja pysäköintiä sekä joutokäyntiä koskevien sääntöjen tuntemiseen, kokemukseen asiakaspalvelusta haastavissakin tilanteissa, Helsingin paikallistuntemukseen sekä vuorovaikutus- ja kielitaitoon.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Haastattelujen jälkeen henkilöarviointiin kutsuttiin ********** Henkilöarvioinnit suoritti Psycon Oy 14.-24.6.2021. ********** eivät osallistuneet arviointiin.

Perustelut valintaesitykselle

Lopullinen vertailu suoritettiin kärkihakijoiden ********** kesken.

Pysäköinninvalvonnasta annetun lain 12 §:n mukaan tarkastajalla tulee olla tehtävien hoitamiseen tarpeellinen liikennettä ja joutokäyntiä koskevien sääntöjen tuntemus. Pysäköinnintarkastajan tehtävässä korostuu pysäköintisääntöjen noudattamisen valvontatehtävät sekä hyvät vuorovaikutustaidot asiakkaiden opastukseen ja neuvontaan liittyvissä asioissa.

Viran kelpoisuusehtona on toisen asteen tutkinto sekä pysäköinnintarkastajan tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellinen liikennettä ja joutokäyntiä koskevien sääntöjen tuntemus (ajokortti).

Virkaan valittavalta toivotaan kokemusta haastavistakin asiakaspalvelutilanteista ja erinomaisia vuorovaikutustaitoja. Eduksi katsotaan Helsingin paikallistuntemus ja hyvä kielitaito.

Haastatteluissa erityistä huomiota kiinnitettiin pysäyttämistä ja pysäköintiä sekä joutokäyntiä koskevien sääntöjen tuntemiseen, kokemukseen asiakaspalvelusta haastavissakin tilanteissa ja vuorovaikutustaitoihin.

Kaikilla arviointiin kutsutuilla oli ajokortti, jolla osoitetaan vähimmäisvaatimukset liikennettä ja joutokäyntiä koskevien sääntöjen tuntemisesta viran kelpoisuusehtojen mukaisesti. Samoin kaikilla arviointiin kutsutuilla oli vaadittu toisen asteen koulutus.

**********

**********

**********

**********

**********

Kunnallinen pysäköinninvalvoja katsoo hakijoiden hakemusasiakirjoihin, haastatteluihin ja henkilöarviointiin perustuvan kokonaisarvioinnin perusteella, että ********** on pysäköinnintarkastajan virkaan parhaiten soveltuva.

Hänen valintaa puoltaa kokonaisarvioinnissa vahvuuksina huomioidut ansiot.

This decision was published on 20.07.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Kaija Kossila, kunnallinen pysäköinninvalvoja, puhelin: 09 310 38505

kaija.kossila@hel.fi

Decisionmaker

Kaija Kossila
kunnallinen pysäköinninvalvoja

Attachments

1. Hakijayhteenveto KYMP-03-38-21, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.