Kokoonpanon muutos, nimistötoimikunnan perustaminen ja jäsenten nimeäminen toimikaudelle 2021-2023

HEL 2021-007675
More recent handlings
Case 14. / 561 §

Nimistötoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2021-2023

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus asetti toimikaudekseen nimistötoimikunnan, jonka tehtävänä on tehdä esityksiä ja antoi lausuntoja maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista asemakaavojen nimikysymyksistä sekä muista nimistökysymyksistä.

Kaupunginhallitus nimesi toimikuntaan jäsenet ja varajäsenet suostumuksensa perusteella seuraavasti:

Jäsenet

1. tiimipäällikkö Suvi Tyynilä, kaupunkiympäristön toimiala
2. yleiskaavasuunnittelija Jussi Mäkinen, kaupunkiympäristön toimiala
3. tiimivastaava Anna Finnilä, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, kaupunginmuseo
4. yksikönpäällikkö Timo Tolkki, kaupunkiympäristön toimiala
5. kulttuuritoimittaja Minna Joenniemi
6. toimittaja Miska Rantanen
7. dosentti Mikko-Olavi Seppälä
8. erityisasiantuntija Helinä Uusitalo
 
9. namnvårdare Maria Vidberg

Henkilökohtaiset varajäsenet:

1. yleiskaavasuunnittelija Satu Tarula, kaupunkiympäristön toimiala
2. projektipäällikkö Niko Setälä, kaupunkiympäristön toimiala
3. tutkija Eva Packalén, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, kaupunginmuseo
4. osoitesuunnittelija Reija Karhunen, kaupunkiympäristön toimiala
5. oppikirjailija, kulttuuritoimittaja Aleksis Salusjärvi
6. toimittaja Anu Nousiainen
7. filosofian maisteri Anton Eskola
8. erityisasiantuntija Heikki Hurtta
9. ledande språkvårdare Anna Maria Gustafsson

Puheenjohtaja Suvi Tyynilä
varapuheenjohtaja Jussi Mäkinen.

Lisäksi kaupunginhallitus määräsi nimistötoimikunnan esittelijäksi ja pöytäkirjanpitäjäksi nimistönsuunnittelija Johanna Lehtosen kaupunkiympäristön toimialalta sekä hänen sijaisekseen suunnittelija Hanna Ikosen kaupunkiympäristön toimialalta.

Vielä kaupunginhallitus päätti, että toimikuntaan sovelletaan kaupunginvaltuuston antamaa päätöstä luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Esityksen taustaa

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) edellyttää, että asemakaavassa määrätään kadun ja muun yleisen alueen nimi. Kaupunginhallituksen 30.12.1959 tekemän ensimmäisen asettamispäätöksen mukaan nimistötoimikunta vastaa asemakaavoihin tarvittavista nimiehdotuksista. Helsinki kasvaa jatkuvasti, ja uusia nimiä tarvitaan vuosittain uusilla asemakaavoitettavilla alueilla ja entistä enemmän myös täydennysrakentamisalueilla.

Nimistötoimikunnan tehtävät

Nimistötoimikunnan laaja-alaista ja pitkäjänteistä asiantuntemusta tarvitaan asemakaavanimistön suunnittelun lisäksi muun muassa kaupungin alueelliseen jakoon liittyvissä nimikysymyksissä sekä liikennepysäkkien, julkisten rakennusten yms. tilojen nimeämisessä. Nimistötoimikunta vastaa nimistöön ja nimeämiseen liittyviin aloitteisiin ja esityksiin, joita saapuu kaupungin asukkailta, yhdistyksiltä ja valtuutetuilta. Nimistötoimikunta tekee lisäksi kaupungin toimielinten ja viranomaisten pyynnöstä nimiehdotuksia ja antaa lausuntoja erilaisissa nimikysymyksissä.

Nimistötoimikunta seuraa nimistönsuunnittelun kehitystä Suomessa sekä tekee yhteistyötä Helsingin seudun muiden kuntien nimistönsuunnittelusta vastaavien tahojen kanssa. Nimistötoimikunnan tehtävänä on myös jakaa tietoa ja syventää tietoisuutta Helsingin nimistöstä ja eri aikakausien nimikerrostumista.

Nimistötoimikunnan kokoonpano ja jäsenten ja varajäsenten erikoisalat

Nimistötoimikunnassa on edustettuna Helsingin kaupungin henkilöstön lisäksi nimistöasioiden monipuolisen käsittelyn kannalta välttämättömiä kaupungin ulkopuolisia erityisasiantuntijatahoja. Välittömät ja tiiviit kontaktit kaupungin ulkopuolisiin asiantuntijoihin edistävät nimistökysymysten laadukasta ja pitkäjänteisestä valmistelua. Kaikki nimistötoimikunnan kokoonpanoon esitetyt henkilöt esitetään nimettäväksi perehtyneisyytensä, asiantuntemuksensa ja nimiasioita kohtaan osoittamansa henkilökohtaisen kiinnostuksen sekä antamansa suostumuksen perusteella.

Nimistötoimikunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja varajäsenineen esitetään nimettäväksi Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialalta maankäytön ja kaupunkirakenteen palvelukokonaisuudesta, mikä on osoittautunut käytännössä parhaaksi ratkaisuksi, sillä uusia nimiä suunnitellaan pääasiassa asemakaavoituksen tarpeisiin.

Nimistötoimikunnan jäsenistössä on Helsingin kaupungin edustajat kaupunkiympäristön toimialalta asemakaavoituksesta, maankäytön yleissuunnittelusta, liikenne- ja katusuunnittelusta ja kaupunkimittauksesta. Heidän kauttaan nimistötoimikunnan työhön saadaan kaavoituksen, kaupunkisuunnittelun, liikenne- ja katusuunnittelun sekä paikkatiedon, karttatuotannon ja osoitesuunnittelun näkökulmaa. Helsingin kaupunginmuseon edustaja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta tuo esiin Helsingin historian ja historiantutkimuksen perspektiiviä nimistössä.

Pysyvänä kaupungin ulkopuolisena yhteistyötahona on Kotimaisten kielten keskus, jonka suomen kielen, ruotsin kielen, nimistöntutkimuksen ja nimistönhuollon asiantuntemus on edustettuna nimistötoimikunnan jäsenistössä. Muualta kuin Helsingin kaupungin organisaatiosta ja Kotimaisten kielten keskuksesta tulevat asiantuntijat edustavat muun muassa Helsingin historian, kulttuurihistorian, mikrohistorian, kulttuurin, median, taiteen, kaupunkikulttuurin ja urbanismin erikoisaloja. Toimielimeen nimettävät ulkopuoliset jäsenet ovat kuntalain 69 § mukaisia luottamushenkilöitä. Kaupungin asiantuntijat osallistuvat toimielimen toimintaan tehtävänsä tai asemansa puolesta.

Tasa-arvolain (4 a §:n 1 momentti) mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä
sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoiminnan
toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoa ja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Esitys täyttää tasa-arvolain vaatimukset.

Ehdotuksen nimettävistä henkilöistä on tehnyt kaupunkiympäristön toimiala. Esittelijän esitys on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunkiympäristön toimiala 1.7.2021

Kaupunginhallitus asettaa toimikaudekseen nimistötoimikunnan, jonka tehtävänä on tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista asemakaavojen nimikysymyksistä ja muista nimistökysymyksistä.

Kaupunkiympäristön toimiala esittää nimistötoimikuntaan jäsenet ja varajäsenet suostumuksensa mukaan seuraavasti:

Jäsen

1. tiimipäällikkö Suvi Tyynilä (Kymp)
2. yleiskaavasuunnittelija Jussi Mäkinen (Kymp)
3. tiimivastaava Anna Finnilä (Kuva)
4. yksikönpäällikkö Timo Tolkki (Kymp)
5. kulttuuritoimittaja Minna Joenniemi
6. toimittaja Miska Rantanen
7. dosentti Mikko-Olavi Seppälä
8. erityisasiantuntija Helinä Uusitalo
9. namnvårdare Maria Vidberg

Henkilökohtainen varajäsen

1. yleiskaavasuunnittelija Satu Tarula (Kymp)
2. projektipäällikkö Niko Setälä (Kymp)
3. tutkija Eva Packalén (Kuva)
4. osoitesuunnittelija Reija Karhunen (Kymp)
5. oppikirjailija, kulttuuritoimittaja Aleksis Salusjärvi
6. toimittaja Anu Nousiainen
7. filosofian maisteri Anton Eskola
8. erityisasiantuntija Heikki Hurtta
9. ledande språkvårdare Anna Maria Gustafsson

Puheenjohtaja: Suvi Tyynilä (Kymp)

Varapuheenjohtaja: Jussi Mäkinen (Kymp)

Nimistötoimikunnan esittelijäksi ja pöytäkirjanpitäjäksi esitetään nimistönsuunnittelija Johanna Lehtonen kaupunkiympäristön toimialalta. Hänen henkilökohtaiseksi varahenkilökseen esitetään suunnittelija Hanna Ikonen kaupunkiympäristön toimialalta.

Esityksen taustaa

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että asemakaavassa määrätään kadun ja muun yleisen alueen nimi. Kaupunginhallituksen 30.12.1959 tekemän ensimmäisen asettamispäätöksen mukaan nimistötoimikunta vastaa asemakaavoihin tarvittavista nimiehdotuksista. Helsinki kasvaa jatkuvasti, ja uusia nimiä tarvitaan vuosittain uusilla asemakaavoitettavilla alueilla ja entistä enemmän myös täydennysrakentamisalueilla.

Nimistötoimikunnan tehtävät

Nimistötoimikunnan laaja-alaista ja pitkäjänteistä asiantuntemusta tarvitaan asemakaavanimistön suunnittelun lisäksi muun muassa kaupungin alueelliseen jakoon liittyvissä nimikysymyksissä sekä liikennepysäkkien, julkisten rakennusten yms. tilojen nimeämisessä. Nimistötoimikunta vastaa nimistöön ja nimeämiseen liittyviin aloitteisiin ja esityksiin, joita saapuu kaupungin asukkailta, yhdistyksiltä ja valtuutetuilta. Nimistötoimikunta tekee lisäksi kaupungin toimielinten ja viranomaisten pyynnöstä nimiehdotuksia ja antaa lausuntoja erilaisissa nimikysymyksissä.

Nimistötoimikunta seuraa nimistönsuunnittelun kehitystä Suomessa sekä tekee yhteistyötä Helsingin seudun muiden kuntien nimistönsuunnittelusta vastaavien tahojen kanssa. Nimistötoimikunnan tehtävänä on myös jakaa tietoa ja syventää tietoisuutta Helsingin nimistöstä ja eri aikakausien nimikerrostumista.

Nimistötoimikunnan kokoonpano sekä jäsenten ja varajäsenten erikoisalat

Nimistötoimikunnassa on edustettuna Helsingin kaupungin henkilöstön lisäksi nimistöasioiden monipuolisen käsittelyn kannalta välttämättömiä kaupungin ulkopuolisia erityisasiantuntijatahoja. Välittömät ja tiiviit kontaktit kaupungin ulkopuolisiin asiantuntijoihin edistävät nimistökysymysten laadukasta ja pitkäjänteisestä valmistelua. Kaikki nimistötoimikunnan kokoonpanoon esitetyt henkilöt esitetään nimettäväksi perehtyneisyytensä, asiantuntemuksensa ja nimiasioita kohtaan osoittamansa henkilökohtaisen kiinnostuksen sekä antamansa suostumuksen perusteella.

Nimistötoimikunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja varajäsenineen esitetään nimettäväksi Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialalta maankäytön ja kaupunkirakenteen palvelukokonaisuudesta, mikä on osoittautunut käytännössä parhaaksi ratkaisuksi, sillä uusia nimiä suunnitellaan pääasiassa asemakaavoituksen tarpeisiin.

Nimistötoimikunnan jäsenistössä on Helsingin kaupungin edustajat kaupunkiympäristön toimialalta asemakaavoituksesta, maankäytön yleissuunnittelusta, liikenne- ja katusuunnittelusta ja kaupunkimittauksesta. Heidän kauttaan nimistötoimikunnan työhön saadaan kaavoituksen, kaupunkisuunnittelun, liikenne- ja katusuunnittelun sekä paikkatiedon, karttatuotannon ja osoitesuunnittelun näkökulmaa. Helsingin kaupunginmuseon edustaja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta tuo esiin Helsingin historian ja historiantutkimuksen perspektiiviä nimistössä.

Pysyvänä kaupungin ulkopuolisena yhteistyötahona on Kotimaisten kielten keskus, jonka suomen kielen, ruotsin kielen, nimistöntutkimuksen ja nimistönhuollon asiantuntemus on edustettuna nimistötoimikunnan jäsenistössä. Muualta kuin Helsingin kaupungin organisaatiosta ja Kotimaisten kielten keskuksesta tulevat asiantuntijat edustavat muun muassa Helsingin historian, kulttuurihistorian, mikrohistorian, kulttuurin, median, taiteen, kaupunkikulttuurin ja urbanismin erikoisaloja.

Toimielimeen nimettävät ulkopuoliset jäsenet ovat kuntalain 69 §:n mukaisia luottamushenkilöitä. Kaupungin asiantuntijat osallistuvat toimielimen toimintaan tehtävänsä tai asemansa puolesta.

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi
Close

This decision was published on 20.08.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 09 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi