Vuokraus, lisätila, tilaelementtirakennus, Arhotie 17a, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2021-007916
More recent handlings
§ 42

Vuokraus, lisätila, tilaelementtirakennus, Parmaco Oy, Arhotie 17a, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatukselle ja esiopetukselle osoitteessa Arhotie 17a sijaitsevasta tilaelementtirakennuksesta (paviljongista) päiväkodin lisätilaksi huoneistoalaltaan 355 m² suuruisen tilan (noin 1/3 osa paviljongista) siten, että arvonlisäveroton vuokra on 8441,90 euroa/kk eli 23,78 euroa/m²/kk, josta tilavuokra on 20,88 euroa/m²/kk ja ylläpitovuokra on 2,90 euroa/m²/kk. Vuokraan lisätään kaupunkiympäristön perimä hallintokulu 0,50 euroa/m²/kk.

Kokonaisvuokra on 8619,40 e/kk, 24,28e/m2/kk.

Vuokrasopimus on toistaiseksi voimassa oleva alkaen 1.8.2021, kuitenkin päättyen viimeistään 31.7.2024, jolloin paviljongin vuokrasopimus on päättymässä. Irtisanomisaika on 6kk.

Vuokrauksessa noudatetaan kaupunkiympäristön ja tilatoimittajan Parmaco Oy:n välistä vastuunjakotaulukkoa.

Päätöksen perustelut

Arhotie 17a:ssa paviljonki on rakennettu syksyllä 2019. Paviljonki on toiminut LPK Kukkaniityn ja Dh Blomängenin korvaavina tiloina kesään 2021 saakka.

Uusi päiväkoti Kukkaniitty / daghemmet Blomängen valmistuu kesällä 2021, jonka jälkeen elokuusta 2021 eteenpäin paviljonkitiloja käytetään mm. alueen varhaiskasvatuksen lisätiloina.

Lisätilasta on tehty kaskon päätös diaarinumerolla HEL 2021-006268.

Varhaiskasvatus ja esiopetus alueella palveluun hakevien lasten määrä Vartiokylässä on suurempi kuin alueella käytössä olevat paikat. Kasko ottaa käyttöön paikkoja esiopetustoiminnan järjestämiseksi 42 lapselle elokuun alusta 2021 päiväkoti Kukkaniityn väistötilakäytöstä vapautuvasta paviljonkipäiväkodista osoitteessa Arhotie 17 a. Koska alueella vapautuu päiväkotikäyttöön sopivaa tilaa, hakijoille paikka voidaan tarjota kodin läheltä. Tilat tarvitaan, kunnes päiväkoti Vartiokylän uudet korvaavat tilat valmistuvat.

This decision was published on 30.06.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Harriet Andersson, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32429

harriet.andersson@hel.fi

Decisionmaker

Jouko Snellman
vs. yksikön päällikkö