Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS-kuntayhtymän valtuuston asettaminen vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2021-007408
More recent handlings
Case 5. / 568 §

V 25.8.2021, Jäsenten valitseminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto valitsee vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi viisi jäsentä ja viisi henkilökohtaista varajäsentä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon seuraavasti:

Jäsenet
Varajäsenet
Matti Parpala
Nea Nättinen
Jenni Pajunen
Sami Heistaro
Tuula Mohamud
Petri Parrukoski
Hanna Varis
Timo Kalema
 
 
 
 

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Daniel Sazonovin ehdotuksesta esittää Matti Parpalaa jäseneksi ja Nea Nättistä hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi sekä Jenni Pajusta jäseneksi ja Sami Heistaroa hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri toteaa (16.6.2021) liitteenä olevassa kirjeessään mm., että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien valtuustot valitsevat perussopimuksen mukaan valtuustoon 2-5 jäsentä sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi (sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustointa koskevan uudistuksen voimaantullessa tämä muuttuu). Valtuuston jäsenten lukumäärä määräytyy jäsenkuntien peruspääomaosuuksien mukaisessa suhteessa. Kunta, jonka peruspääomaosuus on alle 8 % peruspääomasta, on oikeutettu valitsemaan valtuustoon 2 jäsentä. Kunta, jonka peruspääomaosuus on vähintään 8 % peruspääomasta, on oikeutettu valitsemaan valtuustoon enintään 3 jäsentä. Mikäli kunnan peruspääomaosuus on vähintään 25 %, kunta on oikeutettu valitsemaan valtuustoon 5 jäsentä. Helsinki on oikeutettu valitsemaan valtuustoon 5 jäsentä, Espoo ja Vantaa 3 jäsentä ja muut jäsenkunnat 2 jäsentä.

Helsingin yliopistolla on perussopimuksen mukaan oikeus nimetä valtuustoon 2 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Helsingin yliopiston edustajien äänimäärä on 10 % kuntien valtuustoon valitsemien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

Perussopimuksen mukaan jäsenkunnan valtuustoon valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä vastaa kunnan suhteellista osuutta viimeksi hyväksytyn tilinpäätöksen mukaisesta pääomasta.

Yleinen kotikuntaan ja äänioikeuteen perustuva vaalikelpoisuus kuntayhtymän valtuustoon perustuu kuntalain 76 §:n 1 momenttiin. Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin ei ole saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö eikä valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä.

Kaupunginhallitus toteaa, että tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentin mukaan jäseniksi tulee valita sekä miehiä että naisia, kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin jäsenkuntia ja Helsingin yliopistoa pyydetään ilmoittamaan edustajansa valtuustoon vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi 3.9.2021 mennessä. Valtuuston ensimmäinen kokous on tarkoitus pitää 14.10.2021.

Close

Kaupunginhallitus 09.08.2021 § 555

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi
Close

This decision was published on 31.08.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi