Vuokraus, päiväkotitilat, Olkilyhteentie 17, päiväkoti Himmeli, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2021-007833
More recent handlings
§ 40

Vuokraus, päiväkotitilat, Olkilyhteentie 17, päiväkoti Himmeli, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatukselle ja esiopetukselle osoitteessa Olkilyhteentie 17 sijaitsevasta tilaelementtirakennuksesta (paviljongista) Päiväkoti Himmeli päiväkodille huoneistoalaltaan 1044m² suuruisen tilan siten, että arvonlisäveroton kokonaisvuokra on 32 667 euroa/kk eli 31,29 euroa/m²/kk, josta pääomavuokra on 20,59 euroa/m²/kk, kaupunkiympäristön ylläpitovuokra 2,90 euroa/m2/kk, perustamiskulut 6,43 euroa/m²/kk, lisävuokra 0,87 euroa/m2/kk ja kaupunkiympäristön hallinnointikustannukset 0,50 euroa/m²/kk.

Vuokra-aika toistaiseksi, 1.1.2021 alkaen, vuokrasopimus voidaan irtisanoa päättymään aikaisintaan 31.12.2029. Irtisanomisaika on 6kk. Päiväkoti Himmelin vanha vuokrasopimus 211022370 päättyy 31.12.2020.

Jos vuokrasopimus päättyy ennen 31.12.2029, vuokralainen sitoutuu maksamaan kaupunkiympäristön toimialalle vuokrasopimuksen päättymispäivän ja perustamiskulun maksuajan päättymispäivän väliseltä ajalta muodostuvan perustamiskulun siten, että koko jäljellä oleva perustamiskulu erääntyy vuokrasopimuksen päättymispäivänä.

Kohteen kiinteistötunnus on 091-039-0357-0001.

Vuokrauksessa noudatetaan kaupunkiympäristön ja tilatoimittajan Parmaco Oy:n neuvottelemaa päiväkodin vastuunjakotaulukkoa.

Päätöksen perustelut

LPK Himmelin väliaikaiset lisätilat on rakennettu samalle tontille vanhan rakennuksen kanssa, vanhan päiväkotitilan ollessa huonokuntoinen. Pysyvät korvaavat paikat sekä niiden suunnitelma ja aikataulu selviävät tarkemmin Suutarilan palveluiden alueellisessa tarkastelussa.

Tilat on hankittu vuokraamalla tarvittava määrä siirtokelpoista paviljonkitilaa.
Tilat on vuokrattu kilpailutuksen voittaneelta, Parmaco Oy:ltä.

Paviljongissa on huoneistoalaa 1044 htm2 ja tilaa noin 120 lapselle.

Päiväkoti Himmelin vanha rakennus on purettu joulukuussa 2020, ja vanha sopimus 211022370 päättyy 31.12.2020. Päiväkodin pihaa ollaan uudistettu purkutöiden jälkeen keväällä-kesällä 2021.

Lisävuokra koostuu ajalta 15.2.2020 - 31.12.2020, laskuttamattomasta tilavuokrasta ja ylläpitovuokrasta. Tässä on huomioitu päiväkodin maksama vanhan tilan vuokra.

Rakennuslupa (39-2777-19-A) tontilla on määräaikainen, määräaikainen rakennus saa olla paikallaan kauintaan 23.11.2049.

This decision was published on 29.06.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Harriet Andersson, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32429

harriet.andersson@hel.fi

Decisionmaker

Jouko Snellman
vs. yksikön päällikkö