Vuokraus, lisätila, tilaelementtirakennus, Parmaco Oy, Puustellinpolku 13 päiväkoti Timotei, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2021-007928
More recent handlings
§ 41

Vuokraus, lisätila, tilaelementtirakennus, Parmaco Oy, Puustellinpolku 13, päiväkoti Timotei, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatukselle ja esiopetukselle osoitteessa Puustellinpolku 13 sijaitsevasta tilaelementtirakennuksesta (paviljongista) päiväkodin lisätilaksi huoneistoalaltaan 726 m² suuruisen tilan (2/3 osa paviljongista) siten, että arvonlisäveroton kokonaisvuokra on 21 569,46 euroa/kk eli 29,71 euroa/m²/kk, josta tilavuokra on 26,31 euroa/m²/kk, ylläpitovuokra 2,90 euroa/m²/kk ja hallintokulu 0,50 euroa/m²/kk.

Vuokrasopimus on toistaiseksi voimassa oleva alkaen 1.1.2021, kuitenkin päättyen viimeistään 30.11.2023, jolloin paviljongin vuokrasopimus on päättymässä.

Vuokrauksessa noudatetaan kaupunkiympäristön ja tilatoimittajan Parmaco Oy:n välistä vastuunjakotaulukkoa.

Päätöksen perustelut

Puustellinpolku 13:sta paviljonki on rakennettu kesällä 2018, jonka jälkeen ne toimivat väistötiloina Päiväkoti Timotein lapsille.

Uusi päiväkoti Lasten Kartano valmistui kesällä 2020, jonka jälkeen elokuusta 2020 eteenpäin tilat ovat olleet päiväkoti Timotein lisätiloina.

This decision was published on 30.06.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Harriet Andersson, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32429

harriet.andersson@hel.fi

Decisionmaker

Jouko Snellman
vs. yksikön päällikkö