Vuokraus, päiväkotipaviljonki, Hillerikuja 1B, Parmaco Oy

HEL 2021-007813
More recent handlings
§ 24

Vuokraus, päiväkotipaviljonki, Hillerikuja 1B, Parmaco Oy

Tilapäällikkö

Päätös

Tilat-palvelun tilapäällikkö päätti hyväksyä Parmaco Oy:n omistaman, osoitteessa Hillerikuja 1 B sijaitsevan, 410 htm2 laajuisen tilaelementeistä koostuvan päiväkotipaviljongin jatkovuokrauksen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön liitteenä olevan hankesuunnitelman mukaan siten, että 97 kuukauden vuokra-ajalta (vuokra aika 85 kk + varautuminen optioon 12 kk) maksettava arvonlisäveroton tilavuokra on yhteensä 809 756 euroa. Vuokraa korotetaan 2 prosenttia vuosittain.

Päätös tehdään ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa puoltavan lausunnon hankesuunnitelmasta.

Tilat-palvelun tilapäällikkö oikeuttaa asiakkuusyksikkö 1:n päällikön tekemään jatkovuokrasopimukseen vähäisiä muutoksia sekä allekirjoittamaan Parmaco Oy:n kanssa vuokrasopimus.

Päätöksen perustelut

Tarve

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 26.5.21 päivätyn tarvekuvauksen mukaan Herttoniemessä Siilitien alueella tarve varhaiskasvatuksen lisätilalle noin 40 lapselle jatkuu, kunnes alueen pysyvät ratkaisut valmistuvat. Lisätilana toimivasta nykyisestä paviljonkitilasta voidaan luopua, kun Hertsikan ala-asteen / päiväkoti Siilitien hankkeet etenevät. Tämän hetkisen arvion mukaan tarve kestää kesään 2028 asti.

Koska kyseessä on jatkovuokrasopimus, ei kasvatuksen ja koulutuksen toimialan mukaan tarvita uutta tarvepäätöstä.

Vuokrattava tila

Tarvittava tila järjestetään jatkamalla v. 1998 valmistuneen ja päiväkotikäyttöön vuokratun, osoitteessa Hillerikuja 1B sijaitsevan 410 htm2 laajuisen paviljongin vuokraamista päiväkotikäyttöön. Paviljongin omistaa Parmaco Oy, jolta tila on tarkoitus jatkovuokrata noin 85 kuukaudeksi 1.7.2021 alkaen. Lisäksi varaudutaan 12 kk optioon.

Vuokra- ja investointikustannukset

Rakennuksen tilavuokra on 20,36 €/htm², 8 348 euroa /kk ja 100 176 euroa /v (alv 0%). Tilavuokra 97 kuukauden vuokra-ajalta (85 + 12 kk) on yhteensä 809 756 euroa (alv 0%). Vuokra-ala on 410 htm².

Arvonlisäverotonta tilavuokraa tarkistetaan vuosittain 2 prosenttia (2%).

Paviljongin tilavuokra sisältää rakenteelliset ja talotekniset korjaus- ja ylläpitotyöt vuokrasopimuksen ja vastuunjakotaulukon mukaan.

Nykyisen päiväkotikäytön jatkaminen ei edellytä tiloissa tehtäviä muutostöitä.

Tilalle on haettu jatkolupaa. Vanha rakennuslupa umpeutuu kesäkuun -21 lopussa. Vuokrasopimus on ehdollinen jatkoluvan saamiselle.

Tilakustannus käyttäjälle eli kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

Tilakustannus käyttäjälle muodostuu kaupunkiympäristön toimialan rakennuksen omistajalle maksamista vuokrista, kiinteistön ylläpitokuluista sekä kaupunkiympäristön toimialan hallintokuluista.

Tilan (410 htm2) tilakustannus koostuu tilavuokrasta, joka on 20,36 euroa/m²/kk, kaupunkiympäristön toimialan perimästä ylläpitovuokrasta, joka on arviolta 2,90 euroa/m²/kk ja kaupunkiympäristön toimialan perimästä hallintokulusta 0,50 euroa/m²/kk. Tilakustannus käyttäjälle on 23,76 euroa /htm2/kk, 9 741,60 euroa/kk ja 116 899,20 euroa/vuosi.

Tilojen käyttöönottoaikataulu

Tilat ovat olleet päiväkotikäytössä vuodesta 1998. Jatkovuokrasopimuksen myötä tilojen käyttöä jatketaan alkaen 1.7.2021.

Rahoitus ja toteutus

Rakennuksen omistajalle ulosmaksettava vuokra rahoitetaan kaupunkiympäristön toimialan käyttötalousmäärärahoista.

This decision was published on 29.06.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Harriet Andersson, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32429

harriet.andersson@hel.fi

Päivi Etelämäki, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 31871

paivi.etelamaki@hel.fi

Decisionmaker

Sari Hilden
tilapäällikkö

Attachments

1. LPK Ilves_Hillerikuja 1B -hankesuunnitelma
3. LPK Ilves Jatkovuokrasopimus alkaen 01072021

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.